Registre


Obchodný register SR

Živnostenský register SR

VIES - kontrola platnosti IČ DPH

Sociálna sieť firiem

Informačné portály pre podnikateľov


Informácie pre podnikateľov a živnostníkov

Právny a informačný portál

Daňové a účtovné informácie

Ekonomické a právne informácie

Tlačivá a formuláre


Sociálna poisťovňa - tlačivá / formuláre

Finančná správa SR - formuláre

Dôvera - tlačivá / formuláre

VšZP - tlačivá / formuláre

Union - tlačivá / formuláre

Zdravotné poisťovne


Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Úrady


Finančná správa SR

Štatistický úrad SR

Národná banka SR

Sociálna poisťovňa

Slovenská advokátska komora

Národný inšpektorát práce

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Ministerstvá


Ministerstvo financií SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Portály


slovensko.sk

online fakturácia

úrady SR

Zákony


Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon SNR č.536/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 361/2014 Z. z., o dani z motorových vozidiel

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákon č.289/2008 Z .z., o používaní registračnej pokladnice

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zákon č. 7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce

Zákon NR č. 663/2007 Z.z.o minimálnej mzde

Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov