Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskej únie 2016/679 (GDPR) by sme vás v mene našej spoločnosti chceli informovať o zásadách spracovania osobných údajov. Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov ("Zásady") predstavujú základné princípy, ktorými sa naša spoločnosť Evuel s.r.o. so sídlom Tupolevova 9, 851 01 Bratislava IČO: 51 260 794 ("Spoločnosť") riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR"). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje typy osobných informácií, ktoré zbierame v súvislosti so spracovaním agendy účtovníctva, miezd, personalistiky, daní a v zastupovaní pred úradmi verejnej a finančnej správy Slovenskej republiky, s ktorými ich môžeme zdieľať.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním a poskytnúť vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. 

POJMY SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nižšie uvedené základné pojmi, ktoré sú uvedené v tomto dokumente Vám môžu pomôcť lepšie tomuto dokumentu porozumieť:

Osobným údajom sa pre tieto Zásady rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, a pod.

Dotknutá osoba sa pre tieto Zásady rozumie fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov sa pre tieto Zásady rozumie spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, obmedzenie, vymazanie.

Prevádzkovateľ sa pre tieto Zásady rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ sa pre tieto Zásady rozumie spoločnosť Evuel alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola poverená spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb.

Účel sa pre tieto Zásady rozumie dôvod spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Príjemca sa pre tieto Zásady rozumie spoločnosť Evuel alebo iná fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Oprávnený záujem sa pre tieto Zásady rozumie záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby sa pre tieto Zásady rozumie akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Profilovanie sa pre tieto Zásady rozumie akékoľvek automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby.

Služby sa pre tieto Zásady rozumejú služby, ktoré spoločnosť Evuel bežne poskytuje svojim zákazníkom, objednávateľom, teda Dotknutým osobám.

Šifrovanie sa pre tieto Zásady rozumie transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo.

Treťou stranou sa pre tieto Zásady rozumie každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Neoprávnená osoba sa pre tieto Zásady rozumie osoba, ktorá nie je poverená a oboznámená s pravidlami o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom.

Porušením ochrany osobných údajov sa pre tieto Zásady rozumie porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej ako "Zooou") sa pre tieto Zásady rozumie zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Nariadenie sa pre tieto Zásady rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Pojmy používané v tomto dokumente majú význam uvedený v tomto článku bez ohľadu na to, či sú uvedené s veľkým alebo malým začiatočným písmenom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Evuel s.r.o., so sídlom: Tupolevová 9, 851 01 Bratislava, IČO: 51 260 794, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152188/B.

Môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy info@evuel.sk alebo písomne na adrese: Evuel s.r.o., Tupolevová 9, 851 01 Bratislava.

ZDROJE ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zo strany klienta môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné poradenstvo či služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia. Ak sa jedná o oblasť poskytovania účtovníckych služieb alebo služieb vedenia mzdovej a daňovej agendy, z titulu osobitnej zmluvy uzatvorenej s našim klientom, v týchto prípadoch vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa a osobné údaje nám poskytuje náš klient. V určitých prípadoch (osobitne pri poskytovaní služieb mzdovej agendy) Vás o danej skutočnosti zväčša informuje Váš zamestnávateľ, ktorý je našim klientom.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Súhlas dotknutej osoby získavame len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Evuel spracúva predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy. O klientoch Spoločnosť Evuel spracúva v závislosti od účelu spracúvania najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate resp. ktorá je uzatvorená vo váš prospech. Patria sem napríklad meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska (miesto podnikania), obchodné meno, IČO, DIČ, podpis.

Kontaktné údaje

Kontaktnými údajmi sa rozumejú najmä fakturačná adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Sociodemografické údaje

Medzi tieto údaje patria napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, povolanie, príjmy, výdavky, miesto narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, deň začiatku výkonu práce, údaje o rodinných príslušníkoch manželovi/manželke, deťoch, rodičoch detí - údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, sobášny list a rodný list.

Transakčné údaje

Transakčnými údajmi sú napríklad informácie údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu.

Údaje o vašom správaní na webe

medzi údaje o vašom správaní na webe predovšetkým patria údaje o službách, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje ako objednávateľa, zákazníka, zamestnanca, klienta a osobné údaje vašich zamestnancov spracovávame na nasledovné účely:

1) Na plnenie zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Evuel a objednávateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu.

