Aktíva - Aktíva sú definované ako zdroje , ktorá sú ovládané účtovnou jednotkou v dôsledku minulých udalosti a očakáva sa plynutie budúcich ekonomických úžitkov účtovnej jednotky. Ekonómia člení aktíva na hmotné (budovy, stavby, stroje a iné), finančné (hotovosti, nároky na peňažné a iné plnenia od iných subjektov) a nehmotné, ktoré majú ekonomickú hodnotu (napr. goodwill).


Audit - Riadna a mimoriadna účtovná závierka niektorých účtovných jednotiek podlieha povinnosti overovaniu, t. j. auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cieľom auditu účtovných výkazov je vyjadriť nezávislé stanovisko kvalifikovanej osoby k tomu, či účtovné výkazy účtovnej jednotky podávajú verný a poctivý stav majetku a záväzkov.


Cash flow - Pojem cash flow vyjadruje peňažný tok účtovnej jednotky. Jedná sa o rozdiel medzi príjmami a výdajmi peňažných prostriedkov v sledovanom období. V praxi sa stanovuje ako rozdiel medzi konečným a počiatočným stavom peňažných prostriedkov. Dôvod sledovania peňažných tokov účtovnej jednotky je, že vykázaný zisk v podvojnom účtovníctve nie je stopercentne podložený peňažnými prostriedkami. V praxi to znamená, že účtovná jednotka, ktorá vygenerovala zisk, môže za sledované obdobie vykazovať dokonca záporný peňažný tok alebo naopak.    


Daň z pridanej hodnoty (DPH) - DPH patrí medzi nepriame dane. Jedná sa o daň, ktorý hradí niekto iný a niekto iný vyberá a odvádza do verejného rozpočtu. Osoba nepovinnou k daní sa rozumie subjekt, ktorý neprevádzkuje žiadnu ekonomickú činnosť napr. bežný občan, ten sa nikdy nestane platcom DPH. Osobou povinnou k daní sa rozumie osoba prevádzkujúci akúkoľvek ekonomickú činnosť. Táto osoba je potencionálnym platcom DPH, pričom jeho povinnosť rozhoduje výška jeho obratu z ekonomickej činnosti.


Daň z príjmov - Daň z príjmov patrí medzi priame dane. Medzi dane z príjmu radíme: daň z príjmu fyzických a právnických osôb. Predmetom dane z príjmu fyzických osôb sú príjmy zo závislej činnosti, príjmy zo samostatnej činnosti, príjmy z kapitálového majetku, príjmy z nájmov a ostatné príjmy. Predmetom dane z príjmu právnických osôb sú všetky príjmy z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie.


Daňový nedoplatok - Daňový nedoplatok sa rozumie dlžná suma dane po lehote splatnosti dane.


Daňová pohľadávka - Daňovou pohľadávkou sa rozumie pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane.    


Daňová strata - Daňovou stratou sa rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.       


Daňový náklad - Daňové náklady vznikajúce daňovníkovi v súvislosti so získaním zdaniteľných príjmov. Z daňového hľadiska sa obvykle posudzujú podľa možnosti odpočtu takýchto nákladov. Sú to tieto okruhy: 

a) neuznané náklady - i keď v účtovníctve sú zachytené medzi nákladmi (napr. náklady na reklamu, reprezentačné, nedobytné pohľadávky a pod.), 

b) limitované náklady - zvyčajne ide o obmedzenú výšku nákladov na dary, lízing, úroky z pôžičiek atď., 

c) rizikové náklady pochybnej alebo podmienečnej povahy - sú to také náklady , ktoré daňovník síce účtoval, ale daňová zákon ich vo svojich ustanoveniach jednoznačne neuvádza, resp. iné zákony ich nezahŕňajú medzi náklady spojené s dosahovaním zdaniteľných príjmov.     


Daňový preplatok - Suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň a zaplatené preddavky na daň.


Daňový výdavok - Daňovým výdavkom sa rozumie výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.    


Daňový výdavok - daňovým výdavkom sa rozumie výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.    


Daňový výmer -  Doklad, ktorým správca dane oznamuje daňovému subjektu výšku dane a iné skutočnosti potrebné pre plnenie jeho daňovej povinnosti.      


Daňové identifikačné číslo (DIČ) - Daňové identifikačné číslo, ktoré súvisí s daňovou registráciou daňového subjektu. Správca dane po registrácií pridelí daňové identifikačné číslo "DIČ" daňovému subjektu, ktorý má povinnosť uvádzať ho vždy v príslušných daňových dokladoch.


Dlh - Peniaze, tovary alebo služby, ktorý je jeden subjekt povinný uhradiť druhému na základe vzájomnej písomnej alebo ústnej dohody.    


Dlhodobý hmotný majetok -  Hmotný majetok, ktorý podnik vo svojej produkčnej činnosti používa dlhodobo a ktorý sa v priebehu transformačného procesu premieňa na peniaze postupne po dlhý čas. Zahŕňa pozemky, budovy, stavby, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, základné stádo a ťažné zvieratá, resp. ďalšie hnuteľné veci s vyššou hodnotou.   


Dlhodobý nehmotný majetok - Nehmotný majetok používaný v produkčnej činnosti, ktorý je podniku dlhodobo k dispozícií. Zahŕňa patenty, licencie, softvér, know-how, výsledky duševnej tvorivej činnosti, goodwill, ale aj výdavky spojené so založením podniku.    


Faktúra - Faktúrou sa rozumie listina, prostredníctvom čoho dodávateľ determinuje svoj peňažný nárok voči odberateľovi za dodaný tovar, výrobky či za poskytnuté služby. Aby faktúra mohla slúžiť ako daňový doklad, tak obsahovať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. - zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.    


IBAN - IBAN značí medzinárodne štandardizovanú formu čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, zeme a banky príjemcu platby v prípade cezhraničného prevodu.


Istina - Istinou sa rozumie vklad na účet vo finančnej inštitúcií, ale tiež požičaný finančný obnos bez úroku.


Likvidácia - Likvidáciou sa rozumie zákonom riadený postup pričom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaní majetkových vzťahov zanikajúcej právnickej osoby. 


Lízing - Lízingom sa rozumie zmluva, v ktorom prenajímateľ poskytuje nájomcovi právo užívať aktívum po stanovenú dobu za jednorazovú alebo opakujúcu sa platbu. Rozlišujeme finančný a operatívny lízing.


Majetok - majetkom sa rozumie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.


Mikrodanovníkom - Mikrodaňovníkom sa rozumie daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom.


Náklady - Nákladom sa rozumie zníženie ekonomického prospechu, ktorý sa prejaví buď úbytkom aktív alebo zvýšením záväzkov. Konečným dôsledkom je tak zníženie vlastného kapitálu inak než formou výplat vlastníkom.


Pasíva - pasívami sa rozumie zdroj majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov.


Platiteľ dane - Platiteľom dane sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za nezodpovedá.


Podvojné účtovníctvo - Podvojné účtovníctvo je založené na zaznamenávaní účtovných informácií podvojným spôsobom. Pozeráme sa teda na majetok jednak z hľadiska formy, jednak z hľadiska zdrojov jeho krytia. Kým v jednouchom účtovníctve stanovujeme výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, v podvojnom účtovníctve vychádzame z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi. 


Pohľadávka - Pohľadávkou rozumieme právo veriteľa na plnenie určitého dlhu dlžníkom.


Preddavok na daň - preddavkom na daň sa rozumie povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.


Príjem - príjmom sa rozumie prírastok peňažných prostriedkov alebo prírastok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.


Účtovná závierka - Účtovnou závierkou rozumieme proces, ktorý v sebe kondenzuje zaúčtovanie inventarizačných rozdielov ako aj zmeny v ocenení majetku a dlhov, precenenie na reálnu hodnotu a ocenenie podielu na základe ekvivalentnej metódy. S uzávierkovými prácami tiež súvisia ostatné operácie, ktoré zaisťujú, aby do účtovného obdobia boli zahrnuté také náklady a výnosy, ktoré s týmto obdobím vecne a časovo súvisia. Ďalej sa prevádza prepočítavanie majetku a dlhov v cudzej mene na domácu menu kurzom platným k rozvahovému dňu a následného vyčísleniu kurzového rozdielu. Zmyslom uzávierkových operácií je zabezpečenie vecnej správnosti a úplnosti údajov v účtovníctve tak, aby zostavená závierka podávala verný a poctivý obraz predmetu účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky. Účtovnú závierku tvorí rozvaha, výkaz zisku a strát a prílohy. Zostavuje sa ako riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. 


Účtovníctvo - Účtovníctvom sa rozumie nepretržité modelové zobrazovanie reálneho pohybu hodnoty, ktorý sa uskutočňuje v reálnom ekonomickom systéme v jednote aj rozpornosti svoje majetkové a vlastnícke stránky. Účtovníctvo podáva informácie o takých hospodárskych operácií , pri ktorých sa mení výška a štruktúra majetku a/alebo dlhov účtovnej jednotky v priebehu jeho existencie. Tieto informácie zachytáva výšku a štruktúru majetku účtovnej jednotky, ich dlhov a vlastného kapitálu. Významné sú tiež informácie o hospodárení účtovnej jednotky.  


Úroky - Úrokom sa rozumie poplatok za pôžičku. Obvykle je vyčíslená v percentách z objemu pôžičky.


Výdavok - výdavkom sa rozumie úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky.


Výnos - Výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. 


Výsledok hospodárenia - Výsledkom hospodárenia sa rozumie ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období.


Základ dane - Základom dane sa rozumie rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.


Záväzok - Záväzkom sa rozumie existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.


Zdaniteľný príjem - Zdaniteľným príjmom sa rozumie príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona ani medzinárodnej zmluvy.