Daň z motorových vozidiel

10.11.2023

Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel uplynie 31. januára 2024 a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2023 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Zákon upravujúci zdaňovanie motorových vozidiel

Zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel upravuje zákon Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké motorové vozidlo ja predmetom dane?

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie podľa obchodného zákonníka alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, v zdaňovacom období.

Daň z motorových vozidiel sa týka vozidiel kategórií:

 • M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
 • N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
 • L - dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
 • O - prípojné vozidlá.

Ktoré vozidlá sú oslobodené od dane?

Predmetom danie nie sú vozidlá:

 • ktoré majú pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, nie na prepravu (v technickom preukaze musí byť zapísané/označené, že ide o špeciálne vozidlo).

Kto sa považuje za daňovníka?

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla (napr. s.r.o. alebo živnostník, ktorý je majiteľom vozidla a vozidlo využíva na podnikanie), alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie – napr. živnostník, ktorý na podnikanie používa vozidlo svojej manželky/manžela, či rodiča (nepodnikateľa), alebo
 • zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla (podmienkou však je, že toto vozidlo sa inak nepoužíva na podnikanie).

Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Dôležitá je preto forma obstarania vozidla. Ak má firma alebo podnikateľ (ďalej len "podnikateľ") vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodáva podnikateľ, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ držiteľom vozidla, a teda v stanovenom termíne platí daň. Ak však podnikateľ požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostáva podnikateľ a daňová povinnosť je tak na ňom, podnikateľovi.

Obdobne to platí aj v prípade, ak podnikateľ podniká s vozidlami, ktoré spláca cez finančný lízing. Daň musí podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísaným v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.

Kedy vzniká daňovníkovi daňová povinnosť?

Daňovník musí zaplatiť daň za všetky vozidlá, ktoré využíval za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine, a to bez ohľadu na to, či je vozidlo zaradené v obchodnom majetku.

Pokiaľ podnikateľ poslal počas zdaňovacieho obdobia zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatí daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie, okrem:

 • vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie - daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle (napr. predaj vozidla), daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Kedy zaniká daňová povinnosť daňovníkovi?

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • úplnému alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie v Slovenskej republike,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla (napr. pri predaji vozidla),
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnávateľom,
 • ukončeniu používania vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo ak ide o osobu, ktorá nie je podnikateľom.

Aké sú sadzby dane z motorových vozidiel?

Na sadzu dane nemá vplyv to, v ktorom kraji podnikáte, ale výška sa mení v závislosti od veku vozidla a emisií. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Výhodnejšia je pri novších a ekologickejších vozidlách. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa, naopak, sadzba zvyšuje. Napríklad pri 9 až 12-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za rok 2023 sa teda bude podávať do lehoty 31.01.2024. Do lehoty na podanie je zároveň splatná táto daň.

Kedy sa platia preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2023?

Daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť vyššiu daň ako 700 €, je povinný platiť preddavky na daň.

 • Ak daňovníkovi v predchádzajúcom období bola daňová povinnosť vyššia ako 700 €, ale nižšia ako 8 300 €, platí preddavky štvrťročne.
 • Ak daňovníkovi v predchádzajúcom období bola daňová povinnosť vyššia ako 8 300 €, platí preddavky mesačne.


Zdroj: daneauctovnictvo.sk, podnikam.sk, podnikajte.sk, financnasprava.sk, danovecentrum.sk, opytajsauctovnika.sk, Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov