Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

02.01.2024

Každá fyzická osoba v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má povinnosť si najneskôr do 02. apríla 2024 vysporiadať svoju daňovú povinnosť ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli výšku 2 461,41 EUR, alebo ktorej zdaniteľné príjmy túto sumu nepresiahli, ale vykázala daňovú stratu.

Fyzická osoba si svoju daňovú povinnosť môže splniť sama podaním daňového priznania do vyššie uvedeného termínu, alebo v prípade, že ste zamestnancom, ktorý podľa §32 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nie je povinný podať daňové priznanie, vysporiadanie Vašej daňovej povinnosti môže vykonať Váš zamestnávateľ na základe Vami podanej žiadosti o ročné zúčtovanie dane do 15.02.2024.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE?

Svojho zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023, zamestnanec:

 • ktorý v danom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • ktorý poberal v danom roku len príjmy, ktoré plynuli zo zdrojov na území Slovenskej republiky,
 • ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov,
 • ktorý nie je povinný zvýšiť svoj základ dane pri porušení podmienok starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia, ak si uplatnil odpočet nezdaniteľnej časti základu dane súvisiacej s niektorým z týchto dôchodkových sporení.

ČO MUSÍ ZAMESTNANEC SPLNIŤ PRE VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAMESTNÁVATEĽOM?

Povinnosťou zamestnanca je dodržať termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane v stanovenom termíne a predložiť zamestnávateľovi príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane. Pokiaľ by zamestnanec nestihol podať do 15.02.2024 žiadosť o ročné zúčtovanie dane alebo by nepredložil zamestnávateľovi všetky doklady potrebné k zúčtovaniu, tak zamestnávateľ ročné zúčtovanie zamestnancovi nevykoná.

ČO SI MÔŽE ZAMESTNANEC UPLATNIŤ V ROČNOM ZÚČTOVANÍ?

V ročnom zúčtovaní aj daňovom priznaní si môže zamestnanec uplatniť niektoré nezdaniteľné časti základu dane resp. daňových zvýhodnení, ako napríklad:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS),
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie,
 • zamestnaneckú prémiu.

AKÉ DOKLADY TREBA DOLOŽIŤ?

V prípade, ak si chce zamestnanec uplatniť niektoré z vyššie uvedených daňových zvýhodnení, má povinnosť doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj príslušné doklady, napr. rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, právoplatné rozhodnutie o dieťati zvereného do starostlivosti, potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie, potvrdenie o vlastnom príjme manželky, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrenie a pod.

ČO AK MAL ZAMESTNANEC VIACERÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV V ROKU 2023?

Ak mal zamestnanec v roku 2023 viacerých zamestnávateľov, má možnosť výberu zamestnávateľa, ktorý ročné zúčtovanie dane spracuje. V minulosti totiž platilo, že zamestnanec mohol o ročné zúčtovanie dane požiadať len toho zamestnávateľa, u ktorého si ako posledného uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2023 od všetkých zamestnávateľov. O vydanie potvrdenia je potrebné požiadať svojich zamestnávateľov najneskôr do 05.02.2024, pričom títo zamestnávatelia sú povinní vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 12.02.2024.

ČO AK ZAMESTNANEC UŽ ODIŠIEL OD ZAMESTNÁVATEĽA?

O ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2023 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a to najneskôr do 15.02.2024. Ak o vykonanie ročného zúčtovania títo zamestnanci nepožiadajú, zamestnávateľ je povinný im vydať vyplnené tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 do 11. marca 2024 resp. do 12. februára 2024, ak zamestnanec do 05. februára 2024 požiada zamestnávateľa o vydanie potvrdenia.

VYKONÁ ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023 NOVÝ ZAMESTNÁVATEĽ ZAMESTNANCA U KTORÉHO SA ZAMESTNAL PO 31.12.2023?

V prípade, ak k 1. januára 2024 a neskôr zamestnanec zmenil zamestnávateľa, tak nového zamestnávateľa nie je možné požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, nakoľko zamestnancovi v roku 2023 nevyplácal žiadne zdaniteľné príjmy. V uvedenom prípade zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý v roku 2023 vyplácal zdaniteľné príjmy.

DO KEDY MUSÍ ZAMESTNANCOVI VYSTAVIŤ ZAMESTNÁVATEĽ POTVRDENIE O VYKONANÍ ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE?

Zamestnávateľ, ktorý obdržal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, má povinnosť spracovať ročné zúčtovanie do 02. apríla 2024 a do 30. apríla 2024 doručiť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane. V prípade ak zamestnanec v žiadosti požiadal o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane pre darovanie 2% resp. 3% neziskovej organizácii, zamestnávateľ toto potvrdenie doručí svojmu zamestnancovi najneskôr do 15. apríla 2024.

AKÝ MÔŽE BYŤ VÝSLEDOK ROČNÉHO ZÚČTOVANIA?

Ročným zúčtovaním dane zamestnávateľ porovnáva preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli zrazené zamestnancovi zo mzdy za rok 2023 s výslednou daňou vypočítanou v ročnom zúčtovaní dane. Výsledkom môže byť - preplatok, nedoplatok alebo 0-vý preplatok(nedoplatok) na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Preplatok na dani z príjmov vzniká, keď uhradené preddavky na daň boli vyššie ako je vypočítaná daň z príjmov. Pri nedoplatku bola úhrada preddavkov nižšia ako bola vypočítaná daň.

ZAMESTNANCOVI VYŠIEL PREPLATOK, KEDY MU BUDE PREPLATOK VYPLATENÝ?

Preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 vráti zamestnávateľ svojmu zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl roku 2024. Okrem preplatku na dani v tejto lehote vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi aj zamestnaneckú prémiu, daňový bonus na dieťa/deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky do výšky nároku.

O tento vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane následne zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň správcovi dane, a to v lehote najneskôr do konca roka 2023, alebo správcu dane požiada o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

ZAMESTNANCOVI VYŠIEL NEDOPLATOK VO VYÚČTOVANÍ, DO KEDY MUSÍ ZAMESTNANEC NEDOPLATOK UHRADIŤ?

Nedoplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023, ktorý presahuje sumu 5 €, zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnancovi najneskôr do konca roka 2024. V prípade, ak si zamestnanec uplatnil v ročnom zúčtovaní dane nárok na daňový bonus na dieťa/deti alebo zaplatené úroky, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok na dani aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €.

Zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku odvedie zamestnávateľ správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

KEDY SI MUSÍ DAŇOVÚ POVINNOSŤ VYSPORIADAŤ SÁM ZAMESTNANEC?

Zamestnanec, ktorý dosiahol v roku 2023 zdaniteľný príjem zo živnosti, z predaja nehnuteľnosti, z prenájmu nehnuteľnosti nad 500 EUR, z výhry nad 350 EUR, z predaja kryptomien, z obchodovania s cennými papiermi, z sprostredkovateľskej činnosti (poisťovací agenti) alebo z iného zdroja, tak daňovník si je povinný vysporiadať daňovú povinnosť sám, podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typu B. Zamestnávateľ takémuto zamestnancovi ročné zúčtovanie nevykoná.

ČO, AK ZAMESTNANEC NEMÁ ZAUJEM POŽIADAŤ SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE?

Ak daňovník mal v roku 2023 len príjmy zo závislej činnosti a nemá záujem o to, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typu A.

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2023 si vysporiadanie daňovej povinnosti musia sami do 02. apríla 2024.Zdroj: podnikajte.sk, podnikam.sk, pravda.sk, financnasprava.sk, trend.sk, jaspis.sk, openiazoch.sk, danovecentrum.sk