Daňové priznania - termíny v roku 2024, ktoré sa neoplatí premeškať

29.12.2023

Prinášame vám prehľad dôležitých termínov pre rok 2024, ktoré odporúčame poznačiť si. Všetky dôležité termíny nájdete na jednom mieste - podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za rok 2023.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZA ROK 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník (fyzická/právnická osoba), ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti a to do 31. januára 2024.

Skutočnosti rozhodujúce pre podanie daňového priznania z nehnuteľností sú napríklad:

 • kúpa/predaj nehnuteľnosti
 • darovanie alebo nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL ZA ROK 2023

Podnikatelia, ktorí pri svojej práci využívajú motorové vozidlá do 31.januára 2024 musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť.

Nezáleží na tom, či máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo používate súkromné auto na služobné účely. Rozhodujúce nie je ani to, či auto vlastníte, alebo je napísané na niekoho iného. V daňovom priznaní treba uviesť každé motorové vozidlo, ktoré ste na podnikanie používali.

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMU ZA ROK 2023

Daňovníci, ktorí v roku 2023 dosiahli zdaniteľné príjmy, majú spravidla povinnosť podať daňové priznanie. Uvedené sa týka fyzických aj právnických osôb. Daňové priznanie z príjmu sa podáva spravidla do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 02. apríla 2024.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahnu sumu 2 461,41 eur alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmu oslobodené. Do hranice zdaniteľných príjmov v sume 2 464,41 eur sa zahŕňajú aj nepeňažné príjmy.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v roku 2024 má každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho vyzve správca dane.

Právnická osoba založená s cieľom podnikania, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia, je povinná podať daňové priznanie vždy, a to bez ohľadu na výšku príjmov. Daňové priznanie je povinná podať aj zahraničná právnická osoba s príjmami zo zdrojov na území SR.

Daňové priznanie z príjmu sa podáva spravidla do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. do 02. apríla 2024, avšak je možné požiadať o odklad:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, t. j. do 01. júla 2024 s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 30.09.2024, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii.

Daňovník si môže požiadať o odklad podania daňového priznania, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr do 02. apríla 2024.

Ročné zúčtovanie dane

Každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eur vysporiadať daňovú povinnosť do 02. apríla 2024. Daňovník si svoju daňovú povinnosť môže vysporiadať sám podaním daňového priznania alebo oň môže požiadať svojho zamestnávateľa, ak jeho príjmy pochádzali len zo závislej činnosti a nemal iné zdaniteľné príjmy napríklad z podnikania, z predaja nehnuteľnosti, výhry a iné. O ročné zúčtovanie však treba svojho zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2024. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 je zamestnávateľ povinný vykonať do 02. apríla 2024.

Ak ste mali počas roka 2023 viacerých zamestnávateľov, tak tomu, ktorý vám bude robiť ročné zúčtovanie dane, musíte predložiť "Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov, ktorých ste mali v roku 2023. O toto tlačivo musíte ostatných zamestnávateľov požiadať do 5. februára 2024, pričom termín na jeho vystavenie je do 12. februára 2024.

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 30. apríla 2024 vystaviť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023. Ak zamestnanec v žiadosti označil vystavenie potvrdenie o zaplatení dane na darovanie 2% resp. 3% neziskovej organizácii, tak toto potvrdenie je zamestnávateľ povinný vydať do 15. apríla 2024.

Pre poukázanie 2% resp. 3% dane je potrebné vyplnené vyhlásenie doručiť najneskôr do 30. apríla 2024 daňovému úradu v mieste bydliska.

Zamestnanci, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 je zamestnávateľ povinný doručiť do 11. marca 2024 potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti.


Zdroj: podnikajte.sk, financnasprava.sk, danovecentru.sk, mfsr.sk, nehnutelnosti.sk, mzdovecentrum.sk, bratislava.sk, podnikam.sk, pravda.sk