Oprava odpočítanej DPH pri neuhradených faktúrach

17.02.2023

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o DPH s účinnosťou od 01. januára 2023, ktorá prináša okrem iného aj zjednodušenie podmienok pri opravách základu dane v prípadoch, keď dodávateľ tovaru alebo služieb neeviduje úplne alebo čiastočne zaplatenú protihodnotu od odberateľa.

Cieľom úpravy je zjednodušenie uplatnenia opravy základu dane a zlepšenie podnikateľského prostredia. Dodávateľ bude môcť v prípade nevymožiteľnej pohľadávky jednoduchšie a rýchlejšie žiadať späť zaplatenú daň, ktorú nemá zo strany odberateľa uhradenú, pričom on ako dodávateľ musel daň odviesť štátu.

Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku na strane odberateľa

Novela zákona o DPH zavádza povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov a služieb, z ktorých bola vstupná DPH odpočítaná, v prípade, ak odberateľ neuhradí záväzok čiastočne alebo úplne viac ako 100 dní po splatnosti záväzku. Uvedená úprava sa vzťahuje iba na faktúry, kde je osobou povinnou platiť daň dodávateľ (t.j. tuzemské faktúry s uplatnením DPH), t.j. nevzťahuje sa na faktúry, kde sa aplikuje prenos daňovej povinnosti.

V prípade, že v budúcnosti dôjde k uspokojeniu časti alebo celého záväzku, odberateľ bude mať opäť právo na odpočítanie dane prislúchajúcej k zaplatenému záväzku, t.j. bude mať právo vykonať opravu už opravenej odpočítanej dane. Toto právo si uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade záväzku.

Pod uvedené spadajú aj staršie záväzky, pri ktorých 100 dní splatnosti uplynie 1.1.2023 a neskôr, t.j. na faktúry vyhotovené v roku 2022 so splatnosťou 22.09.2022 a neskôr. V prípade starších záväzkov, kde 100 dní po splatnosti uplynie ešte v roku 2022 sa táto úprava netýka, teda faktúr so splatnosťou pred 22.09.2022.

Oprava základu dane na strane dodávateľa

Po novom sa platiteľom DPH oplatí investovať do vymáhania nezaplatených faktúr. Po dlhodobej kritike zo strany podnikateľského prostredia budú môcť podnikatelia , ktorí sú platiteľmi DPH, jednoduchšie získať zaplatenú daň späť za úplne alebo čiastočne nevymožiteľnú pohľadávku.

V novele zákona o DPH došlo k úprave definície nevymožiteľnej pohľadávky. Pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou v rozsahu v akom nebola zaplatená , a to v týchto troch prípadoch:

  • ak je po splatnosti 150 dní a zároveň nie je viac ako 1000 EUR vrátane DPH a platiteľ (dodávateľ) preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky, napr. zaslaním upomienky odberateľovi alebo odoslaním emailu, v ktorom dodávateľ žiada odberateľa o úhradu pohľadávky alebo elektronicky zaslanej výzvy na úhradu,
  • pohľadávka je 150 dní po splatnosti, ale suma pohľadávky s DPH je už viac ako 1000 EUR a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu. Platiteľ nemusí mať právoplatné rozhodnutie,
  • ak je pohľadávka 150 dní od splatnosti, jej suma je taktiež viac ako 1000 EUR vrátane DPH a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Dodávateľ však naďalej musí myslieť na diskriminačné pravidlo, t.j. spriaznené osoby a prekluzívnu lehotu pri získaní dane späť. Za spriaznené osoby sa rozumie odberateľ a dodávateľ v osobitnom vzťahu, napríklad štatutár, blízky rodinný príslušník, zamestnanec alebo iné osoby, ktorých ujmu pociťuje protistrana ako vlastnú ujmu. Právo platiteľa na opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zanikne uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za to obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Dodávateľovi sa tiež dopĺňa povinnosť vrátiť uplatnenú DPH, ak mu odberateľ úplne alebo čiastočne uhradí dodávku tovaru či služby. Do ustanovenia sa dopĺňa tiež podmienka, za ktorú sa musí vrátiť vyžiadaná DPH, tzn. vykonať opravu zníženej dane, a to ak nastanú taxatívne vymedzené skutočnosti – platiteľ vezme celkom alebo sčasti späť žalobu, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodu na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná dodávateľovi uplatňovaný nárok.

Dodávateľ pri uplatnený práva na opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke by nemal zabúdať na vystavenie dokladu o oprave základu dane. Ak by platiteľ (dodávateľ) nevystavil tento opravný doklad a uviedol by opravu v daňovom priznaní správca by nemusel uznať opravu.

Novelou zákona sa zvýšila hodnota pohľadávky, z ktorej si dodávateľ bude môcť dodatočne vyžiadať DPH od štátu. Súčasne sa skracuje doba, kedy si dodávateľ môže uplatniť tento nárok, a to z dvanástich mesiacov na 150 dní po splatnosti. Viac pohľadávok bude môcť byť považovaných za nevymožiteľných. Uvedené zmeny môžu pomôcť podnikateľom , ktorí budú môcť v kratšom čase získať späť aspoň DPH. Je to určitá pomoc v situácii, keď im odberateľ za plnenie vôbec nezaplatil. Treba však spomenúť, že faktúra stále ostáva v pohľadávkach vo výške sumy bez DPH, ale aj v tržbách za predaj tovaru alebo služieb, ktoré dodávateľovi navyšuje zisk a ktoré podlieha daní z príjmu, hoci plnenie za poskytnutý tovar alebo službu nedostal.


Zdroj: financnasprava.sk, podnikajte.sk, podnikam.sk, jaspis.sk, finsider.sk, trend.sk, danovecentrum.sk