2) Na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Jedná sa najmä nie však výlučne o nižšie uvedené právne predpisy:

 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi,
 • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správy daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon o dani z príjmov,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Na účely, ktoré si vyžaduje súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba však nie je povinná na tieto účely poskytnúť osobné údaje a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. V prípade, ak využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, aby sme pokračovali v ich spracúvaní.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelu spracovávania osobných údajov a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby sú spracovávané do odvolania súhlasu; prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracovávané prevádzkovateľom za účelom marketingu sú spracovávané do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely dotknutej osoby.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné podať:

 • písomne osobne,
 • písomne zaslaním na adresu Spoločnosti Evuel uvedenú v úvode tohto dokumentu,
 • elektronicky prostredníctvom formulára na webstránke Spoločnosti Evuel: www.evuel.sk v záložke "kontakt"
 • mailom na mailovú adresu Spoločnosti Evuel: info@evuel.sk

Z odvolania musí byť zrejmé, kto odvolanie podáva. Identifikujte sa, prosím, uvedením svojho mena, priezviska, adresy, dátumu narodenia a telefónneho čísla.

Ak odvolanie zasielate na adresu Spoločnosti Evuel, alebo podávate osobne na mieste prevádzky spoločnosti, musí obsahovať aj váš vlastnoručný podpis.

Odvolanie musí obsahovať informáciu, že odvolávate súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zooou, článok 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie v rozsahu tvoriacom obsah týchto Zásad. Dotknutá osoba ma právo na identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté.

Právo na opravu osobných údajov (§ 22 Zooou; čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu/doplnenie spoločnosť realizuje bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

Právo na výmaz osobných údajov (právo "byť zabudnutý") (§ 23 Zooou; čl. 17 Nariadenia)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu najmä pokiaľ:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo inak spracúvali,

b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov,

c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov Spoločnosti Evuel a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu na účely marketingu, alebo

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 Zooou; čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona; čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 Zooou; čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme, má právo na prenosnosť osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 Zooou; čl. 21 Nariadenia)

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť  Evuel nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Spoločnosť Evuel spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 Zooou; čl. 7 ods. 3 Nariadenia)

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, a teda je iba na Vás, či svoj súhlas v navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (§ 28 Zooou; čl. 22 Nariadenia)

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zooou; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36064220 (ďalej len "Úrad") alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore so zákonom a s nariadením.

Návrh na začatie konania (ďalej len "návrh") musí obsahovať

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, každá dotknutá osoba má tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v nariadení. Návrh na začatie možno podať aj na vecne a miestne príslušnom súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.

Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov nás môže kontaktovať len v prípade, ak s týmto poučením súhlasí alebo ho schvaľuje jej nositeľ rodičovských práv a povinností

Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google,). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických. Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú sa za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

Zásada zákonnosti

Osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme. Nesprávne, neaktuálne osobné údaje bez zbytočného odkladu mažeme alebo opravujeme, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

COOKIES

Naša webová stránka, tak ako všetky profesionálne webové stránky, využíva cookies pre lepšiu a jednoduchšiu užívateľskú skúsenosť. Cookies je malý textový súbor, ktorý sa automaticky ukladá na váš počítač alebo iný nástroj ako napríklad smartphone, ktorý komunikuje s internetom, keď navštívite webovú stránku, ktorá ich využíva. Súbor cookies vám umožní pri budúcej návšteve stránky využiť rovnaké predvoľby, ktoré ste zadali naposledy.

Cookies, ktoré sa na www.evuel.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

GOOGLE ANALYTICS

Na webovom sídle www.evuel.sk môže byť integrovaný obsah našich partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú našej priamej kontrole. Nástroje od partnerov ako Google nemá prevádzkovateľ webového sídla www.evuel.sk pod kontrolou a rovnako nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri - tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

ONLINE PROSTREDIE - SOCIÁLNE SIETE

Účelom je prevádzkovanie vlastných profilov na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Prostredníctvom služieb predmetných spoločnosti môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách.

POPLATKY

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov sme v súlade s GDPR a ZOOU oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, vtedy sme oprávnení od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPLATNENIE SVOJICH PRÁV

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Na Vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať.

