Účtovníctvo či daňové priznania sa môžu javiť ako veľká záťaž pre podnik. Triedenie účtov, vypĺňanie výkazov a každodenné povinnosti vás odvádzajú od maximalizácie vašich výsledkov.

Nedávne štatistiky ukazujú, že podniky môžu tráviť až štvrtinu svojho administratívneho času vedením účtovníctva svojej spoločnosti. Sme si vedomí, že vedenie účtovníctva je časovo náročná činnosť, ktorá zaťažuje spoločnosti túžiace po raste. Nechajte na nás, aby sme vám pomohli s vedením účtovníctva, aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je pre vás a vašu firmu dôležité.

Naše účtovníctvo zahŕňa nasledovné služby:

 • vedenie účtovníctva podľa Zákona o účtovníctve formou jednoduchého alebo podvojného účtovníctva v závislosti od právnej formy objednávateľa a/alebo od voľby objednávateľa, ak takúto voľbu pripúšťajú všeobecné záväzné predpisy;
 • kontrola formálnych náležitosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred zaúčtovaním v zmysle Zákona o účtovníctve
 • zaúčtovanie predložených účtovných dokladov v súlade so Zákonom o účtovníctve, daňovým poriadkom, zákonom o dani z príjmov a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní v platnom znení pre účely spracovania daňového priznania na DPH alebo iných účtovných výkazov na DPH, prípadne spracovanie podkladov a potrebných výkazov pre iné druhy daní
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
 • kontrola hlavnej knihy a denníka
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom
 • spracovanie pokladničnej knihy a bankových výpisov
 • vedenie iných kníh
 • prehľad neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • účtovné vedenie pokladne
 • spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • zostavenie riadnej účtovnej závierky za posudzované účtovné obdobie
 • Vystavenie alebo oprava vystavených faktúr
 • priebežné výstupy podľa požiadaviek klienta
 • zostavenie výkazov pre Štatistický úrad SR
 • poradenské služby, pričom poradenské služby zahŕňajú odborné poradenstvo poskytovateľa ohľadne ekonomickej činnosti objednávateľa, vedenia jeho účtovníctva a ďalších činností, ktoré sú s týmto spojené.

Váš čas je prvoradý a preto radi prevezmeme toto bremeno za Vás, aby sme vám pomohli uvoľniť potrebný čas, na Vaše podnikateľské aktivity. Pracujte na kreatívnych inováciách a posúvajte svoje podnikanie vpred. Ostatné nechajte na nás.