Daňový bonus na dieťa od 1. januára 2023

10.12.2022

Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Na staršie dieťa stúpne na 50 eur. Hovorí o tom pozmeňujúci návrh z parlamentných výborov. Zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur bude možné uplatniť pri splnení podmienok za kalendárne mesiace január 2023 až december 2024.

Daňový bonus možno chápať ako daňovú úľavu alebo daňové zvýhodnenie. Poskytuje sa daňovníkovi na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť. O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi - zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat. Daňový bonus môže dokonca znížiť daň na nulu a daňovník môže mať na výplatnej páske viac peňazí - a to o sumu daňového bonusu, ktorý prevyšuje daň. Túto plusovú hodnotu mu doplatí štát.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie. Nárok na daňový bonus na dieťa je možné uplatniť až do veku 25 rokov, ale len v prípade, ak sa dieťa pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Na maximálne sumy daňového bonusu pritom nebudú mať nárok všetci pracujúci.

V roku 2023 platí, že výška daňového bonusu na dieťa sa rozlišuje v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa, pričom vek vyživovaného dieťaťa sa rozlišuje do dvoch vekových hraníc (do 18 rokov a nad 18 rokov veku). Výška sumy daňového bonusu je však ohraničená, a to príslušným percentom zo základu dane (čiastkového základu dane) podľa počtu vyživovaných detí. To znamená, že daňový bonus v plnej výške si môžete uplatniť len, ak budete v maximálnej hranici vypočítaného percenta zo základu dane (20 až 55%).

  • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
  • pri dvoch deťoch 27 %,
  • pri troch deťoch 34 %,
  • pri štyroch deťoch 41 %,
  • pri piatich deťoch 48 %,
  • pri 6 a viac deťoch 55 %.

Čiastkovým základom dane je v prípade zamestnanca čistá mzda (hrubá mzda mínus odvody platené zamestnancom) a v prípade SZČO podnikateľské príjmy mínus daňové výdavky. Ak si SZČO uplatňuje paušálne výdavky, tak podnikateľské príjmy mínus 60 % z týchto príjmov mínus odvody zaplatené do Sociálnej či zdravotnej poisťovne za SZČO.

Zamestnanci s nižším zárobkom dostanú menej v porovnaní so zamestnancami s vyšším príjmom. Vyššie príjmy, vyšší základ dane - vyšší, resp. plný, nekrátený daňový bonus.

Novela zákona o dani z príjmov počíta s tým, že ak si rodič pri nižšej mzde (nedostatočne vysokom základe dane) nemôže uplatniť celý daňový bonus, pri podaní daňového priznania si ho môže zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti (druhého rodiča). Na účely uplatnenia daňového bonusu bude možné započítať príjmy, resp. čiastkové základy dane obidvoch oprávnených osôb (rodičov).

Rodič si tak bude môcť dodatočne uplatniť nárok na zvyšnú sumu daňového bonusu na deti v prípade, ak sčítaním čiastkových základov dane oboch rodičov bude mať rodina nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Zamestnanec pri príjmoch zo zamestnania si uplatňuje daňový bonus znížením jeho preddavkov na daň zo sumy mesačnej mzdy alebo si ho zamestnanec neuplatňuje na mesačnej báze a daňový bonus mu znižuje jeho celkovú daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní k dani z príjmov až po skončení roka (resp. v ročnom zúčtovaní dane, ak o tento zjednodušený spôsob požiadal svojho aktuálneho zamestnávateľa). Živnostník a iné SZČO si ho uplatňujú len na ročnej báze - t. j. až v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Zdroj: relia.sk, trend.sk, podnikajte.sk, jaspis.sk, rodinka.sk