Daň z motorových vozidiel

27.12.2022

Termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel uplynie 31. januára a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2022 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 

Zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel upravuje zákon Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Daň z motorových vozidiel sa týka vozidiel kategórií:

 • L - dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
 • M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
 • N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
 • O - prípojné vozidlá.

Predmetom danie nie sú vozidlá:

 • ktoré majú pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, nie na prepravu (v technickom preukaze musí byť zapísané/označené, že ide o špeciálne vozidlo).

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla (podmienkou však je, že toto vozidlo sa inak nepoužíva na podnikanie).

Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Dôležitá je preto forma obstarania vozidla. Ak má firma alebo podnikateľ (ďalej len "podnikateľ") vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodáva podnikateľ, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ držiteľom vozidla, a teda v stanovenom termíne platí daň. Ak však podnikateľ požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostáva podnikateľ a daňová povinnosť je tak na ňom, podnikateľovi.

Obdobne to platí aj v prípade, ak podnikateľ podniká s vozidlami, ktoré spláca cez finančný lízing. Daň musí podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísaným v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.

Daňovník musí zaplatiť daň za všetky vozidlá, ktoré využíval za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. Pokiaľ podnikateľ poslal počas zdaňovacieho obdobia zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatí daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla na podnikanie, okrem:

 • vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez
  likvidácie - daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • vzniku daňovej povinnosti, ak došlo počas jedného kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle (napr. predaj vozidla), daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • k zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Na sadzu dane nemá vplyv to, v ktorom kraji podnikáte, ale výška sa mení v závislosti od veku vozidla a emisií. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Výhodnejšia je pri novších a ekologickejších vozidlách. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa, naopak, sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Od dane je oslobodené vozidlo:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za rok 2022 sa teda bude podávať do lehoty 31. 01. 2023. Do lehoty na podanie je zároveň splatná táto daň.

Daňovník, ktorému v predchádzajúcom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť vyššiu daň ako 700 €, je povinný platiť preddavky na daň. 

 • Ak daňovníkovi v predchádzajúcom období bola daňová povinnosť vyššia ako 700 €, ale nižšia ako 8 300 €, platí preddavky štvrťročne.
 • Ak daňovníkovi v predchádzajúcom období bola daňová povinnosť vyššia ako 8 300 €, platí preddavky mesačne.

Zdroj: daneauctovnictvo.sk, podnikam.sk, podnikajte.sk, financnasprava.sk, danovecentrum.sk, opytajsauctovnika.sk, Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov