Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023

10.02.2024

Tento rok pripadá termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 do 2. apríla 2024.

Čo ale robiť, ak to nestíhate?

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 2.4.2024.

O koľko si môžem predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Podanie daňového priznania si môžete predĺžiť:

  • O tri kalendárne mesiace, maximálne však do 30.6.2024 – t. j. novou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2023 môže byť: 30.4.2024, 31.5.2024 najneskôr 1.7.2024 (nakoľko 30.6.2024 pripadne na víkend).
  • O celých šesť kalendárnych mesiacov, avšak iba v tom prípade, ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, t. j. novou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2023 môže byť: 30.4.2024, 31.5.2024, 1.7.2024 (nakoľko 30.6.2024 pripadne na víkend), 31.7.2024, 2.9.2024 (nakoľko 31.8.2024 pripadne na víkend) najneskôr však 30.9.2024.

Ako oznámiť predlženie lehoty na podanie daňového priznania?

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov, a rovnako aj právnická osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive elektronicky. Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou (napr. fyzické osoby), môžu podať oznámenie o odklade podania daňového priznania v rovnakom termíne aj v papierovej forme na miestne príslušnom daňovom úrade.

Je možné podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 na akomkoľvek tlačive?

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, ktoré je daňovník povinný podať do 2.4.2024, má predpísanú formu. To znamená, že daňovník môže toto oznámenie podať len na tomto predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Na ktorý daňový úrad sa podáva "Oznámenie"?

Daňovník, ktorý si chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a nie je povinný komunikovať elektronicky, podáva toto "Oznámenie o predĺžení." na miestne príslušný daňový úrad. Ak toto oznámenie podá v stanovenej lehote na iný ako miestne príslušný daňový úrad, daňový úrad, ktorému bolo podanie doručené, je povinný podanie bezodkladne postúpiť príslušnému správcovi dane a upovedomiť toho, kto podanie podal. Keďže bolo podanie urobené v lehote, lehota sa považuje za zachovanú aj u správcu dane, ktorému bolo podanie postúpené (t. j. u miestne príslušného správcu dane).

Komu sa oplatí požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?

Odklad daňového priznania neznamená iba posunutie lehoty na zaplatenie dane z príjmov na neskôr, ale ovplyvňuje aj výšku sociálnych odvodov a úhradu preddavkov na daň z príjmov.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sa vám oplatí:

  • Ak ste doposiaľ neplatili odvody do Sociálnej poisťovne a po podaní daňového priznania vám vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie. Predĺžením lehoty zaplatíte prvýkrát odvody do Sociálnej poisťovne až za október do 8.11.2024. Pri dodržaní riadneho termínu na podanie daňového priznania by ste prvú platbu uhradili už za júl do 8.8.2024.
  • Ak máte platiť vyššie odvody do Sociálnej poisťovne ako doteraz. Vyššie odvody začnete platiť až od 1.10. (prvá platba musí byť uhradená do 8.11.).
  • Vzniká vám povinnosť začať platiť preddavky na daň. Preddavkové obdobie sa odkladom daňového priznania posunie na 1.7.2024 až 31.3.2025 a prvý preddavok uhradíte až v 3. štvrťroku. V riadnej lehote by preddavkové obdobie trvalo od 1.4.2024 do 31.3.2025 a prvý preddavok by ste platili už v 2. štvrťroku.
  • Zvýšia sa vám preddavky na daň. Odkladom daňového priznania do 30.6.2024 zaplatíte vyššie preddavky až v 3. štvrťroku, keďže preddavkové obdobie by bolo 1.7.2024 až 31.3.2025 a splatnosť preddavkov je do konca kalendárneho štvrťroka.

Na koho sa nevzťahuje možnosť podať oznámenie o odklad?

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa nevzťahuje na daňovníkov v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovníci majú z tohto dôvodu iné zdaňovacie obdobie. Pôvodné sa im končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu alebo dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie a nové zdaňovacie obdobie sa im začína dňom vyhlásenia konkurzu, resp. dňom vstupu do likvidácie. Preto pre nich platia aj osobitné ustanovenia o možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii môže povoliť daňový úrad na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania predĺženie lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace.


Zdroj: financnasprava.sk, podnikajte.sk, superfaktura.sk, danovecentrum.sk, slovensko.sk, firmaren.sk, podnikam.sk