Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022

24.02.2023

V súvislosti s blížiacim sa termínom 31. 3. 2023 väčšina spoločností začala pracovať na vypracovaní svojho daňového priznania za rok 2023.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Kto je povinný podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022?

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky, z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, resp. vyberá zrážkou, ale zrazenú daň možno považovať za preddavok.

Pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nie je rozhodujúce, či daňovník za zdaňovacie obdobie vykázal v daňovom priznaní základ dane alebo daňovú stratu, či existoval v kalendárnom roku niekoľko dní alebo mesiacov, či dosiahol alebo nedosiahol zdaniteľné príjmy, t.j. či vykonával alebo nevykonával činnosť a pod., právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy povinnosť podať daňové priznanie.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie právnickej osoby?

Výnimky z podania daňového priznania majú iba daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, ak za zdaňovacie obdobie dosiahnu len zákonom vymedzené príjmy.

 • Občianske združenie nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, ktoré sú oslobodené od dane.
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.
 • Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce zo štátneho rozpočtu a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. 

Čo je predmetom dane?

Predmetom dane z príjmov právnickej osoby sú najmä príjmy

 • z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti na základe živnostenského alebo iného oprávnenia,
 • z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva (napr. podnikový vynález),
 • z výnosov z cenných papierov,
 • z úrokov a iných výnosov z vkladov v peňažných ústavoch,
 • z úrokov a z iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 • z príjmov plynúcich z prenájmu vlastných alebo prenajatých hnuteľných a nehnuteľných vecí,
 • z predaja vlastných hnuteľných vecí, vrátane cenných papierov a nehnuteľných vecí a pod.

Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov ani podľa medzinárodnej zmluvy.

Z akej sumy sa vypočíta daň?

Suma dane sa vypočíta zo základu dane, ktorý je ponížený o daňovú stratu. Základ dane je veličina, ktorú daňovník vypočíta z výsledku hospodárenia pred zdanením, zvýšený o tzv. pripočítateľné položky a znížený o tzv. odpočítateľné položky v daňovom priznaní.

Pripočítateľnými položkami sú napríklad:

 • Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku.
 • Manká a škody presahujúce prijaté náhrady.
 • Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené podmienky pre ich uplatnenie v daňových výdavkoch.
 • Ostatné nedaňové náklady, ktoré daňovník nevie dostatočne obhájiť, ako náklady súvisiace s dosiahnutím príjmov.
 • Vybrané typy nákladov, ktoré sa stávajú daňovými až po ich zaplatení (účtovné, poradenské, právne a marketingové služby, nájomné, a iné).

Odpočítateľnými položkami sú napríklad:

 • Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy uplatnené v účtovníctve.
 • Oslobodené príjmy.
 • Sumy nákladov, ktoré sa stávajú daňovými až po ich zaplatení.

Aká je sadzba dane za rok 2023?

15 % = ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €,

21 % = ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €.

V prípade, ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia vyplatí alebo prijme podiely na zisku z nespolupracujúceho štátu, zdania sa v sadzbe 35 %.

Za aké obdobie sa podáva daňové priznanie?

Daňová povinnosť sa vymeriava za určitý časový úsek - zdaňovacie obdobie, ktoré môže byť:

 • kalendárny rok (obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022),
 • hospodársky rok (obdobie nepretržite za sebou idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú zhodné s kalendárnym rokom, napr. od 01.05.2022 do 30.04.2023),
 • zákonom stanovené iné špecifické obdobie ako vyššie uvedené (úmrtie daňovníka, likvidácia spoločnosti atď.).

Do kedy je potrebné daňové priznanie podať (doručiť) na daňový úrad?

Právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2022 sa podáva najneskôr do 31. marca 2023. Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, napr. od 01.05.2022 do 30.04.2023, daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.07.2023. Povinnosť podať daňové priznanie plynie daňovníkovi bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov v príslušnom zdaňovacom období. 

Správca dane môže na žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o tri kalendárne mesiace u daňovníka v konkurze a likvidácii. U ostatných daňovníkov sa predĺži lehota na podanie priznania na základe oznámenia podaného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie priznania najviac o tri kalendárne mesiace, resp. o šesť kalendárnych mesiacov pri dosiahnutí zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí. Oznamuje sa podaním žiadosti v elektronickej forme.

V prípade, že posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, lehota na podanie pripadá na najbližší pracovný deň.

