ČLÁNOK I - ÚVODNÉ USTANOVENIE

1) Spoločnosť Evuel s. r. o., so sídlom Tupolevova 9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 260 794, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 152188/B, e-mail: info@evuel.sk , tel. č.: +421 915 288 974 (ďalej aj ako "spoločnosť Evuel" alebo "poskytovateľ") je podnikateľským subjektom, ktorý podniká najmä v oblasti poskytovania služieb vedenia účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky, podnikateľského poradenstva a iných služieb (ďalej aj ako "služby").

2) V súlade s ustanovením § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov poskytovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Evuel (ďalej aj ako "VOP"), ktoré upravuje práva fyzickej osoby - podnikateľa a/alebo právnickej osoby ako objednávateľa služby a spoločnosti Evuel ako poskytovateľa služby (ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany").

3) Objednávateľ je povinný sa pred uzatvorením zmluvy oboznámiť s VOP poskytovateľa. Uzatvorením zmluvy je objednávateľ viazaný týmito VOP a vyjadruje s nimi svoj súhlas, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o odbornej spolupráci uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Tieto VOP platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom, týkajúce sa poskytovania služieb a to od okamihu uzatvorenia zmluvy až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre zmluvné strany z uzatvorenej zmluvy vyplývajú alebo s ňou inak súvisia.

4)Súhlas s týmito VOP je možné vyjadriť aj iným spôsobom a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi zmluvnými stranami prípadne aj konkludentne ak objednávateľ požaduje služby poskytovateľa po tom, ako mu bola daná možnosť oboznámenia sa s týmito VOP.

5)Aktuálne znenie VOP je vyhotovené v slovenskom jazyku a v elektronickej forme je uverejnené na webovom sídle poskytovateľa: www.evuel.sk

ČLÁNOK II - VÝKLAD POJMOV

1) Pojmy používané v týchto VOP majú nasledujúci význam:

a) Všeobecné obchodné podmienky (aj ako "VOP") sa pre účely týchto VOP rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa.)

b) Poskytovateľ (aj ako "spoločnosť Evuel") sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť Evuel s.r.o. so sídlom Tupolevova 1003/9, 851 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 51 260 794, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 152188/B. Je právnickou osobou, ktorá poskytuje služby pre objednávateľa v zmysle týchto VOP, a ktorá uzatvorila s objednávateľom zmluvu.

c) Objednávateľ (ďalej aj ako "klient")sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba - podnikateľ a/alebo právnická osoba, ktorá si objednala služby poskytovateľa a/alebo ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu.

d) Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP rozumieposkytovateľ a objednávateľ spoločne.

e) Zmluvná strana sa pre účely týchto VOP rozumie poskytovateľ alebo objednávateľ samostatne.

f) Zmluva o vedení účtovníctva (ďalej aj ako len "zmluva") sa pre účely týchto VOP rozumie štandardizovaná formulárová zmluva, ktorá odkazuje na tieto VOP a na základe ktorej si objednávateľ dojednáva poskytovanie služieb poskytovateľa; za zmluvu sa považuje aj objednávka.

g) Objednávka sa pre účely týchto VOP rozumie právny úkon, ktorý adresuje objednávateľ poskytovateľovi s cieľom objednať si ním ponúkanú službu. Dokument vymedzujúci obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom na ktorý odkazujú tieto VOP.

h) Služby sa pre účely týchto VOP rozumejú poskytované služby poskytovateľom, pričom ide najmä o služby uvedené v čl. 4 ods. 2 VOP, nie však výlučne.

i) Štandardné služby sa pre účely týchto VOP rozumie rozsah služieb, ktoré sú predmetom zmluvy a ich poskytovanie je zmluvnými stranami osobitne dojednaný v písomnej zmluve a ktoré predstavujú predmet plnenia zmluvy.

j) Doplnkové služby sa pre účely týchto VOP rozumejú doplnkové služby, ktoré sú v rozsahu predmetu podnikania poskytovateľa ale nepredstavujú predmet plnenia zmluvy, t.j. nie sú zahrnuté do rozsahu alebo predmetu štandardných služieb v zmysle čl. 4 ods. 3 VOP. Poskytovateľ môže na základe objednávky alebo požiadavky objednávateľa dodať doplnkové služby za dohodnutých podmienok.

k) Nadštandardné služby sa pre účely týchto VOP rozumejú služby, ktoré nie sú štandardnými ani doplnkovými službami a nie sú v rozsahu predmetu podnikania poskytovateľa. Jedná sa najmä o administratívne práce týkajúce sa obchodných a pracovných zmlúv a daňového poradenstva. Poskytovateľ môže na základe objednávky alebo požiadavky objednávateľa dodať za dohodnutých podmienok. Toto poradenstvo poskytovateľ zabezpečí prostredníctvom tretej osoby, s príslušným oprávnením (t.j. advokáta alebo daňového poradcu atď.).

l) Odplata sa pre účely týchto VOP rozumie dohodnutá finančná odmena alebo v zmysle cenníka, ktorú objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za dodané služby v súlade s čl. 5 VOP, pričom táto pozostáva z paušálu a/alebo odplaty za doplnkové služby resp. nadštandardné služby, ak boli poskytnuté.

m) Cenník sa pre účely týchto VOP rozumie zoznam cien za jednotlivé služby poskytované poskytovateľom. Jednotlivé ceny v cenníku sú vždy uvádzané bez DPH za mernú jednotku a/alebo za príslušné časové obdobie.

n) Paušál sa pre účely týchto VOP rozumie dohodnutá alebo stanovená suma uvádzaná bez DPH na úhradu presne neurčený počet úkonov resp. rozsahom určeným počtom úkonov poskytované poskytovateľom. Odplata za paušál sa platí vždy za vopred určené obdobia, ktoré môže byť mesačné alebo štvrťročné.

o) Pokuta sa pre účely týchto VOP rozumie finančná sankcia, ktorá má povahu zmluvnej pokuty, ktorú si môže poskytovateľ nárokovať od objednávateľa v prípade porušenia povinností vyplývajúcich objednávateľovi z týchto VOP alebo zo zmluvy, ak je tak dohodnuté.

p) Príslušenstvo dlhu alebo pohľadávky sa pre účely týchto VOP rozumie najmä istina, úroky z omeškania, poplatky a náklady spojené s uplatnením pohľadávky.

q) Príslušné právne predpisy sa pre účely týchto VOP rozumejú všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, a to najmä zákony, podzákonné normy, predpisy a všeobecne záväzné nariadenia.

r) Obchodný zákonník sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

s) Občiansky zákonník sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

t) Zákon o účtovníctve sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

u) Daňový poriadok sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní.

v) Zákon o dani z príjmov sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

w) Zákon o dani z pridanej hodnoty sa pre účely týchto VOP rozumie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

x) Zákon o konkurze a reštrukturalizácií sa pre účely týchto VOP rozumiezákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

y) Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako "Zoooú") sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

z) Ochrana osobných údajov (ďalej aj ako "GDPR") sa pre účely týchto VOP rozumie ochrana práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Práv, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

aa) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ďalej aj ako "AML zákon")sa pre účely týchto VOP rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov.

bb) Prevádzkovateľ sa pre účely týchto VOP rozumie osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

cc) Sprostredkovateľ sa pre účely týchto VOP rozumie osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

dd) Dotknutá osoba sa pre účely týchto VOP rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

ee) Osobné údaje sa pre účely týchto VOP rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

ff) Účtovná jednotka sa pre účely týchto VOP rozumiefyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je v zmysle Zákona o účtovníctve a Obchodného zákonníka povinná viesť účtovníctvo.

gg) Doklad sa pre účely týchto VOP rozumie preukázateľný účtovný záznam, t. j. dokumenty súvisiace s vedením účtovnej, mzdovej a personálnej agendy a ostatných služieb, ktoré musí doložiť účtovná jednotka poskytovateľovi na spracovanie a zaúčtovanie v účtovných knihách.

hh) Účtovný záznam sa pre účely týchto VOP rozumie záznam v účtovných knihách. Počet účtovných záznamov sa nemusí rovnať s počtom zaúčtovaných dokladov.

ii) Účtovné obdobie sa pre účely týchto VOP rozumie kalendárny alebo hospodársky rok.

jj) Účtovná závierka sa pre účely týchto VOP rozumie zostavenie súboru finančných výkazov, ktoré informujú o hospodárení účtovnej jednotky za určité časové obdobie. Ide o súbor pevne stanovených dokumentov.

kk) Webové sídlo poskytovateľa sa pre účely týchto VOP rozumie internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí po zadaní adresy domény www.evuel.sk

ll) Prostriedky elektronickej komunikácie sa pre účely týchto VOP rozumie zasielanie písomnosti najmä formou e-mailu nie však výlučne.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy používané v týchto VOP majú význam uvedený v tomto článku bez ohľadu na to, či sú uvedené s veľkým alebo malým začiatočným písmenom.

ČLÁNOK III - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1) Zmluvu v mene objednávateľa je oprávnený uzatvoriť jeho štatutárny orgán alebo prokurista zapísaný v obchodnom registri, zamestnanec v rozsahu zodpovedajúcich pracovných kompetencií, splnomocnená alebo poverená osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom sa vždy spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, a teda rozhodné právo pre všetky prípady či spory, ktoré v rámci plnenia zmluvy nastanú je vždy slovenské. Vo veciach neupravených týmito VOP sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia Obchodným zákonníkom, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky.

3) Miestom poskytnutia služieb bude sídlo/miesto podnikania poskytovateľa, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak.

ČLÁNOK IV - ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA

1) Poskytovateľ bude pre objednávateľa poskytovať niektoré alebo všetky služby, ktoré sú uvedené v ods. 2 tohto článku VOP.

2) Služby, ktoré poskytovateľ poskytuje (nejde o vymedzenie predmetu plnenia zmluvy):

a) Vedenie účtovníctva

i. vedenie účtovníctva podľa Zákona o účtovníctve forme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva v závislosti od právnej formy objednávateľa a/alebo od voľby objednávateľa, ak takúto voľbu pripúšťajú všeobecné záväzné predpisy;

ii. kontrola formálnych náležitosti predložených prvotných dokladov účtovníctva objednávateľa pred zaúčtovaním v zmysle § 10 Zákona o účtovníctve. Táto kontrola nezahŕňa preverovanie vecnej správnosti, pravosti, či pravdivosti predložených dokladov;

iii. zaúčtovanie predložených účtovných dokladov objednávateľa v súlade so Zákonom o účtovníctve, daňovým poriadkom, zákonom o dani z príjmov a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní v platnom znení pre účely spracovania daňového priznania na DPH alebo iných účtovných výkazov na DPH, prípadne spracovanie podkladov a potrebných výkazov pre iné druhy daní;

iv. Zostavenie daňových priznaní objednávateľa k dani z pridanej hodnoty, zostavenie súhrnných výkazov k dani z pridanej hodnoty, zostavenie kontrolných výkazov k dani z pridanej hodnoty a kontrolu formálnej správnosti dokladov z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom znení;

v. spracovanie daňovej evidencie v zmysle zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

vi. vedenie evidencie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku objednávateľa;

vii. zostavenie riadnej účtovnej závierky objednávateľa za posudzované účtovné obdobie s následným spracovaním podkladov pre tvorbu daňového priznania k dani z príjmov a s tým súvisiacich zákonom stanovených výkazov a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov;

viii. spracovanie mimoriadnych účtovných závierok objednávateľa.

b) Spracovanie mzdovej agendy

i. vedenie mzdovej agendy v zmysle predpisov platných v Slovenskej republike;

ii. príprava prihlášok, odhlášok a registrácia objednávateľa a jeho zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, príp. na príslušný daňový úrad;

iii. spracovanie miezd na mesačnej báze na základe dodanej evidencie dochádzky;

iv. vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások;

v. spracovanie podkladov pre odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, najmä výkazov a evidenčných listov dôchodkového poistenia;

vi. príprava prevodných príkazov - podkladov na úhradu miezd a súvisiacich daní a odvodov;

vii. podanie výkazov zo spracovaných miezd do Sociálnej a zdravotných poisťovní a na Finančnú správu;

viii. spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ak o to v zákonom stanovenej lehote požiadajú zamestnanci objednávateľa a objednávateľ požiada poskytovateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň zamestnancov, a to do 15. 02. kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Objednávateľ pritom poskytovateľovi v rovnakej lehote odovzdá potrebné podklady;

ix. spracovanie hlásení o vyúčtovaní dane;

x. odovzdanie potvrdenia o prijme objednávateľovi pre zamestnancov za predchádzajúci rok;

xi. vykonanie ročného zúčtovania dane - vyúčtovanie preplatku, nedoplatku;

xii. spracovanie prehľadov o objednávateľom zrazených a odvedených preddavkoch na daň;

xiii. podanie ročného hlásenia pre daň zo závislej činnosti (platiteľ dane - zamestnávateľ);

xiv. vystavovanie potvrdenia o výške príjmu;

xv. spracovanie výstupných dokladov zamestnanca, ako je zápočet odpracovaných rokov, potvrdenie o príjme, vypracovanie a odovzdanie evidenčných listov dôchodkového poistenia;

xvi. príprava potvrdení a ďalších podkladov v súvisiacich so mzdovou agendou.

c) Ostatné služby

i. Vystavenie alebo oprava vystavených faktúr poskytovateľom;

ii. osobné vyzdvihnutie účtovných dokladov alebo podkladov u objednávateľa, v jeho prevádzke alebo kdekoľvek mimo sídla poskytovateľa;

iii. odovzdanie originálov, kópií alebo skenov účtovnej dokumentácie, odovzdanie účtovníctva ako takého;

iv. spracovanie podkladov, vyplnenie a podanie tlačív pre priznanie iných daní ako je uvedené v odseku 2 bode a) a b) tohto článku VOP;

v. spracúvanie predloženej agendy, prehľad o odvodoch do poisťovní a mzdová rekapitulácia, prípadne ďalšie účtovné prehľady podľa dohody a potrieb objednávateľa;

vi. zostavenie výkazov pre Štatistický úrad SR;

vii. poradenské služby, pričom poradenské služby zahŕňajú odborné poradenstvo poskytovateľa ohľadne ekonomickej činnosti objednávateľa, vedenia jeho účtovníctva a ďalších činností, ktoré sú s týmto spojené. Poradenské služby môžu byť objednávateľovi poskytnuté vo forme osobnej, telefonickej, e-mailovej či on-line konzultácie.

3) Presný rozsah služieb, ktoré budú zmluvnými stranami osobitne dojednané v písomnej zmluve a len tam vymedzený rozsah služieb bude pre zmluvné strany záväzný a bude predstavovať predmet plnenia zmluvy ("ďalej aj ako "štandardné služby").

4) Závierkové účtovné operácie sú automaticky súčasťou štandardných služieb bez potreby ich dodatočného objednávania zo strany objednávateľa.

5) Štandardné služby sa budú vykonávať priebežne počas roka pre objednávateľa v rozsahu a v termínoch podľa čl. VI a VII VOP a to zreteľom na zákonom stanovenými lehotami a to po predložení poskytovateľom požadovaných účtovných/daňových dokladov objednávateľa.

6) Objednávateľ je povinný poskytnúť pri uzatváraní zmluvy pravdivé, skutočné a presné ekonomické parametre pre poskytovanie služieb a rozumie, že od týchto parametrov sa odvíja časová náročnosť a rozsah služieb ako aj odplata.

7) Objednávateľ súhlasí s tým, že ak sa parametre v priebehu trvania zmluvy zmenia, automaticky sa im prispôsobí aj odplata bez potreby zmeny zmluvy, a to spôsobom ďalej uvedeným v týchto VOP. Pre odstránenie pochybností, ak sa zmení rozsah štandardne poskytovaných služieb v dôsledku zmeny parametrov objednávateľa, nepôjde o doplnkové služby ale upraví sa paušál za štandardné služby.

8) Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na doplnkové služby. Za doplnkové služby sa považujú služby, ktoré sú v rozsahu predmetu podnikania poskytovateľa ale nie sú zahrnuté do rozsahu alebo predmetu štandardných služieb v zmysle ods. 3 tohto článku VOP.

9) Ak o to objednávateľ požiada, poskytovateľ je povinný poskytnúť časový odhad na dodanie doplnkových služieb, táto požiadavka však nemá vplyv na oprávnenie poskytovateľa dodať doplnkové služby pre objednávateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že akýkoľvek časový odhad poskytovateľa týkajúci sa doplnkových služieb nie je záväzný a výsledná odplata za doplnkové služby závisí od skutočne stráveného času. Objednávka za doplnkovú službu môže obsahovať aj fixnú odplatu za určité doplnkové služby, pričom tento bod sa na fixnú odplatu nepoužije.

10) Nadštandardné služby. Za nadštandardné služby sa považujú služby, ktoré nie sú štandardnými ani doplnkovými službami, a nie sú ani v rozsahu predmetu podnikania poskytovateľa. Jedná sa najmä o administratívne práce týkajúce sa obchodných a pracovných zmlúv a daňového poradenstva. Poskytovateľ môže na základe objednávky mailovej alebo telefonickej požiadavky objednávateľa dodať za dohodnutých podmienok nadštandardné služby a to aj bez potreby doplnenia alebo zmeny zmluvy. Tieto VOP sa pritom budú primerane vzťahovať aj na takéto nadštandardné služby; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetom poskytovaných služieb nie je poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva a právne alebo daňové poradenstvo môže byť poskytnuté len v prípade, ak toto poradenstvo poskytovateľ zabezpečí prostredníctvom tretej osoby, s príslušným oprávnením (t.j. advokáta, daňového poradcu atď.).

11) Poskytovateľ je oprávnený použiť na poskytnutie služieb akéhokoľvek svojho zamestnanca, pracovníka ako zmluvného partnera, člena svojich orgánov pripadne iného dodávateľa (tretiu osobu), pričom poskytovateľ zodpovedá za plnenie všetkých týchto osôb rovnako ako keby plnil sám.

12) Za objednávateľa, ktorému sú poskytované služby sa považuje vždy len jediná fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba uvedená v zmluve. Služby sa nikdy automaticky netýkajú aj ďalších spoločností alebo osôb patriacich do skupiny objednávateľa alebo jeho spriaznených osôb. Takéto služby sa považujú za doplnkové služby (ak sú poskytnuté), pričom ak sa majú tieto služby poskytovať pravidelne, s každou ďalšou fyzickou osobou - podnikateľom/právnickou osobou, ktorý má byť klient sa uzatvorí samostatná zmluva.

13) Poskytovateľ je oprávnený podať daňové priznania a akékoľvek iné dokumenty správcovi dane v mene objednávateľa po ich odsúhlasení objednávateľom. Ak by nepodaním daňových priznaní a akýchkoľvek iných dokumentov orgánom verejnej moci mohla objednávateľovi vzniknúť škoda, je poskytovateľ oprávnený vykonať v mene objednávateľa všetko, čo poväzuje za nevyhnutné na splnenie svojho mandátu vrátane podania daňových priznaní a akýchkoľvek iných dokumentov bez odsúhlasenia objednávateľa, avšak zreteľom na záujmy objednávateľa.

ČLÁNOK V - ODPLATA ZA SLUŽBY, PLATOBNÉ PODMIENKY A INÉ PEŇAŽNÉ NÁROKY

1) Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že za štandardné služby je objednávateľ povinný platiť poskytovateľovi mesačný alebo štvrťročný paušál vo výške uvedenej v zmluve (ďalej len "paušál"). Odplata za doplnkové služby bude stanovená najmä cenníkom a odplata za nadštandardné služby v zmysle dohody zmluvných strán.

2) Paušál za štandardné služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nezahŕňa odplatu za uzávierkové účtovné operácie, ktoré sú predmetom samostatnej odplaty v zmysle cenníka. Poskytovateľ má právo na túto odplatu na základe samostatnej faktúry vystavenej po dodaní daných služieb.

3) Výška paušálu sa určuje na základe parametrov poskytnutých klientom pri uzatváraní zmluvy a zároveň na základe časového odhadu poskytovateľa uvedeného v zmluve. Paušál je splatný pozadu za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo štvrťrok. Dohodnutý paušál za predchádzajúci mesiac alebo štvrťrok je objednávateľ povinný platiť bez ohľadu na skutočnú časovú náročnosť štandardných služieb, pričom rozsah poskytnutých štandardných služieb nie je poskytovateľ povinný vykazovať na hodinovej báze. Ak poskytovateľ zistí, že parametre z ktorých vychádza paušál (napr. odhadovaný počet faktúr / zamestnancov) sa zmenili, upozorní na to objednávateľa spolu s oznámením o primeranom zvýšení paušálu od nasledujúceho paušálneho obdobia a to bez potreby zmeny zmluvy. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o odstúpení poskytovateľovi, ak so zvýšením paušálu objednávateľ nesúhlasí.

4) Za akékoľvek doplnkové služby je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu určenú na základe hodinovej alebo fixnej sadzby v zmysle cenníka ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Odplata za doplnkové služby je splatná spolu s paušálom pozadu za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo štvrťrok. Poskytovateľ je povinný vo faktúre za služby rozlišovať medzi odplatou za štandardné služby v rámci paušálu a odplatou za doplnkové služby. Ak boli poskytnuté doplnkové služby, poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vyhotoviť výkaz poskytnutých doplnkových služieb v rozsahu, popis doplnkových služieb, dátum ich poskytnutia a ich časové trvanie a doručiť objednávateľovi.

5) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky a akékoľvek ceny uvedené poskytovateľom sa budú považovať vždy za ceny bez DPH a v prípade, ak poskytovateľ bude alebo sa stane platiteľom DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, bude k uvedenej cene účtovaná aj DPH v príslušnej výške.

6) Interval fakturácie stanoví zmluva, inak je poskytovateľ oprávnený fakturovať svoje plnenie v mesačnom intervale.

7) Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude objednávateľovi zasielaná prednostne vo forme elektronickej faktúry, ktorá je v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Zb. o DPH daňovým dokladom. Elektronická faktúra nemusí obsahovať zaručený elektronický podpis.

8) Ak nebude osobitne dohodnuté inak odplata za poskytnuté služby je splatná po dodaní služby na základe poskytovateľom vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

9) Peňažný záväzok objednávateľa voči spoločnosti Evuel sa považuje za splnený pripísaním sumy na účet poskytovateľa v banke, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10) Ak nie je dohodnuté inak, služby sa považujú za dodané dňom odovzdania výstupov z poskytnutia služby objednávateľovi, resp. dňom vykonania úkonu, ktorý bol predmetom poskytovaných služieb (napr. podaním daňového priznania a i.). V prípade ak je zmluvnými stranami dohodnuté poskytovanie služieb na báze poskytovaného súhrnu viacerých služieb za určité obdobie (t.j. ako paušálne služby) považuje sa za dátum dodania týchto služieb posledný deň obdobia, za ktoré sa paušálne služby poskytujú.

11) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohovej platby, najviac v rozsahu ceny objednaných služieb podľa zmluvy alebo objednávky. V prípade, ak bude predmetom plnenia paušálne poskytovanie služieb, je poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zloženie zábezpeky a to až do sumy odplaty, ktorá pripadá na poskytovanie služieb počas dohodnutej výpovednej doby zmluvy a táto zábezpeka bude zúčtovaná po skončení zmluvy. Zábezpeka podľa predchádzajúcej vety môže byť použitá na úhradu odplaty za služby, v prípade ak sa objednávateľ omešká so zaplatením odplaty o viac ako 15 dní. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na poskytnutí zálohy alebo zložení zábezpeky na služby, nie je poskytovateľ povinný začať s poskytovaním služieb až do zaplatenia celej sumy dohodnutej zálohy, resp. zloženia zábezpeky.

12) Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku poskytovateľa alebo jeho časti, poskytovateľ je oprávnený:

a) od prvého dňa omeškania objednávateľa prestať plniť svoje záväzky voči objednávateľovi a prerušiť poskytovanie služieb objednávateľovi sčasti alebo v celom rozsahu až do úplnej úhrady všetkých splatných pohľadávok voči objednávateľovi; neplnenie záväzkov spoločnosti voči objednávateľovi v takomto prípade je výkonom práva poskytovateľa a nepredstavuje omeškanie poskytovateľa. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku poskytovateľovi alebo jeho časti, poskytovateľ nezodpovedá za správnosť zúčtovania dokladov ani za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo inej osobe v dôsledku nespracovania dokladov, nesprávneho, oneskoreného alebo inak vadného spracovania dokladov alebo v dôsledku prerušenia poskytovania služieb objednávateľovi. Omeškanie objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku poskytovateľa alebo jeho časti je okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť spoločnosti za škodu v celom rozsahu;

b) po prvom a následne po desiatich dňoch po splatnosti faktúry zaslať bezplatnú elektronickú upomienku na neuhradenú splatnú faktúru a následné upomienky počnúc najskôr dvadsiatim dňom po splatnosti faktúry a po ďalších nasledujúcich 10 dňoch zaslať upomienku formou doporučenej zásielky, ktoré sú spoplatňované v zmysle cenníka;

c) uplatniť voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania;

d) uplatniť voči objednávateľovi zádržné právo na všetky doklady objednávateľa, ktoré sa nachádzajú v držbe poskytovateľa, na zabezpečenie akejkoľvek splatnej pohľadávky poskytovateľa voči objednávateľovi. Poskytovateľ nie je povinný vydať objednávateľovi doklady, ktoré sa nachádzajú v držbe poskytovateľa, alebo akýkoľvek z nich, ani na výslovnú výzvu objednávateľa až dovtedy, kým objednávateľ neuhradí v celosti všetky svoje splatné peňažné záväzky voči poskytovateľovi;

e) odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

13) Ak povinná osoba pri plnení neurčí inak, čiastočné plnenie vo výške nedosahujúcej celkový súčet istiny a príslušenstva dlhu ku dňu plnenia sa posudzuje v nasledovnom poradí:

1. ako plnenie úrokov z omeškania,

2. ako plnenie istiny,

3. ako plnenie ostatného príslušenstva dlhu.

14) Čiastočné plnenie záväzku objednávateľa fakturovaného poskytovateľom má za následok uznanie zvyšnej neuhradenej časti takéhoto záväzku. K uznaniu záväzku objednávateľa fakturovaného poskytovateľom dochádza aj vtedy, ak objednávateľ do piatich dní od doručenia faktúry poskytovateľom písomne nevráti túto faktúru poskytovateľovi ako neoprávnenú s uvedením dôvodov, pre ktoré faktúru neuznáva.

15) Objednávateľ má voči spoločnosti právo na zľavu z odplaty v prípade, ak sa na tom zmluvné strany písomne dohodnú. Poskytovateľ môže objednávateľovi v písomnej dohode poskytnúť zľavu z odplaty v závislosti od rozsahu služieb alebo na základe iných kritérií podľa aktuálnej ponuky. Ak boli služby poskytnuté s podstatnými nedostatkami resp. vadami, za ktoré zodpovedá poskytovateľ, objednávateľ a poskytovateľ sa môžu písomne dohodnúť na poskytnutí primeranej zľavy z odplaty.

16) Zmluvné strany sa dohodli, že v odplate za poskytované služby nie sú zahrnuté náklady vynaložené poskytovateľom v súvislosti s riadnym poskytovaním služieb (ďalej ako "hotovostné výdavky"), pričom sa jedná najmä nie však výlučne o náklady na správne alebo súdne poplatky, notárske poplatky, poplatky za úradne overené preklady alebo kópie dokumentov požadované objednávateľom, cestovné náhrady pri služobných cestách mimo sídlo poskytovateľa za účelom poskytovania služieb (napr. vyzdvihnutie dokladov alebo obchodné stretnutie u klienta a pod.). Hotovostné výdavky budú objednávateľovi vyúčtované osobitne nad rámec dohodnutej odplaty. Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa tieto hotovostné výdavky a ich výšku preukázať.

17) Ak v priebehu trvania zmluvy bude Štatistickým úradom Slovenskej republiky (SR) alebo inou príslušnou inštitúciou, v prípade, ak Štatistický úrad SR k tomu nebude príslušný, oficiálne priznaná (potvrdená) miera inflácie v SR (v súčasnosti meraná podľa indexu spotrebiteľských cien) za predchádzajúci kalendárny rok, má poskytovateľ právo jednostranne zvýšiť ceny služieb o 2 - násobok príslušnej sadzby oznámenej miery inflácie za predchádzajúci kalendárny rok pričom konečná zvýšená suma odmeny sa zaokrúhli na celé čísla nahor. Úprava výšky cien podľa tohto odseku sa uskutoční od 1. apríla príslušného kalendárneho roka na základe písomného oznámenia poskytovateľa, doručeného objednávateľovi najneskôr do 15. marca príslušného roka.

ČLÁNOK VI - PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1) Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne, včasné a efektívne poskytovanie služieb.

2) Objednávateľ vyhlasuje, že poskytovateľovi predloží výlučne len doklady a informácie, ktoré:

a) sú pravdivé, správne a úplné;

b) spĺňajú všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, ak sú ustanovené;

c) sú autentické a zachytávajúce reálne vykonané obchodné a účtovné prípady a poskytnuté plnenia.

3) Objednávateľ vyhlasuje, že poskytovateľovi nezatají žiadnu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na riadne poskytnutie služby zo strany poskytovateľa (napr. na správne zaúčtovanie dokladu, správne vyčíslenie daňovej povinnosti, a pod.).

4) Ak sa ktorékoľvek vyhlásenie uvedené v ods. 2 a 3 tohto článku VOP ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

5) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať všetky podklady pre poskytovanie služieb riadne a v dohodnutých termínoch. Ak sa zmluvné strany nedohodnú pre určité prípady inak bude objednávateľ podklady doručovať najneskôr v nasledovných termínoch:

a) podklady a informácie súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu objednávateľa a jeho zamestnanca (predovšetkým údaje z občianskeho preukazu a preukazu poistenca, kópia pracovnej alebo obdobnej zmluvy a číslo účtu zamestnanca) je objednávateľ povinný dodať minimálne tri (3) dni pred vznikom alebo zánikom takéhoto vzťahu.

b) podklady potrebné pre spracovanie mzdovej agendy minimálne päť (5) dní pred výplatným termínom objednávateľa, najneskôr však do pätnásteho (15) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý je potrebné spracovať mzdovú agendu - výplatný termín musí objednávateľ poskytovateľovi oznámiť, inak sa za výplatný termín považuje posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda vypočítava;

c) ku spracovaniu daňového priznania na DPH a spracovaniu súvisiacich výkazov najneskôr do pätnásteho (15) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý je potrebné podať príslušné daňové priznanie alebo výkazy, ktoré sa vzťahujú na objednávateľa;

d) ku spracovaniu daňového priznania na dani z príjmov najneskôr do 15. februára roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva; v prípade ak objednávateľ bude žiadať o odklad podania daňového priznania, je objednávateľ povinný všetky podklady doručiť najneskôr do 30. apríla roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa daňové priznanie spracúva;

e) ak sa nejedná o niektorý z prípadov uvedených v písm. a) až d) tohto odseku VOP a zmluva neurčuje inak platí, že objednávateľ je povinný poskytnúť podklady pre poskytnutie služby najneskôr 10 pracovných dní pred dohodnutým, alebo očakávaným termínom poskytnutia služby.

6) Ak by posledný deň lehoty pre dodanie podkladov pripadol na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, je objednávateľ povinný odovzdať podklady najbližší predchádzajúci pracovný deň.

7) V súvislosti s riadnym poskytovaním služieb je objednávateľ povinný doručiť poskytovateľovi najmä doklady uvedené v tomto ustanovení, ak také existujú.

a) Platné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny objednávateľa a výpis z Obchodného registra; akákoľvek zmena uvedených dokumentov musí byť bez zbytočného odkladu oznámená poskytovateľovi;

b) všetky dohody o zriadení bankových účtov;

c) všetky nájomné, leasingové, poistné zmluvy a akékoľvek iné obchodné zmluvy;

d) informácie ohľadom daňovej registrácie na príslušnom Daňovom úrade,

e) klientom stanovené postupy ohľadom vnútorných smerníc týkajúcich sa účtovných služieb;

f) postupy ohľadom účtovných smerníc pre pridružené spoločnosti.

Ak nie je dohodnuté inak, tak mesačne:

a) všetky originály prichádzajúcich faktúr od dodávateľov;

b) všetky originály odchádzajúcich faktúr vystavených zákazníkom;

c) doklady k platbám kartou;

d) všetky informácie o drobnej hotovosti, zahŕňajúce informácie o drobnej hotovosti v cudzích menách, všetky originály príjmových dokladov, výdavkových dokladov alebo faktúr zaplatených z drobnej hotovosti,

e) všetky originály bankových výpisov,

f) všetky informácie o inventári,

g) záznamy o užívaní motorových vozidiel objednávateľa;

h) dochádzky zamestnancov, dovolenkové lístky, priepustky od lekára, PNky.

8) Ak objednávateľ nedoručí všetky podklady v dohodnutých termínoch, dochádza ku omeškaniu na strane objednávateľa a nedostatočnej súčinnosti pri plnení zmluvy, a poskytovateľ v takom prípade negarantuje včasnosť poskytnutia dohodnutej služby, nedostáva sa do omeškania s plnením jeho povinností. Poskytovateľ v tomto prípade nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným poskytnutím služby.

9) Objednávateľ je pri vedení účtovníctva povinný vykonať inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v lehotách v súlade so zákonom o účtovníctve a za ich stav zodpovedá. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje predložiť inventúrny súpis z vykonaných inventúr poskytovateľovi a viesť evidenciu skladového hospodárstva.

10) Objednávateľ je povinný viesť mesačné záznamy o:

a) drobnej hotovosti;

b) prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúrach;

c) ďalších skutočnostiach podľa zákona (ako sú inventúrne záznamy atď.).

11) Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností v zákonom stanovených termínoch.

12) V prípade, ak sa poskytovateľom vypracované podklady v rámci vedenia účtovníctva a/alebo spracovania mzdovej agendy, ktoré sú adresované predovšetkým daňovému úradu, inému orgánu verejnej správy, Sociálnej poisťovni a/alebo príslušnej zdravotnej poisťovni neodosielajú v elektronickej podobe poskytovateľom, je objednávateľ povinný tieto podklady (vrátane podkladov pre výplatu miezd) na výzvu poskytovateľa prevziať k podpisu a odovzdať ich poskytovateľovi na ďalšie spracovanie. Objednávateľ je pri tom povinný postupovať tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre odovzdanie, odoslanie a úhradu týchto podkladov. Ak sa objednávateľ nedostaví ku prevzatiu dokumentov podľa tohto ustanovenia v dohodnutom termíne, považujú sa dokumenty za odovzdané ku dňu, na ktorý bolo odovzdanie pôvodne dohodnuté. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom fyzického odovzdávania týchto dokladov medzi objednávateľom a poskytovateľom bude adresa sídla poskytovateľa, ak sa pre konkrétny prípad zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK VII - PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v nasledovných termínoch:

a) prihlásiť nového zamestnanca na základe doručenia všetkých potrebných údajov podľa čl. VI ods. 5 bod a) v Sociálnej poisťovni najneskôr deň pred nástupom do práce a v zdravotných poisťovniach najneskôr do ôsmich dní od nástupu do zamestnania;

b) ak nie je inak dohodnuté, tak k 15. dňu kalendárneho mesiaca spracovať mzdovú agendu zamestnancov objednávateľa a zaslať výplatné pásky, výplatné listiny a príkaz na úhradu miezd a odvodov, ak 15. deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja tak do posledného pracovného dňa pred 15. dňom v mesiaci;

c) k 25. dňu kalendárneho mesiaca spracovať všetky podklady a výkazy objednávateľa tykajúce sa DPH a požiadať Klienta o ich schválenie, ak 25. deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja tak do nasledujúceho pracovného dňa po 25. dni v mesiaci;

d) spracovať daňové priznanie pre daň z príjmu a zostaviť účtovnú závierku a poslať ich klientovi na odsúhlasenie aspoň 5 dní pred zákonom stanovenou lehotou na ich podanie;

e) po schválení podkladov a výkazov podľa bodov b), c), d) tohto odseku zaslať príslušné výkazy v lehote ustanovenej zákonom, t.j.

i. výkazy z miezd do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,

ii. výkaz pre DPH, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak 25. deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja tak do nasledujúceho pracovného dňa po 25. dni v mesiaci,

iii. daňové priznanie pre daň z príjmu a účtovnú závierku do 31. marca alebo do 30. júna resp. 30. septembra v prípade podania odkladu nasledujúceho kalendárneho roka po zúčtovacom roku.

2) Ak Klient nedodrží uvedené termíny uvedené v článku VI ods. 5, tak:

a) poskytovateľ nezodpovedá za spôsobenú škodu nedodŕžaním vlastných termínov podľa ods. 1 tohto článku VOP;

b) poskytovateľ je povinný vyžiadať si chýbajúce alebo nedodané podklady a dokumenty najviac dvakrát po sebe;

c) poskytovateľove termíny podľa ods. 1 tohto článku sa predlžujú o meškanie objednávateľa plus čas potrebný na spracovanie dodatočne zaslaných podkladov, čo je spravidla 3 pracovné dni;

d) ich dodatočné doručenie po termíne sa ich spracovanie bude považovať za rýchlostné spracovanie, za ktoré si poskytovateľ účtuje odplatu v zmysle cenníka.

3) Poskytovateľ zodpovedá len za správne zaúčtovanie a zaevidovanie účtovných podkladov, ktoré obdŕžal od objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť, zákonnosť a pravdivosť obsahu a formy dokladov alebo informácií od objednávateľa a za tieto zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ.

4) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že poskytovateľ nie je povinný skúmať obsahovú, ako ani formálnu správnosť, úplnosť a pravdivosť odovzdaných dokladov objednávateľom, čo však súčasne nevylučuje oprávnenie poskytovateľa si tieto skutočnosti preveriť.

5) Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou a v súlade s pokynmi objednávateľa, pričom zmluvný vzťah poskytovateľa s objednávateľom je založený na vzájomnej dôvere. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ak sú v rozpore s právnymi predpismi, zaužívanými účtovno-zdaňovacími pravidlami, etickými alebo profesijnými povinnosťami účtovníka, nie sú založené na pravdivých skutočnostiach alebo vzbudzujú u poskytovateľa pochybnosti o oprávnenosti postupu objednávateľa. Ak objednávateľ trvá na danom pokyne napriek upozorneniu poskytovateľa, že jeho pokyny sú v rozpore s predchádzajúcou vetou, poskytovateľ:

a) upozorní objednávateľa na dôsledky takého postupu;

b) ak je pokyn objednávateľa zaúčtovať určitý doklad alebo podklad, poskytovateľ vykoná dané zúčtovanie;

c) nezodpovedá za vzniknutú škodu ak bude na základe pokynu postupovať; a

d) je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

6) Ak poskytovateľ zistí formálne nedostatky v odovzdaných účtovných a/alebo daňových dokladoch, ktorými sa rozumie len neúplnosť náležitostí predmetného účtovného a/alebo daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, upozorní na tieto objednávateľa a vyzve ho na úpravu/opravu. V prípade ak v súvislosti so zabezpečovaním, vykonávaním a/alebo zapracovaním úpravy/opravy dodaných podkladov vzniknú poskytovateľovi ďalšie náklady, má nárok na ich preplatenie zo strany objednávateľa. Týmito nákladmi sa rozumejú aj náklady na nadpráce poskytovateľa (napr. ak je potrebné prerobiť, zmeniť, opraviť, doplniť dokumenty vypracované podľa pôvodných podkladov) spojené so spracovaním nových upravených/opravených podkladov. Uplatnenie nároku podľa tohto odseku nemá žiadny vplyv na nárok na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby, vrátane spracovania pôvodných hoci chybných podkladov dodaných od objednávateľa. Ak nie je dohodnuté inak platí, že poskytovateľ má nárok na zaplatenie odplaty v zmysle cenníka za každú začatú hodinu nadpráce.

7) Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré pri poskytovaní služieb podľa zmluvy zistil, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. Poskytovateľ sa môže od pokynov objednávateľa bez jeho súhlasu odchýliť len v prípade, ak je to nevyhnutné na účely odvrátenia hroziacej škody alebo ak zistí, že dodržaním pokynu by mohol byť porušený zákon a súčasne vzhľadom na časovú tieseň nie je možné tento súhlas získať pred vykonaním potrebného úkonu. Bez súhlasu môže byť vykonaný len taký úkon poskytovateľom, ktorý je v súlade so záujmami objednávateľa.

8) Poskytovateľ je v záujme konania s odbornou starostlivosťou oprávnený vykonať pre objednávateľa taký úkon/službu, ktorého nevyhnutnosť zistí, a to aj v prípade, že nebol osobitne dohodnutý (objednaný), pričom za tento úkon má nárok na primeranú odmenu. Nárok podľa predchádzajúcej vety má poskytovateľ len vtedy, ak nevedel (alebo sa mu nepodarilo pri vynaložení primeranej snahy) získať súhlas objednávateľa s vykonaním tohto úkonu a vykonanie úkonu neznieslo odklad, resp. jeho nevykonanie by mohlo spôsobiť vznik škody na strane objednávateľa.

9) Poskytovateľ je oprávnený v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zmluvy poveriť tretiu osobu (subdodávateľa) bez potreby predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a bez obmedzenia. V prípade vykonania služieb prostredníctvom subdodávateľov, poskytovateľ objednávateľovi za poskytnuté služby zodpovedá tak, ako by ich vykonával sám.

10) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ je na požiadanie objednávateľa povinný vystaviť mu pri preberaní dokladov potvrdenie o prevzatí dokladov s ich všeobecným popisom; položkovitý odovzdávací a preberací protokol sa nevyžaduje.

11) Poskytovateľ je oprávnený doklady po ich doručení ponechať vo svojej držbe na dobu potrebnú alebo vhodnú pre riadne poskytovanie služieb aj bez potreby osobitného súhlasu objednávateľa.

ČLÁNOK VIII - DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je osobitne dohodnuté inak.

2) Každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť len z dôvodov ustanovených v týchto VOP, v zmluve alebo v zákone.

3) Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade:

a) ak objednávateľ podstatne porušuje zmluvu a/alebo povinnosti objednávateľa stanovené týmito VOP a/alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a nevykoná nápravu ani v primeranej lehote poskytnutej mu v písomnej výzve poskytovateľa;

b) ak sa akékoľvek vyhlásenie objednávateľa uvedené v týchto VOP alebo zmluve ukáže ako nepravdivé, neúplné alebo nesprávne;

c) ak objednávateľ opakovane (viac ako 2 krát) poruší napriek upozorneniu poskytovateľa ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona, zo zmluvy alebo týchto VOP;

d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup objednávateľa je daná odôvodnená obava poskytovateľa, že si objednávateľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy riadne a včas;

e) ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia alebo je voči nemu vedené iné insolvenčné konanie;

f) ak sa voči objednávateľovi vedie exekučné konanie, alebo ak vstúpi do likvidácie;

g) ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením odplaty poskytovateľa alebo jej časti trvajúcom dlhšie ako 30 dní;

h) ak objednávateľ poruší povinnosť doručiť poskytovateľovi riadne a včas doklady v zmysle ustanovení zmluvy a týchto VOP;

i) ak je oprávnenie poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy v zmluve alebo týchto VOP výslovne ustanovené. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje, ak objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú alebo vhodnú pre riadne poskytovanie služieb poskytovateľom.

j) ak objednávateľ neudelil alebo odvolal súhlas so spracovaním osobných údajov.

4) Účinky odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení objednávateľovi.

5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

a) poskytovateľ podstatne porušuje zmluvu a nevykoná nápravu ani v primeranej lehote poskytnutej jej v písomnej výzve objednávateľa;

b) alebo ak je oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od zmluvy v zmluve alebo v týchto VOP výslovne ustanovené. Za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa na účely zmluvy a týchto VOP považuje neoprávnené omeškanie poskytovateľa s poskytovaním služieb trvajúce aspoň 15 dní alebo poskytovanie služieb v priebehu jedného kalendárneho mesiaca s aspoň troma rôznymi vadami, ktoré boli riadne a včas reklamované a ktorých reklamácie boli opodstatnené. Porušenie zmluvy poskytovateľom neuvedené v predchádzajúcej vete nezakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy;

c)ak objednávateľ nesúhlasí so zvýšením mesačného paušálu v zmysle článku V ods. 3 VOP.

6) Účinky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa nastávajú k poslednému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o odstúpení poskytovateľovi.

7) Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8) Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy týkajúce sa nárokov, ktoré vznikli pred skončením zmluvy, nároky zo zodpovednosti za škodu a nároky zo zmluvných pokút, ak vznikli pred ukončením platnosti zmluvy, ani ďalšie ustanovenia zmluvy a záväzky, ktoré majú trvať aj po zániku účinnosti zmluvy, a to najmä ustanovenia týkajúce sa povinnosti mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií a osobných údajov. Za služby, ktoré boli poskytnuté pred ukončením zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť odplatu riadne a včas na základe vyúčtovania zo strany poskytovateľa.

9) Poskytovateľ je povinný po ukončení zmluvy vrátiť objednávateľovi doklady, ak objednávateľ uhradil v celosti všetky svoje splatné peňažné záväzky voči poskytovateľovi.

10) Ak boli doklady poskytnuté elektronicky objednávateľom, poskytovateľ nemá povinnosť ich vracať, nakoľko je zrejmé, že objednávateľ s nimi disponuje.

11) Služby a náklady spojené s odovzdaním všetkých dokladov znáša objednávateľ a nie sú zahrnuté v paušále, pričom sa postupuje primerane ako pri doplnkových službách.

12) Objednávateľ berie na vedomie, že elektronicky vytvorená a vedená databáza (evidencia) poskytovateľom pri spracovaní účtovníctva a miezd objednávateľa patrí poskytovateľovi. Poskytnutie tejto databázy nie je predmetom poskytovania služieb podľa zmluvy a nie je ani predmetom odovzdania objednávateľovi ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predmetom plnenia sú v tomto prípade len výstupy z tejto databázy vo forme spracovaných účtovných výkazov v zmysle príslušných právnych predpisov, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak.

13) V prípade ukončenia zmluvného vzťahu počas účtovného obdobia poskytovateľ vyhotoví mimoriadnu účtovnú závierku za ktorú poskytovateľovi prislúcha odplata v zmysle cenníka.

ČLÁNOK IX - SPLNOMOCNENIE

1) Splnomocnená alebo poverená osoba je povinná predložiť pri uzavretí zmluvy písomné plnomocenstvo alebo poverenie vrátane ďalších dokladov pre účely riadnej identifikácie v zmysle § 7 AML zákona, v opačnom prípade poskytovateľ nemusí uzatvoriť zmluvu s objednávateľom.

2) Podpisom zmluvy objednávateľ splnomocňuje poskytovateľa na akékoľvek alebo všetky právne úkony v mene objednávateľa, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služieb vrátane zastupovania pred Sociálnou poisťovňou, príslušnou zdravotnou poisťovňou, daňovým úradom, úradom práce a inšpektorátom práce. Poskytovateľ je oprávnený sa dať v rozsahu tohto splnomocnenia substitučne zastúpiť treťou osobou. Ak o to požiada poskytovateľ, objednávateľ je povinný udeliť poskytovateľovi aj ďalšie samostatné splnomocnenie (napr. na konkrétny právny úkon alebo konanie), ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služieb alebo z toho vyplývajú.

ČLÁNOK X - MLČANLIVOSŤ A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že v záujme zamedzenia vzniku možných ekonomických škôd a nežiaduceho prenosu písomných alebo ústnych informácií získaných pri výkone činnosti podľa týchto VOP budú zachovávať mlčanlivosť, na čom sa strany výslovne dohodli.

2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;

d) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto zmluvy.

3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa na účely tohto článku nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori, právni alebo daňoví poradcovia zmluvných strán alebo iní poskytovatelia služieb, ak je poskytnutie takýchto informácií na účely poskytnutia služieb nevyhnutné, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe zmluvnej povinnosti. Za tretiu stranu sa tiež nepovažuje osoba, prostredníctvom ktorej poskytovateľ zabezpečuje služby podľa tejto zmluvy.

4) Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch uvedených na dokladoch objednávateľa, ktoré jej budú poskytnuté, a rovnako aj o finančnej a majetkovej situácii objednávateľa, ak tieto údaje nie sú verejne dostupné. Poskytovateľ je oprávnený sprístupniť údaje podľa predchádzajúcej vety na výzvu orgánov verejnej moci, do konania vedeného pred orgánmi verejnej moci alebo pri uplatňovaní svojich nárokov voči objednávateľom spôsobom vyplývajúcim z právnych predpisov.

ČLÁNOK XI - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene objednávateľa ako sprostredkovateľ odo dňa účinnosti zmluvy. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že článok XI VOP v plnom rozsahu nahradzuje zmluvu v zmysle ust. § 8 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zoooú").

2) Objednávateľ poskytne poskytovateľovi osobné údaje na ďalšie spracovanie. Účel spracúvania osobných údajov, názov informačného systému a zoznam, resp. rozsah osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať, je uvedený v prílohe GDPR.

3) Spracovanie osobných údajov poskytovateľom je možné len v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

4) Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme poskytovateľa a nie sú profilované.

5) Povolenými činnosťami poskytovateľa v informačných systémoch je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi. Ide o ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracovávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a dojednaných vo VOP.

6) Dotknutými osobami sa na účely tohto článku VOP rozumejú najmä štatutári a zamestnanci objednávateľa a fyzické osoby - zákazníci (klienti).

7) Zoznam tretích strán, ktorým poskytovateľ v súlade s osobitnými zákonmi poskytuje osobné údaje je nasledovný:

a) daňový úrad,

b) zdravotné poisťovne,

c) sociálna poisťovňa,

d) štatistický úrad SR,

e) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

f) doplnkové dôchodkové spoločnosti,

g) dôchodkové správcovské spoločnosti,

h) iné (exekútor...).

8) Poskytovateľ smie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa len pod podmienkou, že poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo v inom právnom úkone uloží rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v týchto VOP.

9) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa objednávateľ zaväzuje poskytovať poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

10) Poskytovateľ použije získané údaje výlučne na ustanovený účel.

11) Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté objednávateľom v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a dojednaných v týchto VOP.

12) Poskytovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného:

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza,

f) zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

13) Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá poskytovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Poskytovateľ sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených zákonom.

14) Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa preukázanie vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov.ň

15) Objednávateľ a poskytovateľ sú povinní preukázateľne poučiť fyzické a právnické osoby, ktoré majú alebo môžu mať prístup k informačnému systému, v ktorom sú osobné údaje spracovávané o právach a povinnostiach ustanovených Zoooú a o zodpovednosti za ich porušenie. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi mzdovú agendu, ktorú objednávateľ archivuje podľa zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch poskytnutých objednávateľom, ktoré bude spracovávať vo svojom informačnom systéme. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení spracúvania. O tejto povinnosti je povinný poučiť aj svojich zamestnancov, ostatné ním poverené osoby, ako aj všetky osoby, ktoré prídu u poskytovateľa do styku s uvedenými osobnými údajmi.

17) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.

18) Poskytovateľ osobné údaje uchováva po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Osobné údaje získané za účelom plnenia povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov poskytovateľ spracúva len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Osobné údaje na, ktorých spracúvanie bol udelený súhlas dotknutej osoby budú spracovávané do odvolania takéhoto súhlasu.

19) Objednávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri výbere poskytovateľa zohľadnil jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zoooú.

20) Ak sa Objednávateľ domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/ 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže objednávateľ adresovať zodpovednej osobe poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy info@evuel.sk

ČLÁNOK XII - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1) Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú objednávateľovi v súvislosti so zmluvou:

a) pokiaľ sa objednávateľ odchýlil od postupu navrhnutého poskytovateľom;

b) ktorá vznikla priamo či nepriamo v dôsledku poskytnutia nesprávnych, nepravdivých, oneskorene dodaných alebo neúplných informácií a/alebo podkladov a/alebo zatajením skutočností zo strany objednávateľa;

c) ak objednávateľa upozornil na riziká vyplývajúce z možných odlišných interpretácií právnych predpisov správcom dane, prípadne súdom alebo iným príslušným orgánom, a objednávateľ napriek tomu postupoval spôsobom, ktorý bol poskytovateľom označený za rizikový;

d) pokiaľ poskytovateľ prerušil poskytovanie služieb objednávateľovi z časti alebo v celom rozsahu z titulu nesplatených splatných peňažných záväzkov objednávateľa voči poskytovateľovi.

2) Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje nahradiť škodu druhej zmluvnej strane, ktorá jej vznikne nesplnením, resp. porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy poruší poskytovateľ svoju právnu (zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, bude poskytovateľ povinný objednávateľovi nahradiť iba skutočnú škodu, pričom nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, a pričom maximálna výška náhrad škôd, ktoré si môže objednávateľ nárokovať, a ktoré bude musieť poskytovateľ nahradiť, a to aj v prípade vzniku viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet a výšku, môže byť vždy maximálne do sumy 2.000 EUR.

3) Sankcie, pokuty alebo iné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku poskytnutia nesprávnych, nepravdivých, oneskorene dodaných alebo neúplných informácií a/alebo dokladov a/alebo zatajením skutočností poskytovateľovi, budú uhradené v plnej výške objednávateľom a poskytovateľ v tomto prípade za vzniknuté škody nenesie žiadnu zodpovednosť.

4) Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, pokiaľ na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil, avšak objednávateľ napriek tomu na ich použití trval.

5) Pre účely VOP sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť za porušenie alebo neplnenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo potvrdenej objednávky, ak sa plnenie týchto záväzkov priamo alebo nepriamo oneskorí, sa považujú najmä tieto prípady: zastavenie prác nariadené zodpovedným zástupcom objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť poskytovateľ, vyššia moc, za ktorú sa na účely týchto VOP považujú najmä prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, nepokoje, vojny, zásahy štátu, zásahy vojenských orgánov, teroristický útok, konanie alebo opomenutie konania úradov alebo tretích strán nezapríčinené konaním poskytovateľa resp. objednávateľa, štrajky, výluky, prerušenie dodávky elektrickej energie, výpadok internetového pripojenia, nefunkčnosť programov a/alebo softvéru používaného pri poskytovaní služieb, a to najmä elektronického portálu verejnej správy, elektronického portálu finančnej správy alebo elektronickej komunikačnej siete inej príslušnej inštitúcie, nefunkčnosť elektronickej schránky a pod. V prípade výskytu vyššej moci budú termíny vyplývajúce zo zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude trvať dlhšie ako šesť kalendárnych mesiacov, je každá zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy.

6) Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v dôsledku nesprávneho poskytnutia služby hrozí objednávateľovi vznik škody, je objednávateľ povinný prednostne vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby škoda nevznikla, resp. bola čo najmenšia. V prípade, ak objednávateľ môže vykonať úkony, ktorými môže úplne alebo sčasti zabrániť vzniku škody a tieto úkony nevykoná, nemá nárok na náhradu škody v časti, v ktorej mohol jej vzniku zabrániť, a to aj v prípade, že táto škoda bola spôsobená poskytovateľom.

8) Objednávateľ má právo na odstránenie vád v dôsledku porušenia zmluvných povinností poskytovateľa. Akúkoľvek vadu poskytnutých služieb je objednávateľ povinný reklamovať u poskytovateľa najneskôr do 10 dní od kedy sa o vade dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od kedy bola služba poskytnutá, inak právo na odstránenie vady v rámci nároku zo zodpovednosti za vady zaniká.

ČLÁNOK XIII - DORUČOVANIE

1) Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, faktúry a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej aj ako "písomnosť"), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo objednávke, alebo na inú adresu, ktorú oznámi zmluvná strana na tento účel.

2) Na účely doručovania prostriedkami elektronickej komunikácie budú písomnosti doručované na emailovú adresu uvedenú v zmluve alebo objednávke, alebo na inú adresu, oznámenú na tento účel. Elektronicky doručená písomnosť sa považuje za rovnocennú písomnosť zaslanou poštou na adresu spoločnosti alebo inú adresu určenú pre doručovanie zásielok, ak je dohodnuté elektronické doručovanie písomnosti. Uvedené ustanovenie však neplatí pre písomnosti, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

3) Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštovej prepravy budú písomnosti považované za doručené prevzatím písomnosti osobou oprávnenou na preberanie zásielok zmluvnej strany ako adresáta; pokiaľ si zmluvná strana, ktorej je zásielka určená, z akéhokoľvek dôvodu (adresát neznámy, neprevzal v odbernej lehote, odsťahoval sa a pod.) zásielku neprevezme v odbernej lehote, považuje sa zásielka za doručenú v deň, kedy sa uskutočnil prvý hoci neúspešný pokus o jej doručenie, aj keď sa adresát o doručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak adresát odmietne zásielku prevziať, považuje sa táto za doručenú dňom, kedy bolo prevzatie zásielky odmietnuté.

c) V prípade elektronického doručovania písomností adresovaných objednávateľovi platí, že sa písomnosť považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania na emailovú adresu objednávateľa, a to aj v prípade, že sa objednávateľ o písomnosti nedozvedel. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet, ani za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia objednávateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti objednávateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete internet.

4) Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie písomnosti a poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z tohto e-mailu.

5) Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene adresy alebo emailovej adresy určenej na doručovanie písomností je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Až do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu, posledné známe kontaktné spojenie alebo emailovú adresu uvedenú v zmluve alebo objednávke.

6) Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných poskytovateľovi platí, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania na emailovú adresu poskytovateľa.

ČLÁNOK XIV - POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

1) Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "AML Zákon"), v dôsledku čoho mu vyplývajú voči objednávateľovi povinnosti, najmä

a) identifikácia objednávateľa a overenie jeho identifikácie;

b) v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry objednávateľa, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku;

c) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu; a

d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, a to nielen pri uzatváraní obchodného vzťahu s objednávateľom, ale aj neskôr v prípadoch vymedzených AML Zákonom.

2) Objednávateľ vyhlasuje, že poskytovateľovi na jeho žiadosť predloží len úplné, správne a pravdivé údaje o konečných užívateľoch výhod objednávateľa, údaje na účely plnenia povinností poskytovateľa ako povinnej osoby v zmysle AML zákona.

3) Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovateľ je povinný odmietnuť poskytnutie služieb, ak z dôvodov na strane objednávateľa nebude môcť plniť povinnosti vyplývajúce z AML Zákona.

ČLÁNOK XV - OSOBITNÉ USTANOVENIA

1) Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas, aby poskytovateľ pri svojej prezentácii, marketingových aktivitách a reklame uvádzal ako referenciu názov (obchodné meno alebo iné meno) a sídlo objednávateľa (ďalej len "základné informácie") a jeho logo, prípadne aj druh služieb, ktoré objednávateľ poskytuje, a to vždy vo vzťahu k službám, ktoré poskytovateľ objednávateľovi na základe zmluvy poskytuje alebo poskytol (ďalej len "referencia"). Objednávateľ zároveň súhlasí so zverejnením základných informácií a svojho loga na webovom sídle poskytovateľa ako jeho referencie. Referenciu je poskytovateľ oprávnený uverejniť aj prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, ako napr. tlač, TV, web, noviny, a iné reklamné materiály a prezentačné materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe. Objednávateľ bez nároku na akúkoľvek odplatu alebo náhradu poskytuje poskytovateľovi tento súhlas a právo na použitie základných informácií a loga objednávateľa na účely uvedenia referencie, a to aj v prípade, ak je alebo v budúcnosti bude logo objednávateľa chránené právom duševného vlastníctva. Tento súhlas udeľuje objednávateľ poskytovateľovi po dobu trvania zmluvy a 5 rokov po jej skončení, avšak vždy na účely uvedené v tomto odseku.

2) Poskytovateľ súhlasí, aby objednávateľ pri svojej prezentácii a reklame, obchodných rokovaniach, alebo vyhotovenej dokumentácii uvádzal úplné meno poskytovateľa ako svojho dodávateľa služieb dohodnutých v zmluve.

3) Objednávateľ súhlasí, aby mu poskytovateľ zasielal obchodné oznámenia, informačné materiály a novinky týkajúce sa poskytovateľa a ponuky služieb, na ktorých realizácii sa poskytovateľ priamo alebo nepriamo podieľa, ako aj informácie o novinkách v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky. Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať.

4) Objednávateľ nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa svoje nároky voči poskytovateľovi zo zmluvy jednostranne postúpiť tretej osobe a nemá právo tieto nároky bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa ani jednostranne započítať.

5) Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy ani po dobu piatich rokov odo dňa skončenia trvania tejto zmluvy nevykoná žiaden právny úkon ani faktický úkon smerujúci k vzniku pracovnoprávneho vzťahu, obchodnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu, na základe ktorého by zamestnanci spoločnosti, či iné osoby spolupracujúce so spoločnosťou, prostredníctvom ktorých spoločnosť poskytuje služby objednávateľovi, vykonávali alebo mohli vykonávať vo svojom mene alebo v mene osoby odlišnej od spoločnosti akúkoľvek činnosť pre objednávateľa.

6) Obchodné podmienky objednávateľa (ak také sú) platia iba v prípade, že poskytovateľ výslovne, v písomnej forme v zmluve akceptoval, že obchodné podmienky objednávateľa majú prednosť pred znením týchto VOP. V opačnom prípade majú tieto VOP prednosť pred znením akýchkoľvek obchodných podmienok objednávateľa.

ČLÁNOK XVI - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1) Výkon práva poskytovateľa, ako aj výkon práva objednávateľa musí byť v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

2) Zmeny v zmluve je možné vykonávať po dohode zmluvných strán písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne nahradiť novým ustanovením akékoľvek z ustanovení týchto VOP, ktoré sú alebo sa stanú neplatnými, protiprávnymi alebo neúčinnými, a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia týchto VOP alebo aj len jeho časti nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, resp. ostatných častí príslušného ustanovenia, pričom tieto VOP sa budú vykladať tak, ako keby v nich nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté

4) Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP. O takejto zmene je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, a to písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Objednávateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou, je povinný najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty oznámiť poskytovateľovi, že so zmenou VOP nesúhlasí; ak tak urobí, na právny vzťah s takým objednávateľom sa budú ďalej uplatňovať VOP v znení, ktoré bolo účinné v čase uzavretia zmluvy medzi poskytovateľom a takým objednávateľom. Márnym uplynutím lehoty na doručenie nesúhlasu objednávateľa so zmenou podľa predchádzajúcej vety sa uplatní nevyvrátiteľná domnienka, že objednávateľ so zmenou súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným, najskôr však dňom zverejnenia zmeneného znenia VOP na webovom portáli poskytovateľa; právny vzťah objednávateľa a poskytovateľa sa bude v takom prípade odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny VOP spravovať zmeneným znením VOP. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza vo vzťahu k objednávateľovi, ktorý so zmenou VOP súhlasil, zároveň k zmene zmluvy v súlade so zmenou VOP. Toto ustanovenie VOP sa nepoužije na drobné, nepodstatné, gramatické, grafické zmeny VOP alebo opravy zrejmých chýb vo VOP, ktoré je poskytovateľ oprávnený vykonávať kedykoľvek.

5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

6) Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúcej zo zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a objednávateľ je povinný ich poskytovateľovi uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

7) Pokiaľ tieto VOP stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme, avšak len za predpokladu zachovania podmienok elektronického doručovania podľa čl. XIII VOP; okrem úkonov, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

8) Tieto podmienky sú určené pre úpravu vzťahov primárne medzi podnikateľmi avšak nie výlučne, a sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka záväzné. Objednávateľ prehlasuje, že pred uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok mal možnosť sa s podmienkami dostatočne oboznámiť a obsah týchto podmienok ovplyvniť, vylúčením aplikácie nejakého článku či odseku osobitným dojednaním.

9) Právne vzťahy poskytovateľa a zmluvných partnerov, ktoré vznikli na základe zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP, sa spravujú príslušnými zmluvami medzi nimi uzavretými; tieto VOP sa na ne použijú, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

10) Odchylné ustanovenia zmluvy majú prednosť pred týmito VOP. Vylúčenie akejkoľvek časti VOP je možné vylúčiť iba dohodou zmluvných strán a to iba v písomnej forme.

11) Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli schválené štatutárom spoločnosti Evuel s.r.o., nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2023.