Index daňovej spoľahlivosti zoznam

15.05.2023

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Hodnotenie je prehľadné a daňovníci tak vďaka tomuto nástroju budú mať napr. prehľad ako si plní svoje povinnosti voči štátu ich obchodný partner. Zoznam bude dynamický, priebežne aktualizovaný, ak dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu, resp. daňový subjekt zanikne.

Informačný zoznam s hodnotením

Index daňovej spoľahlivosti je proklientskym nástrojom finančnej správy. Jeho cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností a zároveň odmeniť daňové subjekty za ich zodpovedné plnenie si povinností voči štátu.

Index daňovej spoľahlivosti predstavuje interné hodnotenie daňových subjektov analytickým systémom na základe kritérií stanovených finančnou správou. Vzťahuje sa na všetky právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Zverejnenie zoznamu

Daňový subjekt bude v zozname vždy zverejnený až po uplynutí lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené. Ak proti oznámeniu o indexe podá daňový subjekt námietku a bude jej vyhovené alebo vyhovené čiastočne, správca dane mu zašle nové oznámenie o indexe. V takom prípade sa daňový subjekt do zoznamu zaradí na základe tohto nového oznámenia až po uplynutí lehoty na podanie námietky alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené.

Ak daňový subjekt proti rozhodnutiu o námietke podá správnu žalobu a správnej žalobe bude rozhodnutím súdu priznaný odkladný účinok, do zoznamu daňový subjekt nebude zaradený.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti sa určuje na základe nasledujúcich kritérií:

  • podanie priznaní a výkazov v lehote,
  • plnenie oznamovacích povinností v lehote,
  • platenie daní, preddavkov a pokút včas a v plnej výške,
  • výsledky z daňovej kontroly,
  • uvedenie správnej výšky dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní,
  • uhradenie alebo odvedenie dane v lehote,
  • dodržiavanie daňových a colných predpisov a plnenie zákonných povinností,
  • dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
  • ekonomické ukazovatele (počet zamestnancov, výška obratu podnikateľa, výsledok hospodárenia subjektu).

Kategórie daňových subjektov

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

Vysoko spoľahlivé - ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,

Spoľahlivé - ak má daňový subjekt pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, t. j. do 24 bodov, alebo ak má daňový subjekt pridelených najviac 10 bodov vrátane a zároveň nie je splnená podmienka ekonomického ukazovateľa, t. j. vypočítaná efektívna daňová sadzba je nižšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby,

Menej spoľahlivé - ak má daňový subjekt pridelených 25 bodov a viac,

Nehodnotené - ak nespĺňa podmienky pre zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Dáta vstupujúce do hodnotenia

Hodnoteným obdobím je kalendárny polrok, je to interval na vykonanie prepočtu indexu daňovej spoľahlivosti, konkrétne k 30.6. a k 31.12.

Dáta, ktoré vstupujú do algoritmov detailov kritérií sú zohľadnené k 30.11. a k 31.5. za 6 mesiacov, posledné 3 roky, prípadne za posledných 5 rokov dozadu v závislosti od jednotlivých detailov kritérií.

Benefity a obmedzenia

Index daňovej spoľahlivosti slúži aj na to, aby sa zlepšila efektivita plnenia daňových povinností. Daňovým subjektom preto na základe ich spoľahlivosti prináležia rôzne benefity. Ide napríklad o prednostné vybavenie žiadostí alebo predĺženie lehôt na plnenie daňových povinností alebo daňovej kontroly.

Voči nespoľahlivým daňovým subjektom sa uplatňujú obmedzenia, ktoré sú upravené v zákone. Aktuálne ide iba o jedno obmedzenie, ktorým je osemdňová lehota na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti miestneho zisťovania, daňovej kontroly či vyrubovacieho konania.


Zdroj: podnikajte.sk, financnasprava.sk, trend.sk, peniaze.sk, hnonline.sk, finreport.sk, epi.sk