BEZPEČNOSTNÉ, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické prostriedky na ochranu osobných informácií pred náhodným alebo protiprávnym zničením, náhodnou stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, zneužitím alebo akoukoľvek inou protiprávnou formou spracovania osobných údajov v našom vlastníctve. Prístup k osobným údajom o vás obmedzujeme len pre tých, ktorí tieto informácie potrebujú poznať, aby sa spolupodieľali na vytváraní služby. Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR. Všetky informácie a produkty z nich vytvorené a plynúce sú zálohované v elektronickej forme. V prípade výtlačkov sa dokumenty a doklady skladujú v priestoroch na to určených a zabezpečených proti vstupu pred neoprávnenou osobou technickými opatreniami. Neoprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá nie poverená a oboznámená s pravidlami o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom.

Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje zálohujeme na záložných úložiskách, ktoré sú vymazávané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

POSÚDENIE RIZIKA SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré vyplýva zo samotnej podstaty zamýšľaného spracúvania osobných údajov

Nakoľko si uvedomujeme dôležitosť ochrany informácií, ktoré sú dôležité pre činnosť organizácie a napĺňanie podnikateľského zámeru, sme rozhodnutí chrániť si svoje dobré meno a kvalitu poskytovaných služieb. Z tohto dôvodu naša spoločnosť prijala Bezpečnostnú politiku, ktorá popisuje spôsob zaistenia celkovej ochrany Vašich osobných údajov. Ďalej sa zaväzujeme splniť všetky legislatívne požiadavky platnej v Slovenskej republike, zmluvné požiadavky finančné a organizačné podmienky potrebné na realizáciu bezpečnostných opatrení.

Po uplatnení zásad a bezpečnostných opatrení zostanú nekryté nasledovné riziká:

 • odcudzenie alebo zničenie osobných údajov pri násilnom preniknutí cudzích osôb do priestorov prevádzkovateľa,
 • zničenie, alebo poškodenie písomností a počítačov vplyvom poruchy sieťových rozvodov,
 • zničenie objektu prevádzkovateľa a v ňom uložených AIS a DIS požiarom, záplavou alebo inou živelnou pohromou.

OPATRENIE NA RIEŠENIE RIZÍK

Opatrenia na riešenie rizík vrátane (právnych) záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením.

Technické opatrenia

Osobné údaje ukladáme do tzv. zabezpečených priestorov prevádzkovateľa a chránime ich pred prístupom neoprávnených osôb. Priestory prevádzkovateľa sú zabezpečené pred neoprávneným vstupom použitím vhodných zábranných prostriedkov (uzamykateľné dvere a pod.), ako aj ochrannými mechanizmami (alarmy, monitorovacie systémy a pod. ).

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je plnenie zákona o ochrane pred požiarmi je prevádzka vybavená hasiacou technikou.

Riadenie prístupu oprávnených osôb

Umožňujeme prístup do informačných systémov len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám. Udelenie prístupových práv vykonáva konateľ spoločnosti.

Ochrana proti škodlivému kódu a sieťová bezpečnosť

Prijaté opatrenia proti škodlivému kódu implementujeme na úrovni:

 • detekcie škodlivého kódu
 • opravného softvéru a riadenia zmien, ako súčasť bezpečnostných opatrení pre riadenie zmien
 • primeranom prístupe pracovníkov k informačným systémom.

Softvéry na zariadeniach na ktorých sa uchovávajú alebo spracovávajú osobné údaje (ďalej ja ako "pracovné stanice") sú autorizované a obstarávané len z dôveryhodných zdrojov. Všetky pracovné stanice sú opatrené antivírusovým detekčným softvérom, ako aj nápravným softvérom a to pre potreby automatickej kontroly všetkých súborov a médií (archívne, záložné a pod.), kontroly elektronickej pošty a kontroly webovej stránky prevádzkovateľa.

Súbory s definíciami škodlivého kódu a skenovacie procesy antivírusového softvéru sú pravidelne aktualizované.

Pre potreby filtrovania prenosu a blokovania neautorizovaného prístupu k aktívam prevádzkovateľa je zabezpečenie pracovných staníc firewallom.

Zálohovanie

Zálohovanie databáz počítačového systému je proces, pri ktorom sa vytvorí kópia databázových súborov programu alebo jej najdôležitejšej časti, nevyhnutná na obnovu funkčnosti databáz v prípade jeho havárie, poruchy alebo krádeže počítača. Za týmto účelom vykonávame:

 • Denné zálohovanie (prevádzkové) - vykonávanie denných záloh na ten istý pevný disk počíta na ktorom je umiestnený program a to každý deň po ukončení práce v aplikačnom programe prostredníctvom funkcie aplikačného programu.
 • Týždenné/ Mesačné zálohovanie (archivačné) - vykonávanie záloh na externé médium. Zálohy slúžiace na archiváciu dát, vytvárajú sa v pravidelnom intervale. Zálohovanie na externé médiá je bezpečnejší spôsob, ktorý eliminuje riziká technickej alebo inej poruchy pevného disku. Na druhej strane je ale vyššie riziko narušenia údajov, nakoľko sa údaje nachádzajú na viacerých médiách.

Likvidácia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba počas doby nevyhnutej pre dosiahnutie daného účelu. Po skončení účelu spracúvania zabezpečujeme likvidáciu dokladov obsahujúcich osobné údaje vedené v písomnej forme na papieri, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Spôsoby likvidácie osobných údajov:

 • papierová podoba: fyzické znehodnotenie v skartačnom stroji
 • elektronická podoba: trvalé zmazanie zo servera, pevného disku, prekrytie osobných údajov prázdnymi znakmi, alebo iným textom.

Aktualizácia OS a programového aplikačného vybavenia

Zabezpečujeme pravidelnú aktualizáciu OS a aplikačných programov, antivírusovéhou systému z prostredia internetu.

Pravidelná aktualizácia umožňuje využívať najnovšie verzie softvérových aplikácií a antivírusovej ochrany. 

Organizačné opatrenia - Personálne opatrenia

Cieľom personálnych opatrení na zaistenie ochrany osobných údajov je zredukovať riziko ľudského zlyhania pri ochrane osobných údajov, najmä takých prejavov, ako odcudzenie, strata, poškodenie, zmena, rozširovanie, neoprávnené zverejňovanie osobných údajov alebo ich poskytovanie neoprávneným osobám.

Medzi základné opatrenia patria najmä:

 • Umožnenie prístup k osobným údajom len na to určením oprávneným osobám. Zabezpečujeme spracovávanie údajov v súlade so zákonom ochrane osobných údajov.
 • Používanie pracovných staníc umožňujeme len osobám oprávneným oboznamovať sa s osobnými údajmi.
 • Každá oprávnená osoba je viazaná mlčanlivosťou o osobných údajoch, ktoré sú spracovávané. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Od mlčanlivosti je oprávnená osoba oslobodená, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
 • Pri narušení informačnej bezpečnosti v oblasti informačného systému, miestnej siete, dokumentov, telefónnych a mobilných sietí činnosti koordinuje konateľ.

Riadenie prístupu oprávnených osôb k IS

Ochrana počítača pred nepovolaným prístupom zabezpečujeme prostredníctvom vstupných hesiel do LAN siete, PC systému ako aj aplikačných programov.

Aplikujeme heslo pre prihlásenie sa do operačného systému počítača a do aplikačného programu.

Heslá pre rôzne úrovne vstupu do informačného systému sa pravidelne menia. Opravená osoba pri zmene hesla musí dbať na bezpečnostnú politiku bezpečnosti hesla, t. j. heslo musí mať min. 6 znakov a musí sa skladať z kombinácií písmen a čísiel, malých a veľkých písmen resp. špeciálnych znakov (+,*,@, &,#...). Cieľom tohto typu opatrení je umožniť prístup do sieťových zdrojov a informačných systémov prevádzkovateľa len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám.

Manipulácia s papierovou dokumentáciou

Osobné údaje sú v informačnom systéme spracúvané aj neautomatizovaným spôsobom v písomnej podobe na papieri uložené v papierových zakladacích obaloch. Tieto dokumenty sú uložené v uzamykateľnej miestnosti s monitorovaným vstupom. Dbáme aby priestor kde sú umiestnené PC a informačné systémy obsahujúce osobné údaje po opustení oprávnených osôb bol uzamknutý.

Prenášanie písomností obsahujúcich osobné údaje

 • Písomnosti s osobnými údajmi v podobe objednávok, faktúr, potvrdení o platbe je možné prenášať mimo pracoviska výhradne v zalepenej obálke alebo uzavretom obale.
 • Takto pripravené písomnosti prenáša len na túto činnosť poverená osoba.
 • Písomnosti obsahujúce osobné údaje sa v prípade potreby zasielania, posielajú výhradne len doporučenou poštovou zásielkou prvou triedou alebo kuriérom.
 • V prípade, že prevádzkovateľ dostane zásielku obsahujúce osobné údaje v poškodenom obale, preverí dôvod poškodenia u doručujúcej osoby a odsúhlasí obsah zásielky s odosielateľom.

