Daň z nehnuteľnosti v roku 2024

22.12.2023

Ak ste v priebehu roku 2023 kúpili alebo predali nehnuteľnosť alebo to len plánujete a uvedenú zmenu stihnete do 1. januára 2024 zapísať aj v katastri nehnuteľností alebo nastali či nastanú iné zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024.

Zákon upravujúci zdaňovanie nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čo je predmetom dane z nehnuteľnosti?

Predmetom dane z nehnuteľností, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona o miestnych daniach je:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Aké najčastejšie zmeny majú vplyv na podanie daňového priznania?

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,
 • majetkové vysporiadania,
 • preklasifikovanie pozemku,
 • stavebné úpravy ako sú prístavby, nadstavby, alebo iné stavebné úpravy už existujúcich stavieb,
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu,
 • zbúranie stavby,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri,
 • pri zmene výmeru parcely rozdelením alebo scelením.

Pozor však na prípady, ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku.

Máte povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti každý rok?

Priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každý rok. Povinnosť vzniká len pri prvom vzniku daňovej povinnosti alebo pri zmenách ktoré majú vplyv na vyrubenie dane napríklad, ak ste sa stali vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v období od 2. januára minulého roka do 1. januára tohto roka.

Kedy sa podáva čiastkové daňové priznania z nehnuteľnosti?

Daňovník podáva takzvané čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, zmenil sa druh alebo výmera pozemku alebo účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Ale tiež v prípade, ak vlastníctvo, nájom, správa alebo užívanie nehnuteľnosti zaniklo v období od 1. januára 2023 do 1. januára 2024.

Do kedy je možné podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie?

V prípade ak daňovník zistí, že v podaní uviedol nesprávne údaje a lehota na podanie ešte neuplynula, tak daňovník môže ešte podať opravné priznanie. Ak lehota na podanie riadneho priznania už uplynula, tak sa podáva dodatočné daňové priznanie.

Kde sa podáva daňové priznanie a ako je možné priznanie podať?

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, správcom dane je teda obec alebo mesto. Daň platíte v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza, nie v mieste, kde máte trvalý pobyt.

Priznanie môže daňovník podať:

 • osobne,
 • poštou.
 • cez portál www.slovensko.sk.

Riadne vyplnené tlačivo je možné odovzdať osobne na mestskom alebo obecnom úrade alebo priznania v listinnej podobe zaslať poštovým doručovateľom, v tom prípade sa však za rozhodujúci dátum podania považuje dátum prevzatia zásielky na pošte príjemcom, t.j. do 31. januára musí byť zásielka k dispozícii prijímateľa, nestačí zásielku ten deň podať na pošte. Daňovník môže daňové priznanie podať aj prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, ak správca dane má túto možnosť sprístupnenú.

Kto podáva daňové priznanie pri nehnuteľnosti s viacerými spoluvlastníkmi?

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

Aká je výška dane na úhradu?

Výšku dane si daňovník nevypočíta sám, na základe údajov z daňového priznania správca dane vypočíta výšku dane z nehnuteľností, jej výšku je ale možné preveriť vo všeobecne záväznom nariadení vydanom obcou alebo mestom, ktoré je správcom dane.

Kedy sa daň z nehnuteľnosti nemusí platiť?

V niektorých prípadoch daňovník daň nemusí platiť. Obec alebo mesto môžu odpustiť daň z nehnuteľností alebo znížiť výšku dane. Robia tak zvyčajne pri dôchodcoch alebo zdravotne postihnutých osobách.

Čo ak ku žiadnej zmene v priebehu roka nedošlo?

Ak nedošlo vo vlastníctve k žiadnym zmenám, tak sa nepodáva ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani z nehnuteľností na rok 2023 podľa stavu k 01.01.2024 automaticky do konca mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je potom splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Zdroj: podnikajte.sk, danznehnutelnosti.sk, mfsr.sk, bratislava.sk, danovecentrum.sk, financnasprava.sk