Darovanie 2% z daní v roku 2024

20.03.2024

Kto môže darovať časť zo zaplatenej dane?

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje darovať časť zaplatenej dane každému daňovníkovi SR, fyzickej alebo právnickej osobe, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu.

Kto môže byť prijímateľom?

Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka. Na zápis do zoznamu prijímateľov je potrebná každoročná registrácia.

V akej výške je možné darovať?

Fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ, je oprávnený darovať do výšky 2% z podielu zaplatenej dane. V prípade vykonávania dobrovoľníckej činnosti v rozsahu 40 hodín za rok, oprávňuje daňovníka poukázať 3% z podielu zaplatenej dane.

Spoločnosť je oprávnená darovať do výšky 1% z podielu zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania spoločnosť venovala na verejnoprospešné účely sumu vo výške 0,5% dane, tak môže darovať do výšky 2% z podielu zaplatenej dane.

Je možné darovať viacerým prijímateľom?

Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi. Právnická osoba môže poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Ako je možné darovať?

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávali daňové priznanie, tak môžu urobiť priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane prípadne aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Do kedy je možné darovať?

Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie darujú podiel zo zaplatenej dane v rámci daňového priznania, teda štandardne do 31.03. Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musí doručiť podklady k darovaniu daňovému úradu v mieste svojho bydliska osobne, poštou alebo elektronicky do 30.4. V prípade ak tento dátum pripadá na deň pracovného pokoja, tak lehota na podanie sa posúva na najbližší pracovný deň.

Je možné darovať aj keď je podaný odklad daňového priznania?

V prípade, ak sa daňovník rozhodne podať oznámenie o predĺžení lehoty do 30.06., resp. do 30.09., právo na poukázanie podielu zaplatenej dane tým nestráca.


Zdroj: slovensko.sk, financnasprava.sk, podnikajte.sk, danovecentrum.sk, podnikam.sk, firmaren.sk