Daňové priznanie predkladajú právnické osoby vo väčšine prípadov elektronicky. Daňové priznanie v listinnej podobe môžu predložiť správcovi dane pozemkové spoločenstvo, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi, náboženské spoločnosti, cirkevné organizácie, občianske združenia, záujmové združenie právnických osôb, ak nie sú platiteľmi DPH a ak ich pri správe daní nezastupuje daňový poradca alebo advokát. 

Aké prílohy musí daňové priznanie obsahovať?

Počet príloh sa v daňovom priznaní za rok 2022 zvyšuje na 4 povinné prílohy. Uvádzajú sa aj keď ich daňovník nevypĺňa.

Účtovná závierka je samostatné podanie pre finančnú správu a preto ju nie je možné počítať do príloh daňového priznania. Účtovná závierka sa musí odovzdať do skončenia lehoty na podanie daňového priznania, avšak nie je nutné odovzdávať ju spolu s daňovým priznaním. Nezabudnite tiež na povinnú súčasť účtovnej závierky, ktorou sú Poznámky k účtovnej závierke. Podobne ako pri daňovom priznaní, aj účtovná závierka musí byť podaná elektronicky.

Do kedy je potrebné daň zaplatiť?

Daň je splatná v lehote na podanie priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje sa automaticky na rovnaký dátum aj lehota splatnosti dane. 

Pri bezhotovostných prevodoch sa za deň platby považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu. T.j. nie je dôležité, kedy bude pripísaná platba k dobru u správcu dane, ale to, kedy je platba odpísaná z účtu daňovníka.

Ako a kam je potrebné zaplatiť daň na úhradu?

Daň je potrebné uhradiť na číslo účtu daňovníka, ktoré mu pridelil daňový úrad pri vzniku. V prípade, že daňovník nevie dohľadať dokument, v ktorom daňový úrad toto číslo účtu oznámil a nevie ani vygenerovať platobnú inštrukciu cez svoje konto na portáli Finančnej správy SR, môže si toto číslo účtu jednoducho vygenerovať:

Na portáli Finančnej správy SR vyplní daňové identifikačné číslo daňovníka (DIČ), overovací kód z obrázku a po zakliknutí "Vyhľadať" sa daňovníkovi zobrazí jeho osobný účet daňovníka.

V druhom kroku je potrebné z takto zisteného čísla účtu daňovníka vygenerovať číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré už bude možné vykonať úhradu. Na pokladnica.sk daňovník vyplní predčíslie čísla účtu, ktoré je príslušné pre úhradu dane z príjmu právnickej osoby a do okna základné číslo účtu vloží svoj osobný účet daňovníka. Po zakliknutí "Generuj" stránka zobrazí číslo účtu pre úhradu dane v tvare IBAN.

Predčíslie účtu pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku je 500224 a predčíslie účtu pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí je 500232.

Variabilný symbol pre úhradu dane z príjmov právnickej osoby so sídlom v tuzemsku za rok 2022 je 1700992022.

Kedy je možné poukázať 1% resp. 2% z dane?

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. Ak právnická osoba (firma) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak právnická osoba môže poukázať 2% z dane.

Na akom tlačive sa podáva daňové priznanie?

Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2022 podávajú daňovníci dane z príjmov právnických osôb DP na novom tlačive, ktoré je aktualizované v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

DP k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2022 sa podáva na tlačive vydanom MF SR pod č. MF/016108/2022-721.

Na daňové priznanie podané prostredníctvom nesprávneho formulára a nesprávnym spôsobom sa neprihliada.

Kedy sa podáva opravné resp. dodatočné daňové priznanie?

Každá právnická osoba zasiela tzv. riadne daňové priznanie iba raz a v prípade opravy dodatočne nájdených chýb je na mieste podať opravné daňové priznanie (do lehoty na podanie daňového priznania), resp. dodatočné (po lehote na podanie daňového priznania)

Aké sankcie hrozia?

Podľa daňového poriadku má správca dane povinnosť uložiť daňovníkovi za nepodanie DP pokutu, a to:

 • ak daňový subjekt (právnická osoba) nepodá DP v zákonom ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane, bude mu uložená pokuta od 30 € do 16 000 €,
 • ak daňový subjekt nepodá DP v lehote určenej správcom, správca dane mu uloží pokutu od 60 € do 32 000 €.

Ak daňový subjekt daň priznanú v DP nezaplatí v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, správca dane vyrubí daňovníkovi za každý deň omeškania úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vyrubí z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %.


Zdroj: financnasprava.sk, podnikajte.sk, podnikam.sk, danovecentrum.sk