Kde sa nachádza sídlo spoločnosti?

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Petržalka, na ulici Tupolevova 9, 851 01. 

Pôsobíte aj mimo Bratislavy?

Áno, pôsobíme aj mimo Bratislavy. Máme klientov z rôznych časti Slovenska. Naša spoločnosť spracuje účtovníctvo bez ohľadu na sídlo klienta.

Prečo si Vás vybrať ?

Súčasná legislatíva platná v Slovenskej republike umožňuje poskytovať účtovné služby hocikomu. Vedenie účtovníctva je totiž voľnou živnosťou, pri ktorej sa nemusí dokladovať žiadne vzdelanie. Prevádzkovanie tejto živnosti nie je podmienené odbornou spôsobilosťou. Preto je nevyhnutné byť veľmi obozretní pri výbere účtovníka, resp. účtovnej spoločnosti. Ako konateľka spoločnosti garantujem zastrešovanie účtovníctva s vyše 15 ročnou účtovnou praxou v oblasti vedenia externého účtovníctva pre malé až veľké spoločnosti a so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním v odbore účtovníctva a auditu. 

Ako Vás môžem kontaktovať?

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 915 288 974, e-mailom na adrese info@evuel.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. Výber komunikácie nechávame na Vás, vyberte si formu komunikácie, ktorú viac preferujete.

Nie som Vašim doterajším klientom, poskytnete mi účtovné služby?

ˇÁno, účtovné služby poskytujeme aj našim "neklientom", či už na báze pravidelného poskytovania služieb alebo len jednorazovo. 

Môžem si k vám presunúť účtovníctvo?

ˇÁno, ozvite sa nám a my Vám poskytneme všetky informácie k presunu Vášho účtovníctva. Ak uvažujete nad zmenou, no máte obavy opustiť známe prostredie a strach z neznámeho, budeme vás radi sprevádzať celým procesom presunu účtovnej agendy. Ak máte vlastnú predstavu alebo sa chcete dozvedieť viac, tak nás neváhajte kontaktovať.

Aká by bola cena za správu účtovníctva?

Cena za správu účtovníctva je individuálne šitá na mieru pre Vás, podľa Vašich požiadaviek a náročnosti. Cenovú ponuku Vám radi zašleme po vyplnení dotazníka, ktorý nájde TU.

Čo potrebujete k vedeniu účtovníctva?

K vedeniu účtovníctva potrebujete mať s nami uzatvorenú zmluvu o poskytovaní účtovných služieb. V súvislosti s riadnym poskytovaním služieb je potrebné poskytnúť najmä nižšie uvedené doklady, ak také existujú.

 • Platné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny objednávateľa;
 • všetky dohody o zriadení bankových účtov;
 • všetky nájomné, leasingové, poistné zmluvy a akékoľvek iné obchodné zmluvy;
 • poskytnúť informácie ohľadom daňovej registrácie na príslušnom Daňovom úrade;
 • klientom stanovené postupy ohľadom vnútorných smerníc týkajúcich sa účtovných služieb;
 • postupy ohľadom účtovných smerníc pre pridružené spoločnosti.

Ak nie je dohodnuté inak, tak mesačne:

 • všetky originály prichádzajúcich faktúr od dodávateľov;
 • všetky originály odchádzajúcich faktúr vystavených zákazníkom;
 • doklady k platbám kartou;
 • všetky informácie o drobnej hotovosti, zahŕňajúcich informácie o drobnej hotovosti v cudzích menách, všetky originály príjmových dokladov, výdavkových dokladov alebo faktúr zaplatených z drobnej hotovosti;
 • všetky originály bankových výpisov;
 • výstupy z platobných brán;
 • všetky informácie o inventári;
 • záznamy o užívaní motorových vozidiel objednávateľa.

Čo potrebujete k vedeniu a spracovaniu mzdovej agendy?

K vedeniu a spracovaniu mzdovej agendy potrebujete mať s nami uzatvorenú zmluvu o poskytovaní účtovných služieb. V súvislosti s riadnym poskytovaním služieb je potrebné poskytnúť najmä nižšie uvedené doklady, ak také existujú. 

 • Dochádzky zamestnancov;
 • dovolenkové lístky;
 • priepustky od lekára;
 • iné doplňujúce informácie.

Dokedy je potrebné doručiť doklady k zaúčtovaniu?

 • Podklady a informácie súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu objednávateľa a jeho zamestnanca (predovšetkým údaje z občianskeho preukazu a preukazu poistenca, kópia pracovnej alebo obdobnej zmluvy, zápočet rokov a číslo účtu zamestnanca) je potrebné dodať minimálne tri (3) dni pred vznikom alebo zánikom takéhoto vzťahu;
 • podklady potrebné pre spracovanie mzdovej agendy minimálne päť (5) dní pred výplatným termínom objednávateľa, najneskôr však do pätnásteho (15) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý je potrebné spracovať mzdovú agendu
 • podklady ku spracovaniu daňového priznania na DPH a spracovaniu súvisiacich výkazov najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred posledným dňom lehoty na podanie príslušného daňového priznania alebo výkazu, ktorá sa vzťahuje na objednávateľa;
 • podklady ku spracovaniu daňového priznania na dani z príjmov najneskôr do 15. februára roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva; v prípade ak objednávateľ bude žiadať o odklad podania daňového priznania, je objednávateľ povinný všetky podklady doručiť najneskôr do 30. apríla roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva.

Ak sa nejedná o niektorý z prípadov uvedených vyššie tomto odseku a zmluva neurčuje inak platí, že objednávateľ je povinný poskytnúť podklady pre poskytnutie služby najneskôr 10 pracovných dní pred dohodnutým, alebo očakávaným termínom poskytnutia služby.

Ak by posledný deň lehoty pre dodanie podkladov pripadol na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, je potrebné odovzdať podklady najbližší predchádzajúci pracovný deň.

Ako a kam Vám doručím doklady?

Doklady môžete zasielať e-mailom, doporučene poštou alebo doručiť osobne či jednoducho uložiť na cloudových online platformách.

Ak doklady budete doručovať elektronicky, je potrebné, aby ste si originály dokladov založili u seba, my pracujeme len s elektronickými kópiami dokladov.

Výber je len na vás. Rozhodnite sa podľa toho, ktorá forma vám viac vyhovuje.

Môžete namiesto mňa komunikovať s úradmi a poisťovňami?

Áno, spoločne pracujeme na tom aby sme Vás odbremenili od nutnosti  komunikácie s úradmi. Na základe úradne overenej plnej moci, ktorú nám udelíte, vieme vo vašom mene komunikovať s finančnou správou, sociálnou poisťovňou či zdravotnou poisťovňou.

Sú potrebné pravidelné osobné stretnutia?

Nie, pravidelné osobné stretnutia nie sú nutné, pokiaľ si to nevyžadujete. Avšak sa radi s vami stretneme aj osobne, ak vysvetlenie konkrétnej problematiky nepostačuje elektronická alebo telefonická komunikácia.

Čo budete potrebovať k vypracovaniu daňového priznania?

Po elektronickej alebo telefonickej konzultácii si povieme alebo Vám zašleme zoznam potrebných dokladov ku spracovaniu daňového priznania.

Dá sa daňové priznanie vypracovať online?

Áno, po zaslaní dokladov a všetkých dokumentov Vám radi vypracujeme vami požadované daňové priznanie. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Viete podať daňové priznanie aj za mňa?

Áno, na základe plnej moci vieme podať Vaše daňové priznanie elektronicky na portály finančnej správy.

Ako budem vedieť čo a kedy mám zaplatiť do štátnych inštitúcii?

Inštrukcie k platbám Vám zašleme emailom so všetkými náležitosťami.

Ako chránite osobné údaje?

Naša spoločnosť považuje za prioritu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie.

Spracuvávame osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR"). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. TU nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k našej práci.

Vaše podnikanie a financie si zaslúžia niekoho, kto si váži jeho integritu rovnako ako vy.                           Ozvite sa nám a zistite, ako naše služby zapadajú do sveta vášho podnikania.                           Vaše podnikanie a financie si zaslúžia niekoho, kto si váži jeho integritu rovnako ako vy.                           Ozvite sa nám a zistite, ako naše služby zapadajú do sveta vášho podnikania.                           Vaše podnikanie a financie si zaslúžia niekoho, kto si váži jeho integritu rovnako ako vy.                           Ozvite sa nám a zistite, ako naše služby zapadajú do sveta vášho podnikania.

Ktorú právnu formu podnikania si vybrať?

Výber vhodnej formy podnikania je predpokladom úspešného biznisu. Každá z foriem podnikania má svoje výhody i nevýhody, ktoré ju robia atraktívnejšou alebo naopak menej atraktívnou. Pri takomto rozhodovaní treba brať do úvahy viacero faktorov. Dôležité je zvážiť dobu a zložitosť procesu založenia a ukončenia podnikania, spôsob vedenia účtovníctva, sadzbu dane z príjmov a výšku odvodov, ručenie za záväzky, a iné. Ak na začiatku podnikania nerátate s vysokými príjmami, živnosť sa môže zdať výhodnejšou alternatívou. Treba však myslieť na nevýhodu ručenia celým svojím majetkom. Ak naopak počas podnikania očakávate vyššie príjmy, výhodnejšou voľbou môže byť pre Vás s.r.o. Avšak neexistuje univerzálny kľúč pre rozhodovanie o tom, či podnikať formou s. r. o. alebo živnosti.

Potrebujem viesť účtovníctvo?

Účtovníctvo sú povinný viesť právnické osoby so sídlom v SR, zahraničné osoby, ktoré na Slovensku podnikajú a SZČO, ktoré si uplatňujú preukázateľné výdavky. Povinnosť podnikateľov viesť účtovníctvo ustanovuje Obchodný zákonník, a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve.

Podnikatelia zapísaný v obchodnom registri (s.r.o., a.s., v.o.s.) sú povinný viesť podvojné účtovníctvo. Podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov, účtujú štandardne v sústave jednoduchého účtovníctva a sú povinní dodržiavať postupy účtovania, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR v opatrení, avšak nie je zriedkavé, že sa živnostníci dobrovoľne rozhodnú pre vedenie podvojného účtovníctva.

SZČO za určitých podmienok nemusia viesť účtovníctvo, teda najmä SZČO uplatňujúce si paušálne výdavky alebo ktorí si vedú daňovú evidenciu.

Aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je možné zovšeobecniť tak, že v podvojnom účtovníctve vedieme oveľa detailnejšiu a podrobnejšiu evidenciu ako v jednoduchom účtovníctve. Z toho nám však zároveň vyplýva aj vyššia administratívna a vedomostná náročnosť ako pri vedení jednoduchého účtovníctva.

V jednoduchom účtovníctve účtujeme o tzv. príjmoch a výdavkoch. V praxi to znamená, že do účtovníctva nám vstupujú príjmy a výdavky až pri finančnej úhrade. Faktúry za tovar či služby účtujeme chronologicky do peňažného denníka až dňom ich reálnej úhrady. Rovnako aj faktúry vydané (za naše služby alebo predaj tovaru) zaúčtujeme až po ich úhrade. Jednoduché účtovníctvo nám teda dáva pohľad na naše finančné hospodárenie v reálnom čase príjmov a výdavkov. Na konci účtovného obdobia je, samozrejme pri dodržaní princípov jednoduchého účtovníctva, náš zisk resp. strata, kladný alebo záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

V podvojnom účtovníctve neúčtujeme o príjmoch a výdavkoch, ale o nákladoch a výnosoch. To v praxi znamená, že do účtovníctva a hospodárenia spoločnosti nám vstupujú náklady a výnosy, nie pri reálnej úhrade, ako v jednoduchom účtovníctve príjmy a výdavky, ale ako náklady a výnosy už pri vystavení a zaúčtovaní dokladu za príslušné účtovné obdobie a to bez ohľadu na dátum úhrady. Pri podvojnom účtovníctve je teda podstatou obdobie v ktorom bol tovar alebo služba dodaný, nie obdobie v ktorom bol reálne uhradený. Základným ukazovateľom je hospodárske obdobie, ktorého sa týka.

Základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je teda v spôsobe a čase, ako náklady a výnosy v podvojnom účtovníctve a príjmy v výdavky v jednoduchom účtovníctve zaúčtujeme.

Môžem sa  samostatne rozhodnúť pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo? 

V rámci zákona je možné, aby sa aj fyzická osoba, podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri rozhodol účtovať v systéme podvojného účtovníctva. Musí v ňom však pokračovať až do ukončenia účtovného obdobia. Podnikatelia a spoločnosti zapísané v Obchodnom registri nemajú možnosť voľby. Zo zákona sú povinní viesť svoju agendu v systéme podvojného účtovníctva.

Aký je rozdiel medzi Neplatcom DPH a Platcom DPH?

Spoločnosť, ktorá nie je platcom DPH, vystavuje faktúry tak, že ku cene za svoje služby alebo tovar osobitne neúčtuje daň z pridanej hodnoty. Pri svojich nákladoch tiež osobitne neúčtuje o zaplatenej dani z pridanej hodnoty ale celú uhradenú sumu považuje za svoj náklad.

Naopak platca DPH musí k cene za svoje služby či tovar osobitne na faktúre pripočítať DPH a o túto daň navýšiť celkovú sumu faktúry. Pri nákladoch platca DPH tiež osobitne účtuje o zaplatenej DPH. V daňovom priznaní ku DPH následne uvedie, koľko dane vybral od svojich odberateľov a koľko dane zaplatil v cene prijatých tovarov a služieb svojím dodávateľom. Výsledkom je buď daňová povinnosť a potreba úhrady DPH daňovému úradu alebo nadmerný odpočet DPH a nárok spoločnosti na jeho úhradu od daňového úradu.

Je potrebné zdôrazniť, že zákon umožňuje voľbu iba malým spoločnostiam, ktoré nedosahujú obrat viac ako 49790 EUR za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Úvahy o tom, či sa registrácia pre DPH oplatí alebo nie, sa teda bude týkať iba menších alebo začínajúcich spoločností, ktoré sa pre DPH nemusia registrovať povinne.

Platí pritom, že registrácia pre DPH je pre spoločnosť výhodná v prípade, ak vo väčšom rozsahu investuje a nakupuje pri tom služby a tovary od spoločností, ktoré sú platcom DPH. V takom prípade má totiž nárok na odpočítanie zaplatenej DPH, čo sa vo výsledku môže blížiť ku 20% zľave na kúpené tovary či služby. Ak takáto spoločnosť očakáva, že po investovaní prejde do výrobnej fázy a jej tržby prekročia hranicu stanovenú pre povinnú registráciu pre DPH, výhodnosť predčasnej dobrovoľnej registrácie pre DPH je jednoznačná.

Na druhej strane, ak spoločnosť na svoju činnosť nepotrebuje väčšie investície a jej zákazníkmi sú najmä subjekty, ktoré nie sú registrované pre DPH (napríklad spotrebitelia), je pre spoločnosť výhodné nebyť registrovaná pre DPH. Jej zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi alebo podnikateľmi, ktorí nie sú platcami DPH, totiž bude zaujímať konečná cena jej tovarov a služieb, ktorá by sa v prípade, že by spoločnosť bola platcom DPH zbytočne navyšovala o 20% sadzbu DPH.