Nepremeškajte dôležité termíny pre rok 2023

10.01.2023

Prinášame vám prehľad dôležitých termínov pre rok 2023, ktoré odporúčame poznačiť si. Všetky dôležité termíny nájdete na jednom mieste - podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za rok 2022.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZA ROK 2022

Ten daňovník (fyzická alebo právnická osoba) u ktorého došlo v priebehu roka 2022 k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností je povinná do 31.januára 2023 zaplatiť daň z nehnuteľností.

Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane sú napríklad:

 • Kúpa/predaj nehnuteľnosti
 • Darovanie alebo nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL ZA ROK 2022

Podnikatelia, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlá do 31.januára 2023 musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť.

Nezáleží na tom, či máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo používate súkromné auto na služobné účely. Rozhodujúce nie je ani to, či auto vlastníte, alebo je napísané na niekoho iného. V daňovom priznaní treba uviesť každé motorové vozidlo, ktoré ste na podnikanie používali.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMU ZA ROK 2022

Daňovníci, ktorí v roku 2022 dosiahli zdaniteľné príjmy, majú spravidla povinnosť podať daňové priznanie. Uvedené sa týka fyzických aj právnických osôb. Daňové priznanie z príjmu sa podáva spravidla do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2023.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 289,63 eur alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmu oslobodené. Do hranice zdaniteľných príjmov v sume 2 289,63 eur sa zahŕňajú aj nepeňažné príjmy.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v roku 2023 má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho vyzve správca dane.

Právnická osoba založená s cieľom podnikania, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia, je povinná podať daňové priznanie vždy, a to bez ohľadu na výšku príjmov. Daňové priznanie je povinná podať aj zahraničná právnická osoba s príjmami zo zdrojov na území SR.

Daňové priznanie z príjmu sa podáva spravidla do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 31. marca 2023, avšak je možné požiadať o odklad:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, t. j. do 30.06.2023 s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 30.09.2023, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii.

Daňovník si môže požiadať o odklad podania daňového priznania, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr do 31.3.2023.

Ročné zúčtovanie dane

Každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eur vysporiadať daňovú povinnosť do 31. marca 2023. Daňovník si svoju daňovú povinnosť môže vysporiadať sám podaním daňového priznania alebo oň môže požiadať svojho zamestnávateľa, ak jeho príjmy pochádzali len zo závislej činnosti a nemal iné zdaniteľné príjmy napríklad z podnikania, z predaja nehnuteľnosti, výhry a iné. O ročné zúčtovanie však treba svojho zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2023. Vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 je zamestnávateľ povinný vykonať do 31. marca 2023.

Ak ste mali počas roka 2022 viacerých zamestnávateľov, tak tomu, ktorý vám bude robiť ročné zúčtovanie dane, musíte predložiť "Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov, ktorých ste mali v roku 2022. O toto tlačivo musíte ostatných zamestnávateľov požiadať do 6. februára 2023, pričom termín na jeho vystavenie je do 10. februára 2023.

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 2. mája 2023 vystaviť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022. Ak zamestnanec v žiadosti označil vystavenie potvrdenie o zaplatení dane na darovanie 2% resp. 3% neziskovej organizácii, tak toto potvrdenie je zamestnávateľ povinný vydať do 17. apríla 2023.

Pre poukázanie 2% resp. 3% dane je potrebné vyplnené vyhlásenie doručiť najneskôr do 30. apríla 2023 daňovému úradu v mieste bydliska.

Zamestnanci, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 je zamestnávateľ povinný doručiť do 10. marca 2023 potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti. 


Zdroj: podnikajte.sk, pravda.sk, podnikam.sk, jaspis.sk, financnasprava.sk, trend.sk, openiazoch.sk, mfsr.sk, bratislava.sk, danovecentrum.sk