Minimálna mzda od 1. januára 2023

21.07.2022

Na Slovensku sa od 1.januára 2023 zvýši minimálna mzda zo súčasných 646 EUR na 700 EUR. Rozhodli o tom odborári a firmy. Po prvý raz tak bude výška minimálnej mzdy stanovená na základe konsenzu zamestnávateľov a odborárov a teda sa neuplatní automat na zvyšovanie minimálnej mzdy stanovený zákonom. Podľa automatu, teda zákona minimálna mzda pre budúci rok mala byť len na úrovni 691 eur. Schválená výška minimálnej mzdy reflektuje na možné negatívne dosahy na zamestnancov a domácnosti, no zároveň i prihliadať na nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádza podnikateľské prostredie.  

Na Slovensku poberá minimálnu mzdu približne 217 000 zamestnancov. Minimálna mesačná mzda ovplyvňuje okrem samotných zamestnancov aj zamestnávateľov, pre ktorých každé jej zvýšenie znamená aj vyššiu cenu práce. Ak sa pozrieme na celé posledné desaťročie, tak minimálna mzda sa viac ako zdvojnásobila, pričom priemerná mzda vzrástla o 65 percent a produktivita práce len o 35 percent. Vysoká minimálna mzda predstavuje problém skôr pre menších a stredných zamestnávateľov z chudobných regiónov. Firmám v regiónoch na východ a to môže spôsobiť, že firmy si nebudú môcť dovoliť zamestnávať ľudí. 

Od 1. januára 2023 stúpne minimálna mzda zo súčasných 646 € na 700 €. Zároveň stúpne aj minimálna hodinová mzda zo súčasných 3,713 € na 4,023 € pre tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna mzda (hodinová) sa určí pomerne.

Minimálna mzda je najnižšia možná výška odmeny za prácu v pracovnoprávnom vzťahu. Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Podľa charakteru práce je teda minimálna mzda rozličná pre jednotlivé druhy práce a zamestnávateľ má povinnosť toto zohľadniť pri odmeňovaní zamestnanca. Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce. Uvedené sa však nevzťahuje pre pracujúcich na dohodu, ktorí majú nárok len na minimálnu hodinovú mzdu bez úpravy podľa stupňa náročnosti práce. 

Úpravou výšky minimálnej mzdy sa mení aj minimálna výška cena práce za zamestnanca na 946,40 EUR a čistá mzda zamestnanca na 568,97 EUR , a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2023 vo výške 410,24 eur a bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa

Čo sa však nemení, sú príplatky za nadčasy, prácu cez víkendy či sviatky. Od vlaňajška nie sú viazané na minimálnu mzdu, ale sú pevne určené. O ich výške rozhoduje vláda. Pre tento rok ostali v rovnakej výške, ako boli v roku 2021. Sú teda zmrazené.