• Od 1. januára 2024 do platnosti vstúpi nová legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Znamená to, že daňové úrady im najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania.
 • Od 1. júla 2023 zmenou výšky životného minima sa menia aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ako napríklad: nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj na manžela/manželku, hranica základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb (25%), výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania a iné. 
 • Do 31. marca 2023 má daňovník (fyzická osoba) povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ak celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 €, alebo ak daňovník vykazuje daňovú stratu.
 • Do 31. marca 2023 má každí daňovník (právnická osoba)  povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o daní z príjmov alebo ten, koho správca dane vyzve.
 • Do 15. februára 2023 môže zamestnanec  požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. O vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať zamestnanec, ktorého príjmy pochádzali len zo závislej činnosti a nemal iné zdaniteľné príjmy, ako sú napríklad príjmy z podnikania, z predaja nehnuteľnosti, z výhry a iné.
 • Do 31. januára 2023 máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ak ste motorové vozidlo použili na podnikateľské účely, ktoré je evidované v Slovenskej republika.
 • Do 31. januára 2023 máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ak ste v priebehu roku 2022 kúpili alebo predali nehnuteľnosť alebo to len plánujete a uvedenú zmenu stihnete do 1. januáru 2023 zapísať už aj v katastri nehnuteľností alebo nastali/nastanú iné zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane. 
 • Od  1. januára 2023 sa zvýši daňový bonus na prechodné obdobie dvoch rokov a to na 140 EUR mesačne na vyživované deti do 18 rokov a na staršie dieťa na 50 eur.
 • Od 1. júla 2022 sa upravuje výška daňového bonusu a výška detských prídavkov a zároveň dochádza k úprave vekových hraníc dieťaťa pre uplatnenie daňového bonusu.  S účinnosťou od 1. Júla 2022 sa zvyšujú detské prídavky na 30 EUR. Daňový bonus na dieťa do 15 rokov sa zvyšuje na 70 EUR a od 15 rokov na 40 EUR.
 • Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V praxi to znamená, že sa pri nadlimitných sumách upúšťa od daňovej úľavy pri stravných lístkoch.
 • Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na portáli finančnej správy. 
 • Od 2. augusta 2021 Finančná správa spúšťa nový projekt zameraný na preverovanie žiadosti o registráciu na DPH. Cieľom projektu je urýchlenie, skvalitnenie procesu registrácie a odbremenenie klientov od návštev daňového úradu. Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny. Za týmto účelom budú klienta telefonicky alebo mailom kontaktovať. Služba je zatiaľ dostupná na daňových úradoch v Bratislave a Prešove. Povinnosť registrovať sa na DPH majú subjekty, ktoré dosiahli obrat 49 790 EUR za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • Od 1. júla 2021 sa zvyšoval daňový bonus na deti od 6 do 15 rokov. Táto výška bude platiť do konca roka 2021.  Aktuálna výška daňového bonusu je  46,44 EUR mesačne na jedno vyživované dieťa do 6 rokov; 39,47 EUR mesačne na jedno vyživované dieťa od 6 do 15 rokov a 23,22 EUR mesačne na jedno vyživované dieťa nad 15 rokov.