Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

26.07.2022

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok. Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach vo vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie do 30. septembra 2022. Ak mal platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania tak do 31. októbra 2022. Do 31. december 2022 sú zdravotné poisťovne povinné oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých nedosiahol preplatok resp. nedoplatok minimálne vo výške 5 eur.

Ročným zúčtovaním poistného sa zisťuje suma celoročného poistného na verejné zdravotné poistenie. Suma poistného sa vypočítava zo skutočných príjmov/vymeriavacích základov poistenca za predchádzajúci. Sumu celoročného poistného poisťovne porovnávajú s uhradenými mesačnými preddavkami, resp. s tými, ktoré za poistenca vykazoval zamestnávateľ. Cieľom ročného zúčtovanie je zistiť prípadné preplatky alebo nedoplatky na zaplatenom poistnom.

Zdravotné poisťovne vykonávajú ročné zúčtovanie:

· Zamestnancom

 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 6 840 eur a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,
 • ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 6 840 eur a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale tento zamestnávateľ ho nezamestnával počas celého roka,
 • ktorý sa považoval za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona z dôvodu účasti na štrajku.

· Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)

 • Zdravotné poisťovne vykonávajú ročné zúčtovanie všetkým SZČO.

· Samoplatiteľom

 • ak je jeho príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov väčší ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa, alebo jeho príjem z dividend je väčší ako 0,00 eura.

· Poistencom štátu (nezaopatrené dieťa, osoba poberajúca rodičovský príspevok)

 • príjem podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 a § 8 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí, výnosy zo zmeniek atď.) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0,00 eura,
 • príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

· Ostatným poistencom

 • ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka v Slovenskej republike, mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa zákona a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 • ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa zákona,
 • ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotné poisťovne nemusia vykonať ročné zúčtovanie všetkým svojim poistencom, resp. všetkým zamestnávateľom. V niektorých prípadoch by bolo vykonanie ročného zúčtovania zbytočnou administratívnou záťažou, pretože by nezistili rozdiel medzi zaplatenými/vykázanými preddavkami a celoročným poistným. Ročné zúčtovanie nemusia vykonať v nižšie uvedených prípadoch:

 • Za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ktorý nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku. V takýchto prípadoch sa zaplatené mesačné preddavky rovnajú sume celoročného poistného a rozdiel by vykonaním ročného zúčtovania nevznikol.
 • Za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak nemal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend a nemal nárok na odpočítateľnú položku.
 • Za nízkopríjmového zamestnanca, teda za zamestnanca s mesačným príjmom do 570 €, ktorý bol počas celého roka 2021 zamestnaný u jediného zamestnávateľa v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodára). Podmienkou je, že mu zamestnávateľ uplatňoval v každom mesiaci odpočítateľnú položku a zamestnanec nemal ďalšie príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo dividendy.
 • Za poistenca s príjmom, ktorý je od dane oslobodený (okrem príjmu z dividend vzniknutých za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016, z ktorých sa daň síce neplatí, ale poistné sa vypočítava aj platí).
 • Za poistenca, ktorý nemusel za rok 2021 podať daňové priznanie.
 • Za poistenca s príjmom zdaneným zrážkou.
 • Za poistenca s príjmom z podielov na zisku za roky 2011 a 2012, ktoré nepresiahli 546,00€. 
 • Za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu na výpočet ročného zúčtovania

 • príjmy zo závislej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 5 ods.1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov okrem zákonom stanovených výnimiek,
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti - príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 • kapitálové príjmy - príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

           Patria sem napr. výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

 • ostatné príjmy - príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

          Patria sem napr.:

 1. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
 2. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 3. príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov atď.,
 • príjmy z dividend - príjmy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Zdravotné poisťovne zašlú oznámenie o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia priamo poistencom alebo zamestnávateľom

 • do e-schránky
 • poštou na adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania
 • na inú korešpondenčnú adresu , ktorá bola poisťovni oznámená.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov.

Proti výsledku ročného zúčtovania môže platiteľ poistného alebo poistenec do 15 dní odo dňa doručenia podať nesúhlasné stanovisko.

Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov, t. j. do 60 dní od doručenia výkazu nedoplatkov.  V rovnakej lehota poisťovne vracajú preplatky svojim poistencom. 

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

Živnostníci dostanú spolu s ročným zúčtovaním (alebo výkazom nedoplatkov) aj vyčíslenú výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktorú sú povinní platiť od prvého dňa nasledujúceho roka.

Zdroj: vszp.sk, dovera.sk, union.sk, podnikajte.sk, health.gov.sk