Ročné zúčtovanie dane 2023

17.01.2023

Každá fyzická osoba v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má povinnosť si najneskôr do 31.marca 2023 vysporiadať svoju daňovú povinnosť ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli výšku 2 289,63 EUR, alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu.

Fyzická osoba si svoju daňovú povinnosť môže splniť sama podaním daňového priznania do vyššie uvedeného termínu, alebo v prípade, že ste zamestnancom, ktorý podľa §32 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je povinný podať daňové priznanie, vysporiadanie Vašej daňovej povinnosti môže vykonať Váš zamestnávateľ na základe podanej žiadosti o ročné zúčtovanie dane do 15.02.2023.

Svojho zamestnávateľa môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022, ak ste zamestnanec:

 • ktorý v danom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 • ktorý poberal v danom roku len príjmy, ktoré plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky,
 • ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov,
 • ktorý nie je povinný zvýšiť svoj základ dane pri porušení podmienok starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, ak si uplatnil odpočet nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s niektorým z týchto dôchodkových sporení.

O jeho spracovanie však zamestnanec musí požiadať svojho zamestnávateľa v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 15. februára 2023. Je potrebné však upozorniť, že povinnosťou zamestnanca nie je len dodržať termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale v stanovenom termíne aj predložiť zamestnávateľovi príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane. Pokiaľ by zamestnanec nestihol v stanovenej lehote podať žiadosť o ročné zúčtovanie dane alebo by nepredložil zamestnávateľovi všetky doklady potrebné k zúčtovaniu, tak zamestnávateľ ročné zúčtovanie zamestnancovi nevykoná.

V ročnom zúčtovaní aj daňovom priznaní si môže zamestnanec uplatniť niektoré nezdaniteľné časti základu dane. Konkrétne sa jedná o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť,
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie,
 • zamestnaneckú prémiu.

V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z vyššie uvedených daňových zvýhodnení, má povinnosť doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj príslušné doklady, napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, právoplatné rozhodnutie o dieťati zvereného do starostlivosti, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrenie a pod.

Ak mal zamestnanec v roku 2022 viacerých zamestnávateľov, má možnosť výberu zamestnávateľa, ktorý ročné zúčtovanie dane spracuje. V minulosti totiž platilo, že zamestnanec mohol o ročné zúčtovanie dane požiadať len toho zamestnávateľa, u ktorého si ako posledného uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2022 od všetkých zamestnávateľov. O vydanie potvrdenia je potrebné požiadať svojich zamestnávateľov najneskôr do 06.02.2023, pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10.02.2023.

O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2022 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a to najneskôr do 15.02.2023. Ak o vykonanie ročného zúčtovania títo zamestnanci nepožiadajú, zamestnávateľ je povinný im vydať vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 do 10. marca 2023 resp. do 10. februára 2023, ak zamestnanec do 06. februára 2023 požiada zamestnávateľa o vydanie potvrdenia.

V prípade, ak 1. januára 2023 zamestnanec zmenil zamestnávateľa, tak nového zamestnávateľa nie je možné požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, nakoľko zamestnancovi v roku 2022 nevyplácal žiadne zdaniteľné príjmy. V uvedenom prípade zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý v roku 2022 vyplácal zdaniteľné príjmy.

Zamestnávateľ, ktorý obdržal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, má povinnosť spracovať ročné zúčtovanie do 31. marca 2023 a do 02. mája 2023 doručiť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane. V prípade ak zamestnanec v žiadosti zaškrtne, že požaduje vystavenie potvrdenia o zaplatení dane pre darovanie 2% resp. 3% neziskovej organizácii, zamestnávateľ toto potvrdenie doručí svojmu zamestnancovi najneskôr do 17. apríla 2023.

Ročným zúčtovaním dane zamestnávateľ porovnáva preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zrazené zamestnancovi zo mzdy za rok 2022 s výslednou daňou vypočítanou v ročnom zúčtovaní dane. Výsledkom môže byť - preplatok, nedoplatok alebo 0-vý preplatok(nedoplatok) na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov vzniká, keď uhradené preddavky na daň boli vyššie ako je vypočítaná daň z príjmov. Pri nedoplatku bola úhrada preddavkov nižšia ako bola vypočítaná daň.

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 vráti zamestnávateľ svojmu zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2023. Okrem preplatku na dani v tejto lehote vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi aj zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa/deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky do výšky nároku.

O tento vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane následne zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň správcovi dane, a to v lehote najneskôr do konca roka 2023, alebo správcu dane požiada o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ktorý presahuje sumu 5 €, zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnancovi najneskôr do konca roka 2023. V prípade, ak si zamestnanec uplatnil v ročnom zúčtovaní dane nárok na daňový bonus na dieťa/deti alebo zaplatené úroky, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok na dani aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €.

Zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku odvedie zamestnávateľ správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Zamestnanec, ktorý dosiahol zdaniteľný príjem zo živnosti, z predaja nehnuteľnosti, z prenájmu nehnuteľnosti nad 500 EUR, z výhry nad 350 EUR, z predaja kryptomien, z obchodovania s cennými papiermi, z sprostredkovateľskej činnosti (poisťovací agenti) alebo z iného zdroja, tak daňovník si je povinný vysporiadať daňovú povinnosť sám, podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typu B. Zamestnávateľ takémuto zamestnancovi ročné zúčtovanie nevykoná.

Ak daňovník mal v roku 2022 len príjmy zo závislej činnosti a nemá záujem o to, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typu A.

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2022 si vysporiadanie daňovej povinnosti musia sami do 31.03.2023.

Zdroj: podnikajte.sk, podnikam.sk, pravda.sk, financnasprava.sk, trend.sk, jaspis.sk, openiazoch.sk, danovecentrum.sk