Úprava výšky životného minima od 1. júla 2023

15.06.2023

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 z.Z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov.

AKO SA MENÍ SUMA ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2023?

Novela zákona upravuje valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Po novom tak sumy životného minima budú odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebujú vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok.

Podľa § 5 ods. 1 až 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.

Dňa 15. mája 2023 Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2023 medziročne zvýšil o 14,7 %.

Na základe uvedeného sa výška životného minima od 1. júla 2023 mení nasledovne:

 • pre plnoletú fyzickú osobu z 234,42 € na 268,88 €
 • pre ďalšie spoločne posudzované plnoleté fyzické osoby z 163.53 € na 187,57 €
 • pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa z 107,03 € na 122,77 €

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Na výšku životného minima je naviazaných takmer 60 rôznych zdravotných, sociálnych a peňažných dávok či príspevkov. Časť z nich sa zmení od 1. júla 2023 a zvyšok do 1. januára 2024.

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. JÚLA 2023

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 eura.

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2023 je 268,88 eura mesačne.

DOPADY ZVÝŠENIA SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA OD 1. AUGUSTA 2023

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2023 upravujú mimoriadne už od 1. augusta 2023. Sumy rodičovského príspevku sa menia nasledovne:
 • Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2023 upravujú mimoriadne už od 1. augusta 2023 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima (1,147).
 • 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (431,50 € dvojičky, 517,80 € trojičky)
 • 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (591,60 € dvojičky, 710 € trojičky)

VELIČINY NAVIAZANÉ NA VÝŠKU ŽIVOTNÉHO MINIMA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV OD 1. JANUÁRA 2024

Veličiny v oblasti dane z príjmov sa vplyvom zmeny súm životného minima od 1. júla 2023 menia od 1. januára 2024 nasledovne:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) na 470,54 EUR/mesačne a na 5646,48 €/ročne
 • základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD na daňovníka na 24952,06 €
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku (maximálna) na 5162,50 €
 • základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane na 3961,50€/mesačne a na 47537,98€/ročne
 • daň za rok 2024 sa nevyrubí a neplatí, ak za rok 2024 nepresiahne 17 € alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2024 nepresiahnu 2823,24 €.

ZDROJ: podnikajte.sk, relia.sk, peniaze.sk, mpsvr.sk, finsider.sk, pravda.sk, socpoist.sk, employment.gov.sk, finreport.sk, mzdovecentrum.sk