Rozmnožovanie písomností obsahujúcich osobné údaje

Rozmnožovaním sa rozumie opakovaná tlač dokumentov z automatizovaného systému, vyhotovovanie fotokópií, odpisov a výpisov písomností s citlivými osobnými údajmi.

Rozmnožovať písomnosti môže zodpovedná osoba alebo ňou poverená osoba, ktorá je oprávnená na prácu s osobnými údajmi. Táto osoba je povinná tlačiť a kopírovať dokumenty tak, aby sa s nimi neoprávnená osoba nemohla oboznámiť - výstup z tlačiarne nesmie oprávnená osoba nechať voľne položený v zásobníku tlačiarne. Akýkoľvek výstup z tlačiarne, ktorý nie je a nebude predmetom ďalšieho spracúvania musí oprávnená osoba zlikvidovať skartovaním.

ZÁSADY PREVÁDZKOVATEĽA

Zásady prevádzkovateľa s prácou s automatizovaným IS

 • Oprávnená osoba využíva k spracúvaniu osobných údajov len schválené aktíva.
 • Oprávnená osoba je povinná v prípade podozrenia výskytu technickej poruchy na elektronických technických zariadeniach, ktorá by mohla mať za následok narušenie bezpečnosti osobných údajov, neodkladne zabezpečiť odstránenie poruchy.
 • Oprávnená osoba pri práci s PC nesmie ignorovať tzv. varovné správy alebo príznaky chýb, či inú nesprávnu alebo neobvyklú činnosť PC, ale takúto "odchýlku" bezodkladne nahlásiť.
 • Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom PC, je oprávnená osoba povinná zabezpečiť, aby obrazovky monitora nesprístupňovali osobné údaje dotknutých osôb iným fyzickým osobám (napr. komukoľvek kto vojde do miestnosti, kde sa spracúvajú osobné údaje).
 • Oprávnená osoba sa musí vyvarovať konaniu, ktoré by malo za následok infikovanie počítača škodlivými kódmi, sťahovaniu spoločensky neprípustného obsahu a inštalácii softvéru, ak tento nebol vopred schválený.
 • Oprávnená osoba je povinná používať technické prostriedky tak, aby sa neumožnilo zdieľanie dát a osobných údajov iným používateľom siete internet.
 • V neprítomnosti oprávnených osôb musí byť priestor s IS uzamknutý a prístup do počítača musí byť chránený heslom.
 • Oprávnená osoba je povinná dbať na to, aby svojim chovaním nespôsobila inú, nemateriálnu ujmu, poškodenie dobrého mena a povesti prevádzkovateľa.

Zásady pre používanie prenosných počítačov

 • Používateľ zodpovedá za fyzickú ochranu prenosného zariadenia proti krádeži, zneužitiu, poškodeniu.
 • Je zakázané pracovať s dôvernými informáciami a osobnými údajmi na verejne prístupných miestach. (kaviarne, čakárne a pod.)
 • Súbory s osobnými údajmi a dôvernými informáciami uložené na fyzickom médiu počas presunu musia byť uložené v šifrovanej forme

Zásady pri práci s elektronickou poštou

 • Je zakázané prostredníctvom emailu, telefonických hovorov, prípadne iných komunikačných prostriedkov šíriť dôverné informácie prevádzkovateľa.
 • Pri odosielaní osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty oprávnená osoba vždy dôsledne preverí správnosť e - mailovej adresy. Oprávnená osoba je povinná používať antivírusovú ochranu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a nikdy ju nevypínať.
 • Je zakázané posielanie a otváranie príloh - pripojených súborov v elektronickej pošte, ktoré môžu nejakým spôsobom ohroziť alebo poškodiť prevádzku informačného systému, trvale alebo dočasne znížiť jeho výkonnosť alebo ohroziť jeho bezpečnosť.

BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY

Zaznamenávanie údajov je potrebné pre prijatie vhodných priebežných opatrení, ako aj následnej analýzy priebehu bezpečnostného incidentu s cieľom zamedzenia opätovnému výskytu. Ak je to nutné zodpovedný pracovník prevádzkovateľa implementuje opatrenia pre zamedzenie ďalších dôsledkov incidentu, ako aj možnosti jeho opakovania. Následne treba nahlásiť incident ak unikli osobné údaje najneskôr do 72 hodín úradu na ochranu osobných údajov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje konateľ spoločnosti alebo ním určený pracovník.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto aktualizované informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2023. Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.