Živnosť vs. Spoločnosť  (2022)

01.07.2022

Takmer každý začínajúci či existujúci podnikateľ si už aspoň raz položil otázku, aká forma podnikania by bola pre podnikanie výhodnejšia - založenie živnosti alebo spoločnosti. Ak ešte stále stojíte pred dôležitým rozhodnutím alebo uvažujete nad zmenou, tak možno Vám práve nižšie uvedené riadky napomôžu v rozhodovaní.

Podnikanie formou živnosti

Živnostník prevádzkuje svoju živnosť samostatne, ručí celým majetkom a to nie len so svojim obchodným ale aj osobným. Dostupnosť k finančným prostriedkom alokovaných z podnikateľskej činnosti sú takmer bez obmedzení, totiž všetky príjmy sprevádzkovania podnikateľskej činnosti sú okamžite aj osobnými príjmami živnostníka. Živnostník je počas prvého roka podnikania oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne. Výhodou živnostníka je, že si dokáže optimalizovať daňové zaťaženie prostredníctvom uplatnenia si paušálnych výdavkov a započítaním si nezdaniteľnej časti základu dane, alebo daňového bonusu na dieťa alebo zaplatené úroky z hypotekárneho úveru a môže si do nákladov započítať aj výdavky na odvody. Časové, finančné a administratívne zaťaženie je minimálne. Založenie živnosti je rýchle, jednoduché s minimálnymi resp. žiadnymi nákladmi. Nevyžaduje si žiadny vstupný kapitál. Má možnosť si vybrať pomedzi niekoľkých druhov evidencie príjmov a výdavkov, ktoré si živnostník dokáže viesť aj sám. Živnosť okrem zrušenia je možné aj pozastaviť. Zrušenie živnosti bez záväzkov je jednoduché a rýchle. Citlivé údaje o živnostníkovi resp. živnosti nie je možné dohľadať vo verejne dostupných databázach. Nevýhodou živnosti okrem ručenia celým svojim majetkom môže byť vnímanie externých partnerov ako na menších a začínajúcich podnikateľov.

Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzením "s.r.o"

Spoločnosť s ručením obmedzením môže byť založená jednou osobou alebo viacerými spoločníkmi. Ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti je len do nesplateného základného imania resp. len do výšky svojho nesplateného vkladu. Finančné prostriedky alokované z podnikateľskej činnosti patria spoločnosti a teda prístup k nim je o niečo administratívne náročnejší a aj nákladnejší proces. Odvodové zaťaženie si dokážu spoločníci optimalizovať rôznymi cestami. Spoločnosť na rozdiel od živnostníka nemá možnosť si základ dane znížiť o paušálne výdavky, nezdaniteľnú časť základu dane, o daňový bonus či o náklady na odvody ale má iné možnosti ako si daňové zaťaženie optimalizovať. Časové, finančné a administratívne zaťaženie spoločnosti je o niečo väčšie ako v prípade živnostníkov. Založenie spoločnosti je časovo zdĺhavejší proces a nákladnejší. Je potrebné vyhotoviť a pripraviť podklady k založeniu a zápisu spoločnosti do Obchodného registra. Mnoho začínajúcich podnikateľov môže odradiť pomerne vysoké základne imanie, ktoré však nie je potrebné dokladovať vložením na účet, v praxi stačí len prehlásenie správcu vkladu, ktorým je spravidla jeden zo zakladateľov. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Z dôvodu častých legislatívnych zmien je odporúčané prenechať vedenie podvojného účtovníctva na účtovníkov, ktorí dokážu okrem času ušetriť aj nemalú čiastku na sankciách a pokutách. Zrušenie spoločnosti je zdĺhavejší, nákladnejší a administratívne náročnejší proces. Zrušiť spoločnosť sa dá predajom, fúziou, likvidáciou, konkurzom alebo na základe úradnej povinnosti súdu - ex offo. Externý partneri majú možnosť dohľadať si z verejne dostupných zdrojov a komerčných databázach množstvo informácií o spoločnosti. Od roku 2014 majú povinnosť zverejňovať účtovné závierky v registri účtovných závierok a teda je z nich vyčítateľné ako sa podnikaniu darí resp. nedarí, majetok spoločnosti či rôzne iné finančné ukazovatele, ktoré pri jednoosobovej spoločnosti môžu byť celkom citlivé informácie. Na rozdiel do živnostníkov, spoločnosti sú z pohľadu verejnosti vnímané ako väčšie, dôveryhodnejšie, skúsenejšie, čo im pridáva na kredibilite. Spoločnosť má taktiež väčšie možnosti na rast a rozširovanie spoločnosti. Je možnosť vstupu nových spoločníkov, investorov, môžu sa spájať, naberať zamestnancov. Majú možnosti o ktoré je podnikanie formou živnosti ukrátené.

Živnosť alebo spoločnosť

Podnikanie formou živnosti sa oplatí najmä pre tých podnikateľov, ktorí plánujú podnikať sami vo vlastnom mene, nehrozia im veľké straty či škody z podnikateľskej činnosti a očakávajú skôr nižšie príjmy s nízkymi reálnymi nákladmi. Živnosť je ideálnou alternatívou pre podnikateľov, ktorý zarábajú najmä duševnou činnosťou, poskytujú služby s malými nákladmi. Pokiaľ však podnikateľ plánuje rásť, budovať a rozširovať svoje podnikanie a očakáva väčšie príjmy z podnikania prípadne podniká rizikovejšom odvetví, v ktorom hrozia zmluvné sankcie, straty či škody a potrebuje svoj súkromný majetok ochrániť, tak podnikanie formou s.r.o. je tou ideálnou alternatívou.

Ani jedna forma podnikania sa nedá určiť víťazom a porazeným. Každý budúci podnikateľ sa musí rozhodnúť podľa vlastných preferencií, zrátať pre a proti vrátane podnikateľského plánu a s plánmi do budúcna. Zvážiť -aké rizika sú spojené s podnikateľskou činnosťou, či hrozia škody, sankcie, straty z podnikateľskej činnosti, aké sú odhadované ročné obraty, či podnikanie bude prevádzkovať jedna osoba alebo viacerí.