Nová povinnosť pre spoločnosti - doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra SR

14.07.2022

1. októbra 2020 vstúpila do platnosti novela, ktorá zmenila niekoľko ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj zákona o obchodnom registri. medzi ne patria aj niektoré registračné povinnosti, ktoré podnikateľom vznikli.

Kým pred účinnosťou novely postačovalo pri spoločníkoch spoločnosti uviesť v obchodnom registri SR v prípade fyzických osôb len ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb len názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa tento zoznam údajov rozširuje, a to za účelom presnejšej identifikácie týchto osôb.

Pri fyzických osobách sa už vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo, ak bolo pridelené, a pri právnických osobách zas ich IČO. Zahraničné osoby - spoločníci slovenskej SRO - zvyčajne nemajú pridelené slovenské rodné číslo (v prípade fyzických osôb) alebo slovenské IČO (ak ide o právnické osoby), a tak namiesto toho si zapisujú iné identifikátory, ako je napríklad číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu alebo akékoľvek identifikačné číslo pridelené registrom štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo.

Vyššie spomínaná novela určila najneskorší termín na zápis týchto identifikačných údajov, a to do 30. 9. 2022. To znamená, že povinnosť tohto zápisuje potrebné splniť najneskôr do konca septembra 2022. Ak ale bude spoločnosťpodávať po 30. 9. 2021 návrh na zápis akejkoľvek zmeny do obchodného registra bude povinná súčasne s týmto návrhom doplniť aj spomínané identifikačné údaje.

Návrh na zápis identifikačných údajov sa rovnako ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podáva výlučne elektronicky, cez elektronickú službu na portáli www.slovensko.sk, príslušnému registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára.

Novelou zákona o obchodnom registri sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo odbremeniť podnikateľov od nadbytočnej administratívnej záťaže. V spolupráci s registrovými súdmi tak rezort spravodlivosti pristúpi k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov do obchodného registra.

Ministerstvo v spolupráci s registrovanými súdmi zabezpečí automatizované doplnenie identifikačných údajov najneskôr do 31. mája 2022 pri všetkých zapísaných osobách, pri ktorých to bude možné s ohľadom na dostatočnosť vedených údajov. Ak sa automatické zosúladenie údajov podarí, osobe zapísanej v obchodnom registri bude do 31. mája 2022 do elektronickej schránky doručené potvrdenie o doplnení údajov spolu s výpisom z obchodného registra, čím bude oslobodená od povinnosti údaje doplniť. Osoby, u ktorých sa stotožnenie údajov nepodarí vykonať, budú musieť o ich zmenu požiadať, avšak za toto konanie nebudú musieť uhradiť poplatok.

V prípade ak vo Vašom prípad nedošlo k automatizovanému doplnenie identifikačných údajov, tak uvádzame postup na ich doplnenie.

  1. Ako prvé je potrebné stiahnuť a vyplniť príslušný návrhový formulár.
  2. Potom formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom s použitím čítačky a eID.
  3. Následne podpísaný formulár odoslať cez slovensko.sk na obchodný register.

Táto povinnosť sa týka spoločnosti registrovaných v obchodnom registri SR pred 1. októbrom 2020. Po tomto dátume, zmienené identifikačné údaje zapisovali už pri registrácií spoločnosti.

Za nahlásenie identifikačných údajov zodpovedá konateľ spoločnosti Pri nesplnení si registračnej povinnosti, osobe oprávnenej konať za spoločnosť (napr. štatutárovi / konateľovi) hrozí pokuta do výšky 3 310 eur.

Identifikačné údaje, ako sú rodné čísla, dátumy narodenia spadajú pod osobné údaje a preto nie sú zverejňované vo verejne dostupných registroch, vrátane obchodného registra SR.

Zdroj: pravnenoviny.sk, justice.gov.sk, podnikatelskecentrum.sk, firmaren.sk, podnikajte.sk