• Od 1. januára 2024 si SZČO na mesačných odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne opäť priplatia viac. Minimálne odvody od roku 2024 tak v porovnaní s rokom 2023 stúpnu spolu o 21,92 € na 307,41 €. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne sa zvýšia o 15,41 € z 200,72 € na 216,13 € a minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sa zvýšia o 6,51 € z 84,77 € na 91,28 €. Pri živnostníkoch so zdravotným postihnutím je aktuálne minimálny preddavok do zdravotnej poisťovne vo výške 6,51 €. V roku 2024 bude minimálny preddavok vo výške 45,64 €.
 • Od 1. januára 2024 stúpne minimálna mzda zo súčasných 700 € na 750 €. Zároveň stúpne aj minimálna hodinová mzda z 4,023 € na 4,310 € pre tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna mzda, vrátená tej hodinovej, sa určí pomerne.
 • Od. 1. októbra 2023 sa menia sadzby stravného (diéty) a sa zvyšuje minimálna hodnota stravovacej poukážky zo 5,48 € na 5,85 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55%, t.j. zvyšuje sa z 3,02 na 3,22 €. Stravné pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty sa menia nasledovne. Pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa stravné mení zo 7,30 na 7,80 €. Pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín sa stravné mení z 10,90 € na 11,60 € a pre časové pásmo nad 18 hodín sa stravné mení z 16,40 € na 17,40.
 • Od 1. augusta 2023 sa mimoriadnom termíne zvýši rodičovský príspevok o 60 EUR mesačne. Pre pracujúcich rodičov sa zvýši na sumu 473,30 EUR a pre nepracujúcich na 345,20 EUR mesačne.
 • Od 1. júla 2023 sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 € (do 30. júna 2023 výška náhrady je 0,239 €) a jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 € (do 30. júna 2023 výška náhrady je 0,067 €),
 • Od 1. júla 2023 (resp. 1. októbra, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne, ak príjmy z podnikania ale z inej samostatne zárobkovej činnosti presiahli sumu 7 266 € v zdaňovacom období 2022. Avšak, ak ste povinne poistený a v roku 2022 ste dosiahli ročný príjem rovný alebo nižší ako je 7 266 €, povinné poistenie zanikne k 30. júnu 2023 (resp. k 30. septembru 2023, ak ste mali predĺženú lehotu  na podanie daňového priznania). Sociálna poisťovňa do 20 dní (v júli alebo v októbri) oznámi vznik (prípadne zánik) povinného poistenia - vymeriavací základ resp. jeho zmenu, výšku poistného, lehoty splatnosti poistného a údaje týkajúce sa platby poistného (špecifický symbol, variabilný symbol).
 • Od 1. júla 2023 sa na základe schválenej novely zákona o sociálnom poistení  zvýšia dôchodky o 10,6%, priemere o 60 EUR. 
 • Od 1. júla 2023 sa zvýši životné minimum z aktuálnych 234,42 EUR na 264,18 EUR. Na výšku životného minima je naviazaných vyše 60 rôznych zdravotných, sociálnych a peňažných dávok či príspevkov. Zmenou výšky životného minima sa mení napríklad aj nepostihnuteľná (základná) suma pri exekúcii, suma predčasného starobného dôchodku pre účely nároku na predčasný starobný dôchodok, maximálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. 
 • Od 1. júna 2023 sa budú mzdové zvýhodnenia (v praxi označované aj ako "príplatky") za víkendy, nočnú prácu, kompenzácia za sťažený výkon práce a tiež náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska odvíjať od minimálnej mzdy. Od roku 2021 sa vymenované peňažné nároky určovali pevnou sumou stanovenou zákonom. Mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou lepšie zodpovedať vývoju cenovej hladiny tovarov a služieb.
 • Od. 1. júna 2023 sa menia sadzby stravného (diéty) a sa zvyšuje minimálna hodnota stravovacej poukážky zo 5,10 € na 5,48 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55%, t.j. zvyšuje sa z 2,81 na 3,02 €. Stravné pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty sa menia nasledovne. Pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa stravné mení zo 6,80 na 7,30 €. Pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín sa stravné mení z 10,10 € na 10,90 € a pre časové pásmo nad 18 hodín sa stravné mení z 15,30 € na 16,40.
 • Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,239 € (do 31. marca 2023 výška náhrady je 0,227 €) a jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,067 € (do 31. marca 2023 výška náhrady je 0,063 €),
 • Od 1. januára 2023 si SZČO na mesačných odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne opäť priplatia viac. Minimálne odvody od roku 2023 tak v porovnaní s rokom 2022 stúpnu spolu o 18,40 € na 285,49 €. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne sa zvýšia o 12,94 € z 187,78 € na 200,72 € a minimálne odvody do zdravotnej poisťovne sa zvýšia o 5,46 € z 79,31 € na 84,77 €. Pri živnostníkoch so zdravotným postihnutím je aktuálne minimálny preddavok do zdravotnej poisťovne vo výške 39,65 €. V roku 2023 bude minimálny preddavok vo výške 42,38 €.

 • Od. 1. januára 2023 sa menia sadzby stravného (diéty) a sa zvyšuje minimálna hodnota stravovacej poukážky zo 4,80 € na 5,10 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55%, t.j. zvyšuje sa z 2,64 na 2,81 €. Stravné pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty sa menia nasledovne.  Pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa stravné mení zo 6,40 na 6,80 €. Pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín sa stravné mení z 9,60 € na 10,10 € a pre časové pásmo nad 18 hodín sa stravné mení z 14,50 € na 15,30.
 • Od 1. októbra 2022 vzniká povinné poistenie SZČO, tým fyzickým osobám, ktoré mali predlženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2021, dosiahli príjem z podnikania a inej samotnej zárobkovej činnosti vyššie ako 6 798 EUR a zároveň majú k 1. októbru 2022 platné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 798 EUR, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. októbra zaniká. O uvedenom bude Sociálna poisťovňa automaticky informovať dotknutých v priebehu mesiaca október. Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zašle SZČO do 20. októbra 2022. Novú výšku poistného, ktoré Sociálna poisťovňa oznámi je potrebné už za október uhradiť do 8. novembra 2022.
 • Od 1. septembra 2022 sa mení minimálna výška stravovacích poukážok "gastrolístkov". Hodnota stravovacej poukážky od tohto dátumu musí predstavovať najmenej 4,80 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, t. j. minimálna výška príspevku je 2,64 €. 
 • Od 1. septembra 2022 sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 € (do 31. augusta 2022 výška náhrady je 0,213 €) a jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 € (do 31. augusta 2022 výška náhrady je 0,059 €),
 • Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného na jednotlivé časové pásma menia nasledovne: 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
 • Od 1. januára 2023 stúpne minimálna mzda zo súčasných 646 € na 700 €. Zároveň stúpne aj minimálna hodinová mzda z 3,713 € na 4,023 € pre tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna mzda, vrátená tej hodinovej, sa určí pomerne.
 • Od 1. júla 2022 sa mení výška odvodov do sociálnej poisťovne pre SZČO z 180,99 € na 1187,78 € a do zdravotnej poisťovne na 79,31 €
 • Od 1. júla 2022 sa mení základná suma životného minima z 218,06 € na 234,42 €. Od tejto sumy sa odvíjajú aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ako je nezdaniteľná časť základu dane, výška (hranica) základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, hranica (výška) základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, výška príjmov (hranica), od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania atď.
 • Od 1. mája 2022 sa mení minimálna výška stravovacích poukážok "gastrolístkov". Hodnota stravovacej poukážky od tohto dátumu musí predstavovať najmenej 4,50 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, t. j. minimálna výška príspevku je 2,48 €.
 • Od 1. mája 2022 sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre: osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 € (do 30. apríla 2022 výška náhrady je 0,193 €) a jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 € (do 30. apríla 2022 výška náhrady je 0,053 €),
 • Od 1. mája 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pe jednotlivé časové pásma menia nasledovne: 6 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín a 13,70 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
 • Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V praxi to znamená, že sa pri nadlimitných sumách upúšťa od daňovej úľavy pri stravných lístkoch.
 • Sociálna poisťovňa informuje, že na web stránke sociálnej poisťovne bol zverejnený formulár pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 10/2021 do 30. júna 2024. Všetky ďalšie potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Od 9. júla 2021 platí pre poistencov, ktorí sa vrátia po dovolenke zo zahraničia späť na Slovensko a musia podstúpi povinnú karanténu, môžu lekára požiadať o vystavenie pandemickej PN.
 • Od 1. júla 2021 sa mení výška odvodov do sociálnej poisťovne pre SZČO z 167,89 € na 180,99 €.
 • Od 1. júla 2021 pre nových klientov sociálnej poisťovne platí nový spôsob prihlasovania sa do e-pobočky prostredníctvom mena, hesla a mobilnej aplikácie. Postupne bude sociálna poisťovňa rušiť prístupy do e-pobočky pomocou GRID karty súčasným klientom a budú postupne prechádzať na nový systém prihlasovania.