Výmena občianskych preukazov pre končiacu platnosť certifikátu

10.07.2022

Občianskym preukazom (eID) a a povolenia na pobyt cudzinca (eDoPP karta) vydaným pred 26. júnom 2021 končí certifikácia. Napriek tomu, že platnosť občianskeho preukazu ako fyzického dokladu totožnosti je 10 rokov, tak platnosť certifikátu je najviac 5 rokov a 1 mesiac.

Na uvedené by mali spozornieť najmä občania, ktorý využívajú elektronické služby, ktoré v listinnom svete vyžadujú vlastnoručný podpis. Už vydané certifikáty na vytváranie kvalifikovaných elektronických podpisov (KEP) bude možné využívať do konca roka 2022. Pokiaľ využívate svoj občiansky preukaz len ako doklad totožnosti alebo na prihlasovanie sa na ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) na čítanie e-schránky a elektronické formy podávania žiadostí a iných dokumentov nevyužívate, nemusíte sa ničoho obávať. Platnosť dokladu bude do stanoveného dátumu, ktorý máte v "občianskom" zapísaný.

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má :

1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,

4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Od 1.7.2018 sú povinné komunikovať elektronicky aj na všetky fyzické osoby - podnikatelia a aj ich zástupcovia (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu je možné využívať elektronické služby, zároveň je tak možné ušetriť aj na správnych poplatkoch.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje, že certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Občianske preukazy slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Z toho dôvodu sa bude za výmenu občianskeho preukazu z dôvodu skončenia certifikácie vyberať poplatok 4,50 €.

Situácia je však o to komplikovanejšia, že v blízkej budúcnosti sa má začať s vydávaním úplne nového typu občianskych preukazov, ktoré sa budú dať používať s pomocou bezkontaktného rozhrania protokolom NFC. MV SR však nevie garantovať, kedy táto zmena nastane, ani či to bude pred koncom roka, hoci podľa príslušného nariadenia Európskej komisie mali byť vydávané už od augusta 2021, čo mohlo zabezpečiť technicky vhodné a nákladovo efektívne riešenie aktuálnej situácie.

O výmenu občianskeho preukazu nebude možné požiadať elektronickou formou, keďže výmena dokladu totožnosti z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená.

Pokiaľ využívate svoj občiansky preukaz len ako doklad totožnosti či na čítanie e-schránky a elektronické formy podávania žiadostí a iných dokumentov nevyužívate, nemusíte sa ničoho obávať. Platnosť dokladu bude do stanoveného dátumu, ktorý máte v "občianskom" zapísaný.

Z celkového počtu cca 480 000 vydaných dokladov totožnosti je cca 8% tých, ktorí sú držiteľmi občianskych preukazov s certifikátmi pre e-podpis vydanými do júna 2021. Ide teda približne o 30 000 osôb, ktorých sa dotkne potrebná výmena preukazu k 1.1.2023 z dôvodu potreby elektronického podpisovania.

Zdroj: slovensko.sk, podnikajte.sk, minv.sk, jaspis.sk