Našim klientom poskytujeme jedinečné komplexné účtovnícke služby na mieru za prijateľnú cenu, pretože si našich klientov vážime

Účtovné služby

Účtovanie 1 položky

0,80€

Mesačný paušál

do 100 položiek

80,00€

Vystavenie faktúry

4,00€

Príprava mesačných prehľadov

účtovná závierka, hlavná kniha, výsledovka,

prehľad pohľadávok, prehľad záväzkov ...

od 25,00€

Spracovanie daňového priznania k DPH

mesačné/štvrťročné

od 18,00€

Spracovanie daňového priznania k DPH

nulové daňové priznanie

5,00€

Kontrolný výkaz k DPH

od 18,00€

Súhrnný výkaz

mesačný/štvrťročný

15,00€

Extra príprava výkazov

výkaz pre banku, štatistický úrad alebo pre inú inštitúciu

od 25,00€

Účtovná závierka 

riadna/mimoriadna

od 160,00€

Príprava účtovnej závierky

riadna/mimoriadna

(do 50 účtovných zápisov)

160,00€

Príprava účtovnej závierky

riadna/mimoriadna

(50-100 účtovných zápisov)

240,00€

Príprava účtovnej závierky

riadna/mimoriadna

(nad 100 účtovných zápisov - za každých začatých 50 účtovných zápisov)

80,00€

Daňové priznanie

k dani z príjmov právnických osôb

od 40,00€

Daňové priznanie 

daňové priznanie fyzických osôb typ A

15,00€

Daňové priznanie

daňové priznanie fyzických osôb typ B 

(prenájom nehnuteľností, paušálne výdavky)

80,00€

Daňové priznanie

daňové priznanie fyzických osôb typ B

(iné)

od 80,00€

Príprava iných daňových priznaní

daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností ...

od 15,00€

Podanie žiadosti na daňový úrad

od 10,00€

Poradenstvo 

za každú začatú hodinu účtovného/ekonomického poradenstva

30,00€

Mzdy

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy

za zamestnanca

7,00€

Registrácia a odhlásenie zamestnávateľa

do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na daňový úrad

40,00€

Výkazy

do zdravotnej a sociálnej poisťovne (za výkaz)

8,00€

Prehľad

na daňový úrad

8,00€

Ostatné

Rýchlostné spracovanie dokladov                                 

v rámcu paušálu

+20% z mesačného paušálu

Rýchlostné spracovanie dokladov

mimo paušálu

+50% z ceny položky

Upomienka zaslaná poštou

najskôr po 20 dňoch po splatnosti faktúry

10,00€

Administratívne práce nad rámec dojednaných služieb

za každú začatú hodinu

